Sign In

Ресор за управљање инвестицијама

Објављено:


Помоћник министра
: Радмила Михић


Биографија:

Рођена у Кључу, БиХ 30.11.1970. године. Основну школу и Природно-математичку гимназију завршила у родном граду. Дипломирала на Економском факултету у Бањалуци. 

С обзиром да се новинарством бавила од средње школе, прво запослење било је као новинар на Радио телевизији Републике Српске. У овој медијској кући изградила респектабилну каријеру уредника у Информативном програму.

2002. Године прелази у Министарство финансија Републике Српске на послове Шефа Кабинета и успоставља Службу за односе  с јавношћу у матичном Министарству. 

У међувремену, присуствовала бројним семинарима и конференцијама у иностранству из области управљања структурним реформама и процесима прилагођавања стандардима Европске уније.

Активно говори енглески језик. Удата, мајка двије кћерке, живи и ради у Бањалуци.   


Контакт телефон: +387 51 339 140
Факс:     +387 51 339 676
Е-mail:   r.mihic@mf.vladars.net
Адреса: Трг Републике Српске 1
              78000 Бања ЛукаРесор за управљање инвестицијама​ :

  • Учествује у изради  закона и подзаконских прописа​ прописа којима се уређује област јавних инвестиција, јавно-приватног партнерства, државне помоћи и других прописа по потреби, обавља  послове припреме и израде стратешких планских развојних докумената, студијско-аналитички и други послови који се односе на припрему, одабир праћење и оцјену јавних инвестиција. Ресор прикупља, систематизује и ажурира податке о новим и текућим пројектима те идентификује могуће изворе финансирања стратешких пројеката, врши селекцију и анализу истих, сачињава и предлаже приоритете инвестирања у јавном сектору с циљем Ефикасније контроле реализације пројеката и активности од националног значаја и ефикасне алокације буџетских средстава. Припрема и израђује документ средњoрочног планирања јавних инвестиција „Програм јавних улагања“ или еквивалент  у складу са циљевима и политикама Владе (извјештаји и позиви).
  • Ради ефикаснијег управљања и контроле над пројектима из појединих области потребно је координисати стручне групе за управљање пројектима. Ресор врши и сву техничку помоћ министарствима, локалним заједницама и стручним групама за управљање пр​ојектима.
  • Ресор израђује и ажурира обрасце за подношење приједлога пројеката који садрже  сет правила и процедура по којим ће се поступати у процесу предлагања пројеката, израђује план јавних улагања за средњорочни период у циљу израде капиталног буџета као програма који се односи на период дужи од годину дана и обухвата дугорочна улагања јавног сектора и реализацију јавних инвестиција којим се повећава вриједност нефинансијске имовине Републике Српске, координира активности са Ресором за буџет и јавне финансије приликом припреме средњорочног буџетског оквира као и оквира јавне потрошње који интегрише битне макроекономске факторе, приходе и расходе, политике и приоритете Владе, те средњорочне циљеве фискалне политике, сарађује са Ресором за трезор у смислу консолидације биланса.

  • Врши имплементацију пројеката путем процедура јавних набавки сходно одредбама Закона о јавним набавкама БиХ, надзире цјелокупан поступак јавних набавки од момента покретања поступка до момента закључења уговора, доноси подзаконска акта и прописује стандардизоване моделе образаца за поступак набавки.

  • Код јавних улагања која се финансирају ино-средствима (кредити,  грантови), Ресор се стара да се реализација пројеката проводи по условима из међународног уговора који обухватају и примјену процедура набавке у складу са Водичем за јавне набавке одређене међународне институције. Ресор у ту сврху предлаже доношење одређених правних прописа, врши координацију са обавезујућим консултантима и корисницима пројекта и пружа административну помоћ јединицама за управљање пројектима.   

  • Ресор врши провођење Закона о јавно-приватном партнерству које се односи на предмет, начела, начин, облике, услове, елементе уговора под којим се може остварити јавно-приватно партнерство. Предлаже подзаконска акта и прописује стандардизоване моделе образаца за поступак јавно-приватног партнерства. Води регистар пројеката и врши надзор над одобреним пројектима. Даје стручна мишљења јавним институцијама као и сагласности о оправданости пројекта и предложеног уговора са приватним партнером. Прати ток избора приватног партнера у процедури која треба бити недискриминаторска и транспарентна.
  • Ресор врши провођење Закона и прописа из области државне помоћи-контроле помоћи привредним субјектима у складу са припадајућом надлежношћу, предлагање Влади доношења подзаконских аката којим се ближе уређују правила за примјену; прикупљање, обраду и праћење пријава и других података од давалаца државне помоћи и припрему мишљења на основу прикупљених пријава и других података о државној помоћи за претходну и накнадну контролу. вођење евиденције о државној помоћи и прикупљање извјештаја о државној помоћи од давалаца државне помоћи; сарадњу са другим органима у области државне помоћи; те сарадњу са свим институцијама из области контроле помоћи привредним субјектима.Подијелите страницу

Copyright © 2014. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.