Sign In

Правни и административни оквир

Објављено:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ПРЕГЛЕД ПРОПИСА КОЈИ СЕ ПРИМЈЕЊУЈУ У ОБЛАСТИ РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА, ПРОФЕСИОНАЛНЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ИНВАЛИДА, ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА И ЗАШТИТЕ И ЗДРАВЉА НА РАДУ​


ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ

​Назив прописа​Службени гласник у којем је пропис објављен​​Преузимање
​ЗАКОН О РАДУ​​Службени гласник Републике Српске, бр. 01/16Zakon-o-radu.pdf
​ЗАКОН О МИРНОМ РЈЕШАВАЊУ РАДНИХ СПОРОВА​Службени гласник Републике Српске, бр. 91/16Zakon-Mirno-rjesavanje-sporova.pdf
​ЗАКОН О ШТРАЈКУ​Службени гласник Републике Српске, бр. 111/08Zakon-o-strajku.pdf
​ЗАКОН О САВЈЕТИМА РАДНИКА​Службени гласник Републике Српске, бр. 26/01Zakon-Savjeti-radnika.pdf
​ЗАКОН О ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОБЛАСТИ РАДА И ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА​Службени гласник Републике Српске, бр. 18/94 и 64/06Zakon-Evidencije.pdf 
Zakon-Evidencije-Izmjene1.pdf
​ЗАКОН О ЕКОНОМСКО СОЦИЈАЛНОМ САВЈЕТУ​Службени гласник Републике Српске,  бр. 110/10 и 91/17Zakon-ESS.pdf
Zakon-ESS-izmjene1.pdf
​ЗАКОН О ПОСРЕДОВАЊУ У ЗАПОШЉАВАЊУ И ПРАВИМА ЗА ВРИЈЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ​Службени гласник Републике Српске, бр. 30/10 и 102/12Zakon-Posredovanje-Zaposljavanje.pdf
Zakon-Posredovanje-Zaposljavanje-Izmjena1.pdf
​ЗАКОН О ЗАПОШЉАВАЊУ СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА И ЛИЦА БЕЗ ДРЖАВЉАНСТВА​Службени гласник Републике Српске, бр. 24/09 и 117/11Zakon-Zaposljavanje-Stranaca.pdf
Zakon-Zaposljavanje-Stranaca-Izmjene1.pdf
​ЗАКОН О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ, ОСПОСОБЉАВАЊУ И ЗАПОШЉАВАЊА ИНВАЛИДА​Службени гласник Републике Српске, бр. 37/12 и 82/15Zakon-Prof-Rehab.pdf
Zakon-Prof-Rehab-Izmjene1.pdf
​ЗАКОН О ПЕНЗИЈСКОМ И ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ​Службени гласник Републике Српске, бр. 134/11,  82/13 и 103/15Zakon-PIO.pdf 
Zakon-PIO-Izmjene1.pdf
Zakon-PIO-Izmjene2.pdf
ЗАКОН О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА СТАРОСНУ ПЕНЗИЈУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЈНИХ ЛИЦА​Службени гласник Републике Српске, бр. 26/13 Zakon-Ostvarivanje-penzije-vojnici.pdf
​ЗАКОН О ЗАШТИТИ НА РАДУ​Службени гласник Републике Српске, бр. 01/08 и 13/10​Zakon o zastiti na radu.pdf
Zakon o zastiti na radu - izmjene i dopune.pdf


ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ​

​​​Назив прописаСлужбени гласник у којем је пропис објављен​Преузимање

​Прописи донесени на основу Закона о раду:

