Sign In

Oдржана 18. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​Влада Републике Српске донијела је данас, на 18. сједници одржаној у Бањалуци, Одлуку о одобравању средстава за социјално збрињавање радника, у укупном износу од 512.155,87 КМ  за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и осигурање од незапослености за 788 радника из 23 предузећа који су процесом стечаја предузећа остали без запослења.

Средства из ове одлуке распоређују се:

- Фонду ПИО Републике Српске у износу од 507.739,38 КМ, од чега је износ од 338.731,93 КМ за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за раднике предузећа АД Индустрија конфекције „Новотекс" из Требиња, а износ од 169.007,45 КМ је за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 29 радника из 20 предузећа који су се пријавили на Јавни позив Фонда ПИО Републике Српске до 31.12.2019. године, а који са уплатом наведених средстава стичу услове за старосну пензију.
- ЈУ „Завод за запошљавање Републике Српске" у износу од 4.416,49 КМ за уплату доприноса за осигурање од незапослености за раднике предузећа у стечају: „Јавно предузеће Републике Српске за управљање и газдовање пословним простором са п.о." из Бања Луке и „Унионинвест" АД из Источног Сарајева, а допринос за пензијско и инвалидско осигурање ће бити измирен у наредном периоду.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о реализацији Основа програма социјалног збрињавања радника за 2018. годину.
Буџетом за 2018. годину за социјално збрињавање радника који су процесом стечаја, приватизације и ликвидације предузећа остали без запослења, планирана су средства у износу од 6.000.000,00 КМ. 
За буџетску 2018. годину, Влада Републике Српске је донијела три одлуке у оквиру овог програма, за измирење обавеза за неуплаћене доприносе у износу од 5.970.707,41 КМ, a употребљена су за (потпуно и дјелимично) измирење доприноса за 1.215 радника из 67 предузећа.
Oд 2004. до  2018. године кроз реализацију Програма социјалног збрињавања  радника који су процесом приватизације, стечаја и ликвидације предузећа остали без посла збринуто је  укупно 61.995 радника из 421 предузећа. За реализацију овог програма утрошено је укупно 188.384.588,69 КМ.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о потписивању Меморандума о сарадњи у области демографије и популационе политике између Министарства породице, омладине и спорта Републике Српске и Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику Републике Србије.
Сарадња ће се огледати у раду на заједничким пројектима, који би обухватали проучавање и анализирање свих појава демографског развоја и очекиване промјене у догледној будућности на овим просторима, али и посљедице у другим областима у којима је присутан популациони фактор, те изналажењу начина за рјешавање демографских питања у Републици Српској и Републици Србији.
Посебно ће се развијати сарадња везана за проучавање и праћење демографских кретања и развоја становништва, која би обухватале активности на комплексном сагледавању стања, тенденција и проблема развоја становништва Републике Српске и Републике Србије.
Такође ће се остваривати сарадња и подршка у дефинисању докумената, мјера и препорука за Владе Републике Српске и Владу Републике Србије за унапређење демографске политике.
Активности наведене у овом меморандуму проводиће се и кроз заједничко организовање или повремено учешће на научним и стручним семинарима, округлим столовима и другим програмима едукативног карактера, те изради стратешких докумената и пријмене одређених мјера у циљу побољшања демографске слике у Републици Српској и Републици Србији.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт Стратегије за борбу против сајбер криминалитета у Републици Српској од 2019-2023. године.
Влада Републике Српске, стратешким приступом, уз сарадњу са релевантним субјектима на унутрашњем и међународном нивоу, унапређује властите капацитете и потенцијале за ефикасну борбу против сајбер криминалитета. Поред постојећег законодавног и институционалног оквира за супротстављање сајбер криминалитету, стање у овој области ће се значајно унаприједити доношењем стратешког документа. 
Циљ Стратегије је да се не дозволи да Република Српска постане погодно мјесто за исвршиоце кривичних дјела из области  сајбер криминалитета као и постизање проактивне превенције и ефикасног одговора на изазов који поставља сајбер криминалитет.
Доношење и спровођење Стратегије Републике Српске за борбу против сајбер криминалитета је од битног значаја за све грађане Републике Српске, те ће Влада Републике Српске настојати да створи све неопходне политичке и правне претпоставке за успјешну примјену Стратегије.

