Sign In

Обављање мјењачких послова

Објављено:

​​​​Услови и начин обављања мјењачких послова и поступак контроле обављања тих послова прописани су Одлуком о условима и начину обављања мјењачких послова (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 7/04 и 112/09 и 33/14).

Мјењачке послове могу обављати овлашћене банке, банке и филијале банака са сједиштем изван Републике Српске и резиденти - правна лица и предузетници који са банком имају закључен уговор о обављању мјењачких послова, који су регистровани за обављање ових послова и имају овлашћење Министарства финансија Републике Српске.

Резиденти - друга правна лица и предузетници мјењачке послове обављају на основу уговора о обављању мјењачких послова закљученог са банком, на одређено вријеме до годину дана, а захтјев за добијање овлашћења за обављање мјењачких послова подносе Министарству финансија путем банке.

Мјењачке послове банка обавља у своје име и за свој рачун, а резиденти - друга правна лица и предузетници у своје име, а за рачун банке.

Резидент - правно лице и предузетник подноси Министарству захтјев за добијање овлашћења за обављање мјењачких послова путем банке. Уз захтјев се прилаже:

- уговор о обављању мјењачких послова, закључен између банке и овлашћеног мјењача,
- за правно лице рјешење из судског регистра, односно за предузетника рјешење надлежног органа из којег је видљиво да је правно лице, односно предузетник регистрован за обављање мјењачких послова,
- изјаву резидента, другог правног лица или предузетника са којим је закључила уговор о обављању мјењачких послова да власник, односно оснивач и одговорно лице за заступање правног лица, односно предузетника и радник који ће непосредно обављати мјењачке послове није правоснажно осуђен за кривична дјела против привреде, имовине, живота и тијела, против јавног реда и мира и правног промета,
- доказ о извршеном плаћању так​се за добијање овлашћења.

Подносилац захтјева дужан је (уз захтјев и документацију коју доставља преко банке) приложити доказ о уплати административне таксе из Тарифног броја 21. Закона о административним таксама (“Службени гласник Републике Српске” број 100/11, 103/11 и 67/13), у износу од 200 КМ.

Уплата административне такске врши се на рачун јавних прихода Републике Српске за опште уплате код:

- НЛБ банке а.д. Бања Лука, број: 562-099-00000556-87,

- Uni Credit Bank а.д. Бања Лука, број: 551-001-00008915-56,

- Комерцијалне банке а.д. Бања Лука, број 571-010-00002020,

- Addiko Bank а.д. Бања Лука, број 552-000-00026269-20,

- Павловић Интернационал Банк а.д. Филијала Бања Лука, број 554-004-00000192-37,

- Нове банке АД Бања Лука, број 555-000-08053684-17,

- Сбербанк а.д. Бања Лука, број 567-241-82000004-96,

са позивом на број врсте прихода 722111 - Републичке административне таксе и уносом општег кода буџетске организације: 9999999.

Одлука о условима и начину обављања мјењачких послова (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 7/04 и 112/09 и 33/14).Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.