Sign In

П О З И В за подношење пријава пројеката за додјелу средстава организацијама цивилног друштва које воде сигурне куће у Републици Српској

Објављено:

Гендер центар - Центар за једнакост и равноправност полова Републике Српске на основу Посебног споразума између Савјета министара БиХ, које представља Министарство за људска права и избјеглице и Шведске, коју представља шведска Међународна развојна агенција за сарадњу за подршку провођењу програма ФИГАП II (2017-2021) од 21.2.2018. године и Супсидијарног споразума између Министарства за људска права и избјеглице БиХ, Гендер центра-Центра за једнакост и равноправност полова Републике Српске и Гендер центра Федерације БиХ од 24.10.2018. године, Плана рада и Буџета за 2020. годину ФИГАП II програма, а у вези са чланом 32. Правила о организацији и раду ФИГАП II програма и тачком 3.3.1. Приручника за додјелу средстава/грантова, објављује сљедећи

П О З И В

за подношење пријава пројеката за додјелу средстава организацијама цивилног друштва које воде сигурне куће у Републици Српској  

Кратки опис ФИГАП програма:

Програм за имплементацију Гендер акционог плана БиХ (ФИГАП програм), резултат је сарадње између Агенције за равноправност полова БиХ - Министарства за људска права и избјеглице, Гендер центра Федерације БиХ и Гендер центра Републике Српске као и сарадње са институцијама, невладиним и другим организацијама у БиХ, а његов је циљ да осигура будућу одрживу имплементацију Гендер акционог плана БиХ (ГАП-а). Један од резултата ФИГАП-а, у оквиру којег се објављује овај јавни позив, гласи „3. Успостављени ефикасни системи за подршку увођењу и примјени стандарда равноправности полова" .

Циљ и приоритетне области:

У складу са циљевима и очекиваним резултатима ФИГАП II програма, а у оквиру области родно засновано насиље, овај Јавни позив је усмјерен ка подршци раду сигурних кућа регистрованих у Републици Српској које могу предати своје пријаве као појединачни апликанти или у међусобном партнерству.

Овим позивом ће се финансирати пројекти у укупном износу до 20.000 KM.

Период реализације у временском оквиру: 01. новембар, 2020. - 31. мај, 2021. године.

Услови и рок пријављивања:

На овај позив се могу пријавити организације цивилног друштва регистроване у складу са важећим прописима Републике Српске/Босне и Херцеговине, а које су уписане у Регистар сигурних кућа у складу са Правилником о садржају и начину вођења Регистра сигурних кућа („Службени гласник Републике Српске", број 25/13) и испуњавају сљедеће услове:

 • Да су уписане у судски регистар или други регистар према важећим законима;
 • Да су уписане у Регистар сиугрних кућа Републике Српске;
 • Да дјелују у области равноправности полова и/или заштите женских људских права, или у оквиру дјелатности постоји простор за промовисање и примјену стандарда равноправности полова;
 • Да имају људске и материјалне ресурсе за проведбу пријављеног пројекта;
 • Да не обављају послове из дјелокруга органа јавне управе;
 • Да воде транспарентно финансијско пословање;
 • Да њихова дјелатност није финансирана посебним прописима, нити се у цијелости финансира из других извора.

  У циљу доказивања наведених услова потребно је да организације цивилног друштва доставе сљедеће документе:
 • Овјерен и потписан образац за пријаву пројекта са буџетом (који је у прилогу „Приручника за додјелу средстава/грантова-Прилог II" из ФИГАП II програма);
 • Извод из судског регистра или другог регистра не старији од 6 мјесеци рачунајући од дана крајњег рока за подношење пријава по овом позиву;
 • Доказ о упису у Регистар сигурних кућа Републике Српске;
 • Потврда о пореској регистрацији (ЈИБ);
 • Доказ о измиреним порезима за претходну годину;
 • Копија уговора са банком о отварању трансакционог рачуна;
 • Копија Статута или акта о оснивању;
 • CV пројектног тима (сваке особе појединачно);
 • Наративни извјештај о раду за претходну годину;
 • Копија овјереног Биланса стања и Биланса успјеха за претходну годину;
 • Изјава о партнерству потписана и овјерена од стране свих партнера у пројекту;
 • Писмо намјере или Одлука о финансијској подршци других донатора за суфинансирање пројекта.

  Сви документи морају бити достављени у оригиналу или овјереној копији у супротном подносилац пријаве губи право на коришћење средстава по овом јавном позиву. Некомплетне пријаве се неће разматрати.

  Право учешћa на овом јавном позиву немају организације које су истовремено носиоци или партнери пројеката подржаних из средстава ФИГАП-а II по основу јавног позива Агенције за равноправност полова БиХ и Гендер центра Федерације БиХ.
   

Рок за подношење приједлога пројеката је 16. октобар 2020. године, до 16.00 часова.

Подносиоци су дужни израдити и поднијети приједлог пројекта у складу са Прилогом II, који се налази у „Приручнику за додјелу средстава/грантова" из ФИГАП II програма. Пројектни приједлози се достављају у складу са пројектном документацијом и морају бити рачунарски обрађени. Приједлог пројекта се доставља у оригиналу са пратећом документацијом и двије (2) копије, на којима ће јасно писати: "ОРИГИНАЛ ПРОЈЕКТА" и "КОПИЈА ПРОЈЕКТА". Оригинал пројекта и копије треба да буду запечаћени у непровидној коверти, са печатом и потписом лица одговорног за заступање и представљање организације, те адресом подносиоца. На коверти треба написати: „ФИГАП ПОЗИВ ЗА ПРОЈЕКТЕ 2020: ПРИЈЕДЛОГ ПРОЈЕКТА - НЕ ОТВАРАТИ".

Комплетан приједлог се доставља на сљедећу адресу:

Гендер центар - Центар за једнакост и равноправност полова Републике Српске

Вука Караџића 4

78 000 Бања Лука

Пројектна документација треба бити достављена препорученом поштом или лично, најкасније до 16:00 часова 16.10.2020. године. Благовременим ће се сматрати пријаве које пристигну у наведеном року, као и пријаве које носе поштански печат у наведеном року. Неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Поступак избора:

Поступак избора пројеката проводи Комисија за одабир пројеката. Након окончаног поступка,  Комисија упућује приједлог одлуке  о одабиру пројеката са записником и ранг листом на коначно одлучивање директорици Гендер центра Републике Српске и на мишљење и сагласност Управном одбору ФИГАП програма.

Сва потребна пројектна документација, као и додатне информације, могу се пронаћи на сљедећим страници:

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/centri/gendercentarrs/Pages/default.aspx

или се могу преузети у просторијама Гендер центра Републике Српске (Вука Караџића 4, 78000 Бања Лука).

„Финансијски подржано из средстава ФИГАП II програма"

„Програм подржава Краљевина Шведске, коју представља Амбасада Краљевине Шведске у Босни и Херцеговини, путем развојне агенције СИДА."Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.