Sign In

Отварање девизног рачуна и држање девиза на рачуну у иностранству

Објављено:

Услови под којима Министарство финансија може резиденту издати одобрење за отварање девизног рачуна и држање девиза на рачуну у иностранству прописани су Уредбом о условима за отварање девизног рачуна у иностранству ("Службени гласник Републике Српске", број 92/15 и 66/16).

Министарство финансија издаје резиденту одобрење за отварање девизног рачуна и држање девиза на рачуну у иностранству за сљедеће намјене:

1) за извођење инвестиционих радова у иностранству до 30 % вриједности уговореног посла, за потребе финансирања инвестиционих радова, у складу са уговором о извођењу инвестиционих радова, уз подношење копије уговора о извођењу инвестиционих радова;
2) за плаћање трошкова представништва и пословних јединица основаних у иностранству, у складу са законом којим се уређује спољнотрговинско пословање, уз подношење копије акта о оснивању, односно регистрације представништва и пословне јединице у иностранству и спецификације просјечних трошкова;
3) за плаћање трошкова резидената који пружају услуге у међународном робном и путничком промету, уз подношење копије регистрације за обављање спољнотрговинског промета и спецификације просјечних трошкова;
4) за плаћање трошкова друштва за осигурање, уз подношење копије сагласности Агенције за осигурање Републике Српске и спецификације просјечних трошкова.
5) за добијање страних донација - до износа и под условима из уговора о донацији, уз подношење копије уговора о донацији;
6) за полагање гарантног депозита - до износа из уговора закљученог са страним партнером или износа предвиђеног прописом стране земље, или расписаним међународним тендером, односно лицитацијом, уз подношење копије једног од сљедећих докумената: уговора, захтјева страног партнера, превода прописа стране земље или услова из расписаног међународног тендера, односно лицитације;
7) за купопродају хартија од вриједности у иностранству које резиденти обављају у складу са законом, уз подношење копије уговора закљученог са овлашћеним учесником на организованом тржишту хартија од вриједности у иностранству и извода прописа односне земље на основу којег је држање девиза на рачуну код банке у иностранству услов за купопродају хартија од вриједности;
8) за наплате по судским рјешењима у иностранству за које је условљено или обавезно отварање девизног рачуна у иностранству, уз подношење копије одговарајућег рјешења;

9) за потребе школовања или стручног усавршавања у иностранству у трајању од најмање шест мјесеци непрекидно, уз подношење потврде о школовању или стручном усавршавању које је издала страна институција;
10) за потребе лијечења у иностранству, уз подношење препоруке или упутнице за лијечење у иностранству;

11) за наплату потраживања у иностранству у нетрансферабилној валути (домицилној валути која се не може трансферисати) или ако је наплата условљена прописима стране земље, или захтјевом иностраног партнера, чију оправданост оцјењује Министарство финансија;
12) за истраживачке радове у иностранству, уз подношење копије уговора о концесији за те радове;
13) за реализацију иностраног финансијског кредита, чије је коришћење условљено отварањем рачуна код банке у иностранству, уз подношење копије уговора о финансијском кредиту.

 

Министарство финансија одобрење издаје на основу захтјева резидента и документације и података прописаних овом уредбом, из којих се могу утврдити основ, износ и врста девиза за које се тражи одобрење, назив земље и банке код које ће се девизе држати.
Резидент не може добити одобрење ако има евидентиране неизмирене доспјеле обавезе на рачуну код овлашћене организације за обављање платног промета.

Подносилац захтјева дужан је приложити доказ о уплати административне таксе из Тарифног броја 21. Закона о административним таксама и накнадама ("Службени гласник Републике Српске" број 100/11, 103/11 и 67/13), у износу од 70 КМ.

Уплата административне такске врши се на рачун јавних прихода Републике Српске за опште уплате код једне од банака:

- НЛБ банка а.д. Бања Лука, број: 562-099-00000556-87,

- Uni Credit Bank а.д. Бања Лука, број: 551-001-00008915-56,

- Комерцијална банка а.д. Бања Лука, број 571-010-00002020-18,

- Addiko Bank а.д. Бања Лука, број 552-000-00026269-20,

- Наша банка а.д. Бијељина, број 554-004-00000192-37,

- Нова банка АД Бања Лука, број 555-000-08053684-17,

- Сбербанк а.д. Бања Лука, број 567-241-82000004-96,

- МФ банка а.д. Бања Лука, број: 572-103-00000090-72

са позивом на број врсте прихода 722111 - Републичке административне таксе и уносом општег кода буџетске организације: 9999999.

​Уредба о условима за отварање девизног рачуна у иностранству ("Службени гласник Републике Српске", број  92/15 и 66/16).Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.