Sign In

Правосудни испити

Објављено:

ПРАВОСУДНИ ИСПИТ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

 

ПРОПИСИ:
 Закон о полагању правосудног испита у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", бр.58/16)
Програм за полагање правосудног испита ("Службени гласник Републике Српске", бр.79/16)

 

УСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРАВОСУДНОГ ИСПИТА:

(1) Испит може полагати кандидат који је:

 а) прије реформе високог образовања, четворогодишњим студијем на правном факултету у Босни и Херцеговини и Републици Српској, стекао звање дипломираног правника, као и лице које је звање дипломираног правника стекло у бившој СФРЈ до 6. априла 1992. године,

 б) по систему образовања према Болоњском процесу на факултету у Босни и Херцеговини и Републици Српској завршио први циклус четворогодишњег студија и стекао најмање 240 ЕЦТС бодова и звање дипломирани правник или еквивалент и који је током школовања у наставном плану и програму имао све области изучавања, односно предмете наведене у члану 4. овог закона и

 в) стекао страну високошколску исправу која по важећим прописима Републике Српске не подлијеже поступку признавања, или му је овлашћени орган признао страну високошколску исправу, а под истим условима наведениму тачки 2) овог члана.

 (2) Кандидат из става 1. т. 1), 2) и 3) овог члана испит може полагати ако је најмање двије године након завршеног школовања радио у Републици Српској или Босни и Херцеговини, на правним пословима у суду, тужилаштву, Правобранилаштву, адвокатској канцеларији, адвокатском друштву или нотарској канцеларији, републичким органима, привредним друштвима и другим правним субјектима.

 (3) Под условом из ст. 1. и 2. овог члана испит могу полагати дипломирани правници - волонтери.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

  1. Кандидат подноси захтјев насловљен на Министарство правде Републике Српске, Трг Републике Српске 1, Бања Лука,
  2. Овјерена фотокопија дипломе (напомена: не може увјерење о дипломирању),
  3. Оригинал потврде о радном искуству са ближим описом послова правне струке које је кандидат обављао у суду, тужилаштву, правобранилаштву, адвокатури, предузећу, установи или другој организацији,
  4. Извод из матичне књиге вјенчаних (оригинал или овјерену фотокопију) - достављају само кандидати који су промијенили презиме од датума дипломирања до дана подношења пријаве за полагање правосудног испита).

 

НАКНАДА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА:

Накнада за полагање правосудног испита износи 800,00 КМ, о чему се кандидат обавјештава рјешењем Министарства правде РС. Износ накнаде за полагање стручног испита уплаћује се на један, од наведених,  жиро рачуна јавних прихода Републике Српске.pdf

Брачни супружник и дјеца погинулог или несталог борца Републике Српске ослобађају се плаћања накнаде за полагање правосудног испита.

 

 

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА:

Правосудни испит се састоји из писменог и усменог дијела.

Писмени дио испита полаже се из кривично-правне и грађанско-правне области, с тим да се писмени задатак из ове двије области не може полагати у истом дану.

ПИСМЕНИ ДИО ИСПИТА:

За израду писменог рада користе се искључиво овјерени листови који се добијају од секретара комисије на самом писменом испиту заједно са задатком.

Задатак се обавезно враћа када се заврши писање рада.

Писмени рад пише се писаним или штампаним словима, читко, искључиво хемијском оловком. Исправке се могу вршити, при чему треба водити рачуна да рад буде довољно уредан и прегледан за испитивача који ће га прегледати. На писменом дијелу испита могу се користити одговарајући прописи. За вријеме писменог дијела испита није дозвољено напуштање просторије у којој се испит одржава.

Предаја рада

Писмени рад се предаје секретару, најкасније до истека времена одређеног за израду рада. Током цијелог испита није дозвољена употреба мобилних телефона, рачунара, као ни других комуникационих уређаја којима би се могли остварити незаслужени резултати. Резултати писменог дела испита кандидатима се саопштавају прије почетка усменог дијела испита.

Уверења о положеном правосудном испиту се, искључиво, достављају поштом.

 УСМЕНИ ДИО ИСПИТА

полаже се из:

  • кривично-правне области (кривично право, кривично-процесно право, прекршајно право и пенологија;
  • грађанско - правне области (грађанско-право, стварно право, грађанско-процесно право, облигационо, насљедно право и породично);
  • привредно - правне области (трговинско односно право, банкарски послови и уговори);
  • управно - правне и радно - правне области (управни поступак, управни спор, систем државне управе и локалне самоуправе, радно право, пензијско-инвалидско осигурање, здравствено осигурање и права бораца);
  • уставно - правне области (уставно право и правосудно организационо право);

 Усмени дио испита је јаван.

Кандидат који није положио писмени дио испита из једне области, не може приступити усменом дијелу испита из те области.

Кандидат који није положио испит може испит поново полагати по истеку рока од шест мјесеци, рачунајући од дана претходног полагања.

Испит се полаже пред Комисијом за полагање правосудног испита.

 

СЛУШАЊЕ УСМЕНОГ ДИЈЕЛА ИСПИТА

Испит се одржава у згради Врховног суда Републике Српске у 14:00 часова (Улица: Алеја Светог Саве бб, 78 000 Бања Лука). Слушаоци могу да присуствују усменом дијелу испита без претходног заказивања.

 Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.