Sign In

Премијер Вишковић представио Програм економских реформи Републике Српске за период 2020-2022. година у Народној скупштини Републике Српске

Објављено:

​​​​​Предсједник Владе Републике Српске Републике Српске Радован Вишковић представио је данас у Народној скупштини Републике Српске, Програм економских реформи Републике Српске за период 2020-2022. годинa.


Премијер Вишковић подсјетио је да се програми економских реформи израђују у БиХ за потребе европских интеграција, те се достављају Европској комисији.

„Чињеница да документ који представља Програм економских реформи Републике Српске усвајају Влада и Народна скупштина Републике Српске, одражава раније дефинисан став да Република Српска и њене институције морају бити јасно видљиве у цијелом процесу у складу са уставним овлашћењима и надлежностима којима располажу“, рекао је премијер.

Предсједник Владе истакао је да основни оквир за израду Приједлога Програма економских реформи Републике Српске за период 2020–2022. година представљају меморандуми о заједничким политикама и мјерама потписани у децембру 2017. године са социјалним партнерима Владе Републике Српске, Смјернице за развој привреде које је Влада Републике Српске припремила заједно са представницима Уније удружења послодаваца Републике Српске и Привредне коморе Републике Српске, Програм рада Владе Републике Српске за мандатни период 2018–2022. година, Заједничке социоекономске реформе за период 2019–2022. година, Мишљење Европске комисије о захтјеву БиХ за чланство у Европској унији, Процјена Европске комисије на Програм економских реформи Републике Српске за период 2019–2021. година, те приједлози достављени од Привредне коморе Републике Српске, Уније удружења послодаваца Републике Српске, Савеза синдиката Републике Српске и Конфедерације синдиката Републике Српске.

„У периоду 2020-2022. година циљеви Владе Републике Српске биће засновани на повећању конкурентности и продуктивности привреде Републике Српске с акцентом на повећању плата, одрживом здравственом систему, ефикасном укупном јавном сектору, образовном систему и тржишту рада прилагођеном потребама привреде, побољшању демографске позиције Републике Српске, истраживању, развоју, иновацијама и дигиталној економији, те европским интеграцијама, регионалној и међународној сарадњи“, рекао је предсједник Владе.

Премијер Вишковић подсјетио је да је Законом о подстицајима у привреди успостављен оквир за додјелу подстицаја привредним субјектима у циљу повећања конкурентности и продуктивности привреде у Републици Српској, и то по два основа: за повећање плата радника и подстицања директних улагања. ​

„С тим у вези, у првој половини 2020. године извршићемо поврат уплаћеним доприноса на повећане плате. Такође, овим законом уведен је јединствени регистар свих подстицајних средстава, која се додјељују на републичком и локалном нивоу, а све у циљу квалитетне размјене информација између институција и постизања ефикасније додјеле средстава“, објаснио је премијер Вишковић.

Говорећи о Закону о дјечијој заштити, премијер Вишковић рекао је да ће од 1. јануара 2020. године породиљско боловање у потпуности ће бити финансирано из јавних средстава.

„Законом о подстицајима привреди успостављен је оквир за додјелу подстицаја привредним субјектима, а у циљу повећања конкурентности и продуктивности привреде у Републици Српкој, и то по два основа: за повећање плата радника и подстицања директних улагања. С тим у вези, у првој половини 2020. године извршићемо поврат уплаћеним доприноса на повећане плате“, истакао је премијер Вишковић и додао да је овим законом уведен и јединствени регистар свих подстицајних средстава.

Предсједник Владе Радован Вишковић напоменуо је да се ради на изградњи Болнице у Добоју, да је подржана доградња Болнице у Зворнику, те да се ради на модернизацији Болнице у Фочи. 

„Од 1. јануара 2020. године у трезорски систем пословања укључићемо Завод за судску медицину, Завод за трансфузијску медицину, те домове здравља Прњавор, Дервента и Братунац“, нагласио је предсједник Владе и навео да је реформа здравственог система једна од кључних реформи у наредном периоду, те да је увођење јавних здравствених установа и Фонда здравственог осигурања у трезорски систем пословања стратешко опредјељење Владе.

Премијер Вишковић рекао је да је Законом о основном васпитању и образовању, те Законом о високом образовању у значајној мјери унапријеђен или да се ради на унапређењу предметних области. 

„Такође, о​безбиједићемо бесплатне уџбенике за породице за троје и више дјеце, те за све побједнике републичких такмичења, од другог до деветог разреда, а преко општина и градова биће обезбјеђени бесплатни уџбеници од другог до деветог разреда за сву дјецу из социјално угрожених категорија“, истакао је премијер и, у контексту образовања, додао да се Законом о високом образовању омогућава бесплатно школовање за све редовне студенте.

Предсједник Владе рекао је да је кроз Буџет Републике Српске за 2020. годину уведен Грант за улагања у нове технологије. 

„Република Српска је прва у БиХ када је у питању испуњавање обавеза у области европских интеграција. Управо због тога, реализација препорука из Мишљења Европске комисије, у складу са уставним уређењем и надлежностима институција, представља оквир и за овај Програм економских реформи Републике Српске“, подсјетио је предсједник Владе Радован Вишковић. 

