Sign In

Кампања "Бирај РАВНОПРАВНО!" поводом Локалних избора 2016. године у БиХ

Објављено:

​​​​​​​​​

Кампања Гендер центра - Центра за једнакост и равноправност полова Републике Српске „Бирај равноправно!" поводом Локалних избора 2016. године у Босни и Херцеговини


​Поводом почетка Изборне кампање у оквиру Локалних избора 2016. године у Босни и Херцеговини, Гендер центар - Центар за једнакост и равноправност полова Републике Српске покреће кампању „Бирај РАВНОПРАВНО!" која има за циљ промовисање и унапређење примјене стандарда за равноправност полова у изборном процесу.

У оквиру кампање „Бирај РАВНОПРАВНО!", Гендер центар - Центар за једнакост и равноправност полова Републике Српске, на дан почетка изборне кампање, 02. септембра 2016. године, упућује јавни позив политичким субјектима у изборној кампањи, за представљање и промоцију програма, мјера и активности за остваривање равноправности полова, те Саопштење за јавност са подацима о стању на кандидатским листама.​​


Јавни позив

политичким субјектима у Изборној кампањи за Локалне изборе 2016. године, за представљање и промоцију програма, мјера и активности за остваривање равноправности полова​​

Поштовани/е,

Имајући у виду још увијек присутну неравноправност између жена и мушкараца, Гендер центар Републике Српске, поводом почетка Изборне кампање за Локалне изборе 2016. године, позива све политичке субјекте, односно политичке партије, коалиције, независне кандидате, листе независних кандидата и кандидате из реда националних мањина, да у својим изборним програмима представе и промовишу програме, мјере и активности за остваривање равноправности полова на локалном нивоу власти.

Равноправност између мушкараца и жена је вриједност загарантована Уставом, те прописана и заштићена законима, али без обзира на то, жене и одређене групе жена у нашем друштву, у многим областима су дискриминисана или маргинализована група.

Жене су де факто дискриминисане како у јавној сфери, тако и у професионалном, породичном и приватном окружењу. Ову тврдњу поткрепљује званична статистика, те налази различитих студија, истраживања и анализа које Гендер центар Републике Српске спроводи ради праћења стања у погледу равноправности полова.

Најтежи вид кршења женских људских права још увијек се нажалост одвија у приватној сфери односно у породичном окружењу у виду насиља у породици. Званичне статистике показују да су жртве породичног насиља у преко 98% евидентираних случајева жене. Студија о насиљу над женама у Босни и Херцеговини (2012) показује да је 47,3% жена током свог живота било изложено неком од облика родно заснованог насиља, а да су починиоци тог насиља најчешће њихови садашњи или бивши партнери (39,6%) или други чланови породице (16,9%).

Поред овог, жене и у другим сферама трпе дискриминацију, која је најчешће индиