Sign In

Јавни оглас за додјелу бесповратних финансијских средстава за реализацију програма подршке инвестицијама и запошљавању

Објављено:

На основу члана 14. став 3. Закона о извршењу буџета Републике Српске  за 2012. годину  (''Службени гласник Републике Српске“, број 3/12) и ''Уредбе о условима и начину реализације програма подршке инвестицијама и запошљавању'' (у даљем тексту: Уредба)  („Службени гласник Републике Српске“, број 70/12), Министарство финансија Републике Српске објављује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за додјелу бесповратних финансијских средстава за реализацију

програма подршке инвестицијама и запошљавању

 

 

Предмет јавног огласа је пријављивање инвестиционих пројеката у производном сектору, тј. директних инвестиција (нова улагања у основна средства)  које реализују инвеститори на територији Републике Српске, а којим се обезбјеђује запошљавање нових радника.

 

Средства за стимулисање директних инвестиција из претходног става обезбјеђују се у буџету Републике Српске. Средства се не могу додијелити за инвестиционе пројекте из области угоститељства и трговине. Корисник средстава је инвеститор којем су додијељена средства у складу са Уредбом.

 

У поступку додјеле средстава на могу учествовати инвеститори:

а) којима је у претходној години износ уписаног капитала смањен за више од 50% тог капитала, али не испод законом прописаног минимума,

б) који имају доспјеле а неизмирене обавезе према радницима и Републици Српској,

в) којима је рјешењем министра финансија одобрено одгођено плаћање пореских обавеза,

г) против којих је покренут стечајни поступак или испуњавају законом прописане услове за покретање стечајног поступка,

д) којима су већ додијељена средства за намјене из Уредбе,

ђ) чији је оснивач или већински власник Република Српска, односно Акцијски фонд Републике Српске а. д. Бања Лука, и

е) који су понуђачи у поступку додјеле концесија или имају концесију у Републици Српској.

 

Укупан износ средстава која могу бити додијељена одређује се у зависности од испуњења слиједећих критеријума:

а) број новозапослених радника,

б) референце инвеститора,

в) удио домаћих добављача,

г) трајност инвестиције, односно пословања,

д) нове технологије и преносивост знања и вјештина на домаће добављаче,

ђ) економски ефекти инвестиционог пројекта, и

е) писмо подршке, односно писмо о најмерама општине, односно града, којим се пружају     олакшице и повољности подносиоцу захтјева, у складу са прописима Републике Српске у областима у које инвеститор намјерава да улаже.

 

Сваки критеријум бодује се у складу са одредбама Уредбе.

 

Укупна средства која се додјељују одређују се према вриједности инвестиције и броју новозапослених радника, а у зависности од мјеста инвестирања и испуњености критеријума одређених  Уредбом, за инвестиције у производни сектор, чија је минимална вриједност улагања 2.000.000,00 КМ и којом се обезбјеђује запошљавање најмање 20 радника, и то:

а) на територији развијених и средње развијених јединица локалне самоуправе Републике Српске у износу од 3.500,00 КМ, и

б) на територији неразвијених и изразито неразвијених јединица локалне самоуправе Републике Српске у износу од 5.000,00 КМ.

 

Одлуку о степену развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској доноси Влада Републике Српске сваке године за наредну годину.

 

За инвестиционе пројекте чија је вриједност улагања преко 25.000.000,00 КМ, којима се обезбјеђује запошљавање најмање 100 нових радника, без обзира на степен развијености јединице локалне самоуправе у којој се врши инвестирање, средства се обезбјеђују у износу од 15% од укупне вриједности инвестиције.

 

            Укупним вриједностима инвестиције у смислу Уредбе сматрају се улагања у земљиште, грађевинске објекте, постројења и опрему која је извршио инвеститор, осим транспортних средстава.

 

Средства се додјељују под слиједећим условима:

а) да имовину стечену директном инвестицијом користи искључиво корисник средстава,

б) да инвеститор није смањио број запослених радника на неодређено вријеме у посљедњих годину дана, рачунајући од дана расписивања јавног огласа, као и у периоду реализације инвестиционог пројекта, и

в) да се број запослених радника на неодређено вријеме код корисника средстава након реализације инвестиционог пројекта, односно након исплате посљедње транше додијељених средстава, не смањи у периоду од најмање три године од те исплате.

 

Инвестициони пројекти се пријављују на прописаном обрасцу ''Пријава за учествовање у поступку додјеле средстава за реализацију програма подршке инвестицијама и запошљавању'' (у даљем тексту: Пријава) на једном од службених језика у употреби у Републици Српској.

Уз Пријаву потребно је доставити и документацију наведену у члану 21, тачка (3) Уредбе, и то: 

а) инвестициони пројекат, односно бизнис план за чију реализацију се траже средства,

б) копију биланса стања и биланса успјеха за претходне три године пословања са налазом овлашћеног ревизора, а страно право лице подноси и овјерену копију оригинала и овјерени превод на једном од језика у службеној употреби у Републици Српској,

в) пројектовани биланс стања, биланс успјеха и биланс новчаних токова за наредне три године пословања од дана подношења Пријаве,

г) оригинал или овјерена копија извода из судског регистра, који подноси инвеститор са сједиштем у Републици Српској, односно извод из одговарајућег регистра државе у којој страни инвеститор има сједиште, овјерен од стране надлежног органа, као и овјерени превод извода на једном од језика у службеној употреби у Републици Српској, који не могу бити старији од три мјесеца од дана подношења Пријаве и

д) овјерена изјава да ли су за реализацију истог инвестиционог пројекта већ додијељена средства и по којем основу су додијељена средства из буџета Републике Српске.

 

Рок за слање Пријаве и документације по овом јавном огласу је тридесет (30) дана од дана објављивања у ''Гласу Српске''.

Неблаговремене и непотпуне Пријаве неће се разматрати.

Отварање пристиглих Пријава је 19.10.2012. године у просторијама Министарства финансија Републике Српске.

 

Поступак разматрања Пријава проводи Комисија за реализацију програма подршке инвестицијама и запошљавању (у даљем тексту: Комисија) која након спроведеног поступка бодовања инвестиционих пројеката предлаже Влади Републике Српске листу пословних субјеката према броју остварених бодова и испуњености критеријума и услова. Испуњеност услова и критеријума за додјелу средстава утврђује Влада одлуком о додјели средстава. Међусобна права и обавезе у вези са исплатом додијељених средстава уређују се уговором који закључује Министарство финансија и корисник средстава.

 

Уредба, Пријава и ''Одлука о степену развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској за 2012. годину'' могу се преузети на интернет презентацији Владе Републике Српске и Министарства финансија (www.vladars.net;  www.investsrpska.net).

Додатне информације могу се добити у Министарству финансија на бројеве телефона:  051/339-142, 339-145 и 339-457.

 

Пријава са документацијом подноси се Министарству финансија у року који је наведен у Јавном огласу на адресу:

Министарство финансија РС

Ресор за управљање инвестицијама (са назнаком ''За Комисију'')

Трг Републике Српске 1

78 000 Бања Лука

 

                                                                                                                          МИНИСТАР

                                                                                                                         

                                                                                                                    Др Зоран ТегелтијаПодијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.