Премијер Вишковић рекао је да ће у области Реформе тржишта енергије и саобраћаја бити реализоване двије структурне мјере, и то Реформа тржишта електричне енергије, кроз Унапређење регулаторног оквира у области електроенергетског сектора, те Реструктурирање и реорганизација МХ „Електропривреда Републике Српске“ а. д. Требиње. 

„Реформа тржишта електричне енергије претпоставља либерализацију тржишта електричне енергије за све потрошаче. Реализација претходно наведених мјера је неопходна због неусклађености законодавства у области електричне енергије са одговарајућим директивама Европске уније“, објаснио је премијер Вишковић.

Према ријечима премијера, у области саобраћаја у периоду 2020-2022. година биће настављено и завршено реструктурирање Жељезница Републике Српске.

„Приоритети у унапређењу конкурентности у области пољопривредне, шумарства и водопривреде у наредном трогодишњем периоду су: информатизација сектора у циљу ефикаснијег усмјеравања финансијских средстава, подизање нивоа инвестирања унутар сектора кроз обезбјеђивање додатних извора финансирања, унапређење спољнотрговинског биланса кроз увођење мјера заштите домаће производње и унапређење извозне способности сектора“, објаснио је предсједник Владе.

Предсједник Владе Радован Вишковић рекао је да ће смањење учешћа издатака за текућу потрошњу у јавној управи бити реализовано кроз успостављање регистра запослених код корисника буџетских средстава, те кроз измјену организације јавне управе и повећање ефикасности њеног рада. 

„Реализација мјере која се односи на измјену организације биће извршена доношењем новог закона о државним службеницима. Законом о државним службеницима биће успостављена ефикаснија јавна управа кроз професионализам и интегритет уз критеријуме квалификованости и тестове компетентности при запошљавању државних службеника и намјештеника“, објаснио је предсједник Владе.

Премијер Вишковић нагласио је да је планирано да се у наредном периоду изради детаљна анализа која би послужила као основ за доношење новог законског рјешења, са циљем потпуне имплементације новог система фискализације у Републици Српској, који би елиминисао простор за спровођење активности у сивој зони које се односе на приказивање промета.

„Улога јавног сектора у научноистраживачком сегменту је посебно наглашена код превазилажења парцијалног односа према истраживању и иновацијама. Кључни задатак политика јавног сектора је да подстичу и стварају амбијент погодан за умрежавање и структурно повезивање образовног, научноистраживачког и институционалног сектора са привредом“, рекао је премијер Вишковић.

Говорећи о мјери Електронска управа Републике Српске – пут према дигиталном друштву, предсједник Владе рекао је да се ради о наставку реализације ранијих активности које постављају основе за развој дигиталног друштва и укључује завршетак реформе е-регистрације пословних субјеката и дигитализацију административних поступака. 

Када је ријеч о образовању, премијер Вишковић је рекао да је у наредном периоду потребно радити на усаглашавању струка и занимања, поготово са аспекта лакшег прилагођавања програмских садржаја новим захтјевима тржишта рада локалних заједница. 

„Кроз планиране измјене и допуне Закона о раду потребно је квалитетније и прецизније уредити поједине области. У току 2020. године потребно је почети припрему и израду новог средњорочног стратешког документа за област запошљавања“, рекао је премијер говорећи о сектору запошљавања.

Предсједник Владе Републике Српске подсјетио је да је кроз Закон о социјалној заштити, лицима са инвалидитетом, која нису смјештена у установу социјалне заштите или другу установу на терет буџетских средстава или хранитељску породицу, обезбјеђено право на личну инвалиднину као новчану помоћ, која ће заједно са другим правима из социјалне и дјечије заштите побољшати њихов положај. 

„Приједлог реформе Инвестиционо-развојне банке Републике Српске требало би да буде усвојен до краја 2019. године на сједници Владе, тако да у 2020. години преостаје спровођење усвојеног модела реформе“, рекао је предсједник Владе.

Премијер Вишковић нагласио је да ће се системски радити на јачању повјерења пословних субјеката и грађана кроз активности на расту интегритета пореских и контролних органа, које су у надлежности Пореске управе Републике Српске. 

„Развијаће се механизми подршке неопходни за подизање продуктивности рада и подстицати улагања у стручно оспособљавање и усавршавање радника. Наставићемо са континуираним спровођењем активности на промоцији позитивних примјера, спровођењем промотивне акције за највеће и најредовније пореске обвезнике, као и акције у вези са растом пореске дисциплине грађана“, истакао је премијер Вишковић.

Предсједник Владе Републике Српске говорио је и о увођењу буџетске подршке за врхунске спортисте, као и увођењу гранта Удружењу пензионера за бањско лијечење најугроженијих категорија становништва, а константно се ради и на увећању давања борачким категоријама.

„И на крају, реформа јавних предузећа је, поред реформе здравственог система, најважнији задатак. Сва јавна предузећа у Републици Српској у 2020. године треба да изађу са планом реорганизације, те јасно дефинисаним смањењем броја радника, начином смањења обавеза и јасно дефинисаним приходом који ће обезбиједити кроз домаћинско пословање базирано на корпоративним принципима“, рекао је предсједник Владе Републике Српске Радован Вишковић.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.