Sign In

Основно образовање

Објављено:

 

Правилник о поступку спровођења стручно-педагошког надзора у основној школи (Сл.гласник 6/21).pdf

Правилник о избору и проглашењу ученика генерације, начину и условима за додјељивање дипломе.pdf

Правилник о стандардима квалитета уџбеника за основну школу

Стратегија развоја образовања Републике Српске за период 2016-2021. године

Акциони план Стратегије развоја образовања Републике Српске за период 2016-2021. године

Акциони план спровођењa реформских процеса у области образовања у Републици Српској.pdf

Закон о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 44/17)

Закон о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 31/18).pdf

Закон о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 84/19).pdf

Закон о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 63/20).pdf

Уредба са законском снагом о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 35/20).pdf

Закон о школовању и стипендирању младих талената ("Службени гласник Републике Српске", број 73/10)

Правилник о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата ("Службени гласник Републике Српске", број 74/18).pdf

Правилник о измјенама и допунама Правилника о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата ("Службени гласник Републике Српске", број 26/19).pdf

Правилник о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе ("Службени гласник Републике Српске", број 49/18).pdf

Правилник о садржају и начину вођења документације, евиденције и обрасцима јавних исправа у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број 66/13).pdf

Правилник о полагању стручног испита у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број 89/18).pdf

Правилник о нормативима и стандардима за финансирање основних школа ("Службени гласник Републике Српске", број 74/19).pdf

Исправка Правилника о нормативима и стандардима за финансирање основних школа ("Службени гласник Републике Српске", број 77/19).pdf

Правилник о оцјењивању ученика у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број 44/12).pdf

Правилник о избору и проглашењу ученика генерације у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број 45/12).pdf

Правилник о измјенама и допунама Правилника о избору и проглашењу ученика генерације у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број 38/13).pdf

Правилник о вођењу ученичког досијеа ("Службени гласник Републике Српске", број 132/10).pdf

Правилник о начину организовања проширеног програма ("Службени гласник Републике Српске", број 37/19).pdf

Правилник о измјенама и допунама Правилника о начину организовања проширеног програма ("Службени гласник Републике Српске", број 13/20).pdf

Правилник о раду и поступку избора и разрјешења чланова школског одбора ("Службени гласник Републике Српске", број 28/18).pdf

Правилник о васпитању и образовању дјеце са сметњама у развоју ("Службени гласник Републике Српске", број 83/20).pdf

Правилник о норми непосредног рада са ученицима наставника и стручних сарадника, у оквиру 40-часовне радне седмице у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број 5/09).pdf

Упутство о праћењу, вредновању и оцјењивању ученика приликом извођења наставе на даљину ("Службени гласник Републике Српске", број 39/20).pdf

Упутство о начину организовања и рада Актива директора основних школа ("Службени гласник Републике Српске", број 12/18).pdf

Упутство о начину реализације програма, пројеката и других активности у школама ("Службени гласник Републике Српске", број 2/18).pdf

Упутство о ангажовању неверификованих лица на мјесто наставника ("Службени гласник Републике Српске", број 6/18).pdf

Упутство о издавању и начину плаћања школског простора ("Службени гласник Републике Српске", број 1/18).pdf

Упутство о измјенама и допуни Упутства о издавању и начину плаћања школског простора ("Службени гласник Републике Српске", број 23/19).pdf

Правилник о школском календару за школску 2020-2021. годину ("Службени гласник Републике Српске", број 76/20).pdf

Правилник о поступку за додјељивање Светосавске награде ("Службени гласник Републике Српске", број 102/19).pdf

Етички кодекс за раднике и ученике основне школе ("Службени гласник Републике Српске", број 18/19).pdf

Одлука о броју и простроном распореду основних школа у Републици Српској (мрежа основних школа) ("Службени гласник Републике Српске", број 54/18).pdf

Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце

Прoтoкoл o пoступaњу у случajeвимa вршњaчкoг нaсиљa мeђу дjeцoм и млaдимa у вaспитнo-oбрaзoвнoм систeму Рeпубликe Српскe

Наставни план и програм

НПП за први разред основне школе​​​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.