Sign In

Сектор за финансијске, правне и опште послове

​Одговоран је за благовремено и потпуно извршавање задатака из области финансија:

 • припрема документа за израду буџета и ребаланса буџета;
 • припрема плана набавки; 
 • припрема и спровођење поступака набавки путем јавног надметања као и набавки путем директног споразума; 
 • израда анализа мјесечног, кварталног и годишњег извјештавања по свим питањима финансијског пословања;
 • припрема одговоре на посланичка питања из области сектора;
 • одговоран је за исправност финансијских докумената утврђује правилнике и правила о контроли и коришћењу буџетом одобрених средстава; 
 • учествује у изради плана рада Генералног секретаријата;
 • супотписује акта која потписује генерални секретар Владе из области сектора; 
 • прати кориштење буџетских средстава, прави анализе расположивих средстава, води рачуна о правилној и благовременој исплати обавеза и заштити података којима располаже или које користи рачуноводство; 
 • прати примјену прописа из области материјално – финансијског пословања; 
 • води трезорско пословање и извршава одлуке о кориштењу средстава буџетске резерве; 
 • сарађује са Службом за ревизију јавног сектора и другим финансијским институцијама; 
 • одговоран је за ажурно и тачно вођење финансијског књиговодства; 
 • припрема податке за израду периодичних и годишњих извјештаја; 
 • припрема податке за Главну књигу трезора, усклађује аналитичке евиденције са евиденцијама у Главној књизи трезора;
 • припрема и води књигу основних средстава, усаглашава стање у књизи основних средстава са стањем у Главној књизи треора; 
 • одговоран је за стање основних средстава која припадају Генералном секретаријату и за средства Административног центра; 
 • прима и припрема материјално – финансијску документацију, води књиге фактура, провјерава комплетност и исправност и рачунску тачност књиговодствене исправе, попуњава обрасце за трезорско пословање; 
 • врши надзор и унутрашњу контролу; 
 • обезбјеђује одржавање и обнављање опреме и средстава; 
 • врши инвестиционо и техничко одржавање уколико није у надлежности посебне стручне службе Владе Републике Српске; 
 • организује возни парк Генералног секретаријата, води рачуна о инвестиционом одржавању возног парка /редован и ванредан преглед/, регистрацију возила; 
 • води правне послове који треба да заштите правне и имовинске интересе Владе Републике Српске и Генералног секретаријата Владе Републике Српске; 
 • води послове управљања људским ресурсима који се односе на анализу унутрашње организације и потребе за запосленим, остваривању кадровског плана; 
 • припрема акта о правима, обавезама и одговорности, персоналну евиденцију и одређене видове осигурања запослених и осигурања имовине која припада Генералном секретаријату; 
 • припрема и одобрава стручно оспособљавање запослених и 
  доставља и чува документа Владе Републике Српске и Генералног секретаријата.Подијелите страницу

Copyright © 2014. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.