Правилник о обрасцима уговора о раду​Службени гласник Републике Српске, бр. 18/16Pravilnik-Obrasci-ugovori.pdf
​Правилник о упису синдикалних организација и удружења послодаваца у Регистар​Службени гласник Републике Српске, бр. 31/16 ​​​Pravilnik-Upis-sindikati-poslodavci.pdf
​Правилник о евиденцији уговора о раду ван просторија послодавца и уговора о раду кућног помоћног особља​Службени гласник Републике Српске, бр. 18/16Pravilnik-Registracija-kucnog.pdf
​Правилник о регистрацији колективних уговора​Службени гласник Републике Српске, бр. 40/16Pravilnik-Registracija-KU.pdf
​Правилник о радној књижици​Службени гласник Републике Српске, бр. 31/16Pravilnik-Radna-knjizica.pdf
​Правилник о вођењу евиденција о присуству радника на раду​Службени гласник Републике Српске, бр. 40/16Pravilnik-Evidencije-o-prisustvu.pdf
​Правилник о пословима на које не може бити распоређен млађи радник​Службени гласник Републике Српске, бр. 86/16 Pravilnik-Maloljetnici.pdf
​Одлука о утврђивању  увећања плате, висине примања по основу рада и висине помоћи раднику​Службени гласник Републике Српске, бр. 53/16Odluka-Visina-uvecanja-plate.pdf
​Одлука о најнижој плати у Републици Српској за 2018. годину​Службени гласник Републике Српске бр. 02/18
Odluka-najniza-plata-2018.pdf

Прописи донесени на основу Закона о мирном рјешавању радних спорова:
 ​ ​
​Правилник о начину вођења евиденција о поступцима мирног рјешавања радних спорова​Службени гласник Републике Српске, бр. 36/17​​Pravilnici-SVI-Mirno​-rjesavanje.pdf ​ ​
​Правилник о начину вођења именика миритеља и арбитара​Службени гласник Републике Српске, бр. 36/17
​Правилник о начину међусобне комуникације учесника у мирном рјешавању спора и вођењу поступка мирног рјешавања радног спора​Службени гласник Републике Српске, бр. 36/17

Прописи донесени на основу​ Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености

​Правилник о условима које морају испуњавати правна и физичка лица која се баве пословима посредовања у запошљавању​Службени гласник Републике Српске, бр. 93/10 и 16/13Pravilnik-Agencije.pdf
Pravilnik-Agencije-Izmjene1.pdf

Неформалини пречишћени текст:
Pravilnik o uslovima koje mora ispunjavati posrednik.doc
​Правилник о активном тражењу посла​Службени гласник Републике Српске, бр. 93/10Pravilnik-Aktivno-trazenje-posla.pdf

Прописи донесени на основу Закона о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида
 ​ ​
​Правилник о радним мјестима и пословима за приоритетно запошљавање инвалида​Службени гласник Републике Српске, бр. 61/12Pravilnik-Pr​of-Rehab-SVI.pdf ​ ​
​Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и стручности радника за оснивање предузећа за запошљавање инвалидСлужбени гласник Републике Српске, бр. 61/12
​Правилник о евиденцијама запослених инвалидаСлужбени гласник Републике Српске, бр. 61/12
​Правилник о садржају и начину спровођења
надзора
​Службени гласник Републике Српске, бр. 23/05Pravilnik-Sporovodnje-nadzora.pdf

​Прописи донесени на основу Закона о пензијском и инвалидском осигурању   ​ ​

​Уредба о медицинском вјештачењу у пензијском и инвалидском осигурању​Службени гласник Републике Српске, бр. 02/13Uredba-Medicinska-vjestacenja-PIO.pdf
​Правилник о листи професионалних болести​Службени гласник Републике Српске, бр. 116/12Pravilnik-Lista-prof-bolesti.pdf
​Правилник о листи тјелесних оштећења​Службени гласник Републике Српске, бр. 116/12Pravilnik-Lista-tjelesnih-ostecenja.pdf
​Правилник о поступку утврђивања радних мј​еста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем​Службени гласник Републике Српске, бр. 57/13 и 45/14Pravilnik-Radna-mjesta-uvecani-staz.pdf
Pravilnik-Radna-mjesta-uvecani-staz-Izmjena1.pdf