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о начину ускладиштења, чувања и располагања робом одузетом у поступку инспекцијског надзора.
Ова уредба односи се на поступање са одузетим шумским дрвним сортиментима.
Имајући у виду специфичност шумских дрвних сортимената, као најадекватније рјешење за њихово ускладиштење, чување и даље располагање предложено је да поступање са одузетим шумских дрвним сортиментима обавља надлежно шумско газдинство Јавног предузећа шумарства. 
Рјешење и потврда о одузетој роби документ је на основу којег Јавно предузеће „Шуме Републике Српске“ а. д. Соколац преузима и складишти шумске дрвне сортименте, те, након спроведеног поступка и коначности рјешења инспектора о одузимању робе, врши продају робе. 
Јавно предузеће може одмах продати одузете шумске дрвне сортименте уколико су они подложни пропадању или ако њихово чување изискује трошкове који су несразмјерно велики у односу на њихову вриједност.
На крају сваког тромјесечја Јавно предузеће израђује преглед преузетих и ускладиштених шумских дрвних сортимената, те 60% новчаних средстава добијених од њихове продаје уплаћује на рачун јавних прихода Републике Српске, по одбитку трошкова ускладиштења, чувања и манипулације, који износе 40% процијењене вриједности одузетих шумских дрвних сортимената.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији Одлуке о дефинисању параметара за утврђивање стратешких предузећа из области дрвопрерађивачке индустрије и утврђеном листом стратешких предузећа.
ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац је, сходно Одлуци о дефинисању параметара за утврђивање стратешких предузећа из области дрвопрерађивачке индустрије, спровело процедуру расписивања Јавног позива за прикупљање података од привредних субјеката. 
На позив се пријавило 77 субјеката који су у остављеном року доставили тражену документацију. Преглед документације у циљу утврђивања испуњености услова из Одлуке извршила је Комисија именована рјешењем в.д. Директора ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац и том приликом утврдила да 49 субјеката испуњава услове за потписивање оквирних петогодишњих уговора. 
Влада је задужила се Јавно предузеће шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац да приступи потписивању оквирних петогодишњих уговора са утврђеним стратешким предузећима из области дрвопрерађивачке индустрије.
Влада је задужила и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде да у сарадњи са Министарством привреде и предузетништва прати реализацију потписаних оквирних петогодишњих уговора и да ажурира листу стратешких предузећа из области дрвопрерађивачке индустрије.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о сарадњи са Министарством безбједности БиХ и другим институцијама и органима БиХ у области цивилне заштите/заштите и спасавања.
Влада Републике Српске сматра да се сви облици сарадње требају сроводити на начин како је то дефинисано Оквирним законом о заштити и спашавању људи и материјалних добара од природне и друге несреће у БиХ, другим законима из области цивилне заштите/заштите и спасавања и поштујући уставне и законске одредбе и надлежности Републике Српске и БиХ.
Влада Републике Српске задужује Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу да са овим закључком упозна Савјет министара БиХ.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству саобраћаја и веза Републике Српске на План утрошка средстава за период 01.04 – 30.06.2019. године у износу од 6.655.513,82 КМ.
Средства из ове одлуке распоређују се на сљедећи начин: 
- Субвнеција предузећу „Жељезнице Републике Српске“ ад Добој у износу од 6.250.000,00 КМ;
- Субвнеција „Аеродроми Републике Српске“ АД Бања Лука у износу од 155.513,82 КМ и 
- Субвенције ЈП“ Поште Српске“ у износу од 250.000,00 КМ.
-
Влада Републике Српске донијела је Рјешење о проширењу оперативног буџета у оквиру законског буџета Републике Српске за 2019. годину, основним школама, за период 01.01.-30.06.2019. године, у укупном износу од 300.000,00 КМ.  
Проширење оперативног буџета, у оквиру законског буџета Републике Српске за 2019.
годину, обезбиједиће се, основним школама, за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката у износу од 250.000,00 КМ и за набавку постројења и опреме у износу од 50.000,00 КМ.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.