Подзаконски прописи из области Заштите и здравља на раду
 ​ ​
​Правилник о процјени ризика на радном мјесту и у радној средини ​​Службени гласник Републике Српске, бр. 66/08​​Pravilnik o procjeni rizika.pdf
​Правилник о поступку и роковима превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад и превентивних и периодичних испитивања услова радне средине​Службени гласник Републике Српске, бр. 66/08​, 52/09 и 107/09Pravilnik o pregledu opreme za rad i ispitivanje uslova radne sredine.pdf
Pravilnik o pregledu opreme za rad i ispitivanje uslova radne sredine Izmjena 1.pdf
Pravilnik o pregledu opreme za rad i ispitivanje uslova radne sredine Izmjena 2.pdf
​Правилник о садржају и начину издавања извјештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом​​Службени гласник Републике Српске, бр. 66/08​Pravilnik izvjestaji o povredi na radu.pdf
​​Правилник о претходним и периодичним љекарским прегледима радника на радним мјестима са повећаним ризиком​​​Службени гласник Републике Српске, бр. 68/08​Pravilnik o ljekarskim pregledima rm s povecanim rizikom.pdf
Obrasci 1,2,3 i 4.pdf
​​​Правилник о висини трошкова за издавање лиценци​Службени гласник Републике Српске, бр. 68/08​​, 28/12 и 52/12​​Pravilnik o visini troskova za izdavanje licenci.pdf
Pravilnik o visini troskova za izdavanje licenci Izmjena 1.pdf
Pravilnik o visini troskova za izdavanje licenci Izmjena 2.pdf
​​​​Правилник о стручном испиту из области заштите на раду​​Службени гласник Републике Српске, бр. 70/08 и 78/15Pravilnik o strucnom ispitu.pdf
Pravilnik o strucnom ispitu Izmjena 1.pdf
​​​​​Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области заштите и здравља на раду​Службени гласник Републике Српске, бр. 70/08 и 58/11Pravilnik o postupku utvrdjivanja uslova ZNR.pdf
Pravilnik o postupku utvrdjivanja uslova ZNR Izmjena 1.pdf
​Правилник о начину вођења евиденција​​Службени гласник Републике Српске, бр. 63/09Pravilnik o nacinu vodjenja evidencija ZNR.pdf
​Правилник о начину и поступку оспособљања радника за безбједан и здрав рад​​Службени гласник Републике Српске, бр. 42/11Pravilnik o osposobljavanju radnika.pdf
​Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад у простору угроженом експлозивном атмосфером​Службени гласник Републике Српске, бр. 79/11​Pravilnik o preventivnim mjerama-eksplozivna atmosfera.pdf
​Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад на радном мјесту​Службени гласник Републике Српске, бр. 30/12​​​Pravilnik o preventivnim mjerama-radno mjesto.pdf
​Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад при коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду​Службени гласник Републике Српске, бр. 23/13Pravilnik o preventivnim mjerama-licna zastitna oprema.pdf
​Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад при ручном преношењу терета​​Службени гласник Републике Српске, бр. 79/13Pravilnik o preventivnim mjerama-rucno prenosenje tereta.pdf
​Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном​Службени гласник Републике Српске, бр. 112/13Pravilnik o preventivnim mjerama-rad sa ekranima.pdf
​​Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад при излагању буци​Службени гласник Републике Српске, бр. 56/16Pravilnik o preventivnim mjerama-buka.pdf
​Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад при излагању вибрацијама​​Службени гласник Републике Српске, бр. 03/18​Pravilnik o preventivnim mjerama-vibracije.pdf

Прописи из области заштите на раду који се примјењују на основу члана 78. Закона о заштити на раду​ ​
Општи Правилник о хигијенским и техничким заштитним мјерама при раду - осим чл. 26-32, 50-75, 78-86, 88-99, 104-151 и 184-186​Службени лист ФНРЈ, бр. 16/47, 18/47 и 36/50Opsti Pravilnik o HTZ na radu.pdf
Opsti Pravilnik o HTZ na radu Izmjena1.pdf
Opsti Pravilnik o HTZ na radu Izmjena2.pdf
​Правилник о хигијенским и техничким мјерама при раду у кудељарама​​Службени лист ФНРЈ, бр. 46/47Pravilnik o HTZ na radu-kudeljare.pdf
​Правилник о хигијенским и техничким мјерама при раду у графичким предузећима​Службени лист ФНРЈ, бр. 56/47Pravilnik o HTZ na radu-graficka preduzeca.pdf
​Правилник о хигијенско техничким заштитним мјерама при раду у фабрикама стакла - стакларама​Службени лист ФНРЈ, бр. 14/48 и 18/48Pravilnik o HTZ na radu-staklare.pdf
Pravilnik o HTZ na radu-staklare Izmjena1.pdf
​Правилник о хигијенско техничким мјерама при раду у каменоломима и цигланама као и код вођења глине, пјеска и шљунка - осим чл. 58-61​​Службени лист ФНРЈ, бр. 69/48Pravilnik o HTZ na radu-kamenolomi,ciglane i vadjenje gps.pdf
​Правилник о техничким и здравствено-техничким мјерама на радовима при хемијско техничким процесима - Прилог 9 - осим одредбе 86.​Службени лист ФНРЈ, бр. 55/50 и Службени лист СФРЈ, бр. 15/65 и 48/65Pravilnik o ZTM na radovima pri hemijskim procesima.pdf
​Правилник о техничким и здравствено-техничким мјерама при раду у црној металургији​Службени лист ФНРЈ, бр. 07/55Pravilnik o ZTM pri radovima-crna metalurgija.pdf
​Правилник о хигијенским и техничким мјерама при ронилачким мјерама​​Службени лист ФНРЈ, бр. 36/58Pravilnik o HTZ-ronilacki radovi.pdf
​Правилник о заштити на раду при термичком обрађивању легура лаких метала у купаоницама са нитратним солима​Службени лист СФРЈ, бр. 48/65​Pravilnik o ZNR pri obradjivanju legura u kupaonicama sa nitratnim solima.pdf
​Правилник о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна возила и истовару терета из таквих возила​​Службени лист СФРЈ, бр. 17/66Pravilnik o ZNR-utovar i istovar tereta.pdf
​Правилник о хигијенско-техничким мјерама при лучко-транспортном раду​Службени лист СФРЈ, бр. 14/64Pravilnik o HTZ-lucko transportni rad.pdf
​Правилник о заштити на раду при одржавању моторних возила и превозу моторним возилима​​Службени лист СФРЈ, бр. 55/65​Pravilnik o ZNR-motorna vozila.pdf
​Правилник о мјерама и нормативима заштите на раду на оруђима за рад​​​Службени лист СФРЈ, бр. 18/91Pravilnik o ZNR-orudja za rad.pdf
​Правилник о заштити на раду у пољопривреди​​​Службени лист СФРЈ, бр. 34/67Pravilnik o ZNR-poljoprivreda.pdf
​Правилник о заштити на раду у грађевинарству​​Службени лист СФРЈ, бр. 42/68 и 45/68Pravilnik o ZNR-gradjevinarstvo.pdf
Pravilnik o ZNR-gradjevinarstvo Izmjena1.pdf
​​Правилник о техничким нормативима при руковању експлозивним средствима и минирању у рударству​​​Службени лист СФРЈ​, бр. 26/88 и 63/88​Pravilnik o rukovanju eks sred i miniranju u rudarstvu.pdf
Pravilnik o rukovanju eks sred i miniranju u rudarstvu Izmjena1.pdf
​Правилник о заштити на раду на жељезницама​​Службени лист СРБиХ​, бр. 42/86​​ и 3/87Pravilnik o ZNR-zeljeznice.pdf
Pravilnik o ZNR-zeljeznice Izmjena1.pdf
​Правилник о посебним мјерама и нормативима заштите на раду при преради и обради коже, крзна и отпада од коже​​​Службени лист СФРЈ​, бр. 47/70Pravilnik o ZNR-prerada i obrada koze krzna i otpada od koze.pdf
​Правилник о заштити на раду и о техничким мјерама за развијаче ацетилена и ацетиленске станице​​​​Службени лист СРБиХ​, бр. 32/87Pravilnik o ZNR-razvijaci acetilena i acetilenske stanice.pdf
​Правилник о заштити на раду у шумарству​​​​​Службени лист СРБиХ​, бр. 20/85Pravilnik o ZNR-sumarstvo.pdf
​Правилник о заштити на раду при механичкој преради и обради дрвета и сличних материјала​Службени лист СРБиХ​, бр. 05/86​Pravilnik o ZNR-prerada i obrada drveta i sl materijala.pdf
​Правилник о заштити на раду при коришћењу електричне струје​​Службени лист СРБиХ​, бр. 34/88Pravilnik o ZNR-elektricna struja.pdf
Правилник о пружању прве помоћи у случају повреда и обољења радника на раду​Службени лист СРБиХ​, бр. 38/86​Pravilnik o pruzanju prve pomoci.pdf
Правилник о заштити на раду са уређајима за укрцавање и искрцавање терета на поморским бродовима и пловилима унутрашње пловидбе​​​Службени лист СФРЈ​, бр. 32/66
Pravilnik o ZNR-uredjaji za ukrcavanje i iskrcavanje-brodovi.pdf
​Правилник о техничким и здравствено техничким-мјерама на пловним објектима унутрашње пловидбе​​​​Службени лист ФНРЈ​, бр. 20/50Pravilnik o HTZ-plovni objekti unutrasnje plovidbe.pdf
​Правилник о хигијенским и техничким мјерама на морским бродовима​​​​​Службени лист ФНРЈ​, бр. 06/50 и 32/58Pravilnik o HTZ-morski brodovi.pdf
Pravilnik o HTZ-morski brodovi Izmjena1.pdf
​Правилник о хигијенско-техничким мјерама при раду на преради и обради метала​Службени лист ФНРЈ​, бр. 40/61Pravilnik o HTZ-prerada i obrada metala.pdf
​Правилник о обезбјеђивању смјештаја и исхране радника односно њиховог превоза од мјеста становања до мјеста рада и натраг​Службени лист СФРЈ​, бр. 41/68Pravilnik o smjestaju i ishrani radnika.pdf
​Правилник о поступку скраћивања радног времена на радним мјестима са повећаним ризиком​Службени лист СРБиХ, бр. 2/91
​Наредба о обавезном снабдијавању радника газираном сланом водом у одјељењима са високим температурама​Службени лист ФНРЈ​, бр. 40/47Naredba o snabdjevanju radnika gaziranom vodom.pdf
​Наредба о одређивању скраћеног радног времена за извјесне послове графичке индустрије​Службени лист ФНРЈ​, бр. 98/48Naredba o skracenju radnog vremena-graficka industrija.pdf
​Наредба о одређивању скраћеног радног времена за извјесне послове у рударству​​Службени лист ФНРЈ​, бр. 31/49Naredba o skracenju radnog vremena-rudarstvo.pdf
​​Наредба о одређивању скраћеног​радног времена у организацијама за производњу електрода и феролегура​​Службени лист ФНРЈ​, бр. 26/57Naredba o skracenju radnog vremena-elektrode i ferolegure.pdf
​Наредба о одређивању скраћеног​радног времена у производњи лак жице​​Службени лист ФНРЈ​, бр. 24/59Naredba o skracenju radnog vremena-proizvodnja lak zice.pdf
​Одлука о одређивању скраћеног радног времена у грађевинарству за послове који се врше у кесонима​​Службени лист ФНРЈ​, бр. 29/55Odluka o skracenju radnog vremena-kesoni.pdf
​Упутство о вршењу надзора на придржавању прописа о заштити на раду у предузећима која производе за одређене војне потребе​Службени лист СФРЈ​, бр. 23/66Uputstvo o vrsenju nadzora-vojne potrebe.pdf
​Упутство о подацима из области заштите на раду које су органи инспекције рада дужни прибављати и о извјештајима које су дужни достављати​Службени лист СФРЈ, бр. 04/67Uputstvo o podacima ZNR koje prikuplja inspekcija.pdf
​Упутство о поступку вршења надзора над примјеном прописа из области заштите на раду при градњи тунела​Службени лист СРБиХ, бр. 28/88Uputstvo o vrsenju nadzora-gradnja tunela.pdf
​Упутство о начину вршења надзора над придржавањем прописа о заштити на раду у органима унутрашњих послова и установама органа унутрашњих послова​Службени лист СФРЈ, бр. 55/65Uputstvo o vrsenju nadzora-organi unutrasnjih poslova.pdf
​Наредба о забрани употребе моторних бензина за одмашћивање, прање или чишћење металних дијелова и предмета од другог материјала​​Службени лист СФРЈ, бр. 23/67​Naredba o zabrani upotrebe benzina za odmascivanje, pranje, ciscenje.pdf
​Правилник о техничким нормативима за дизалице​Службени лист СФРЈ, бр. 65/91Pravilnik o tehnickim normativima za dizalice.pdfПодијелите страницу

Copyright © 2014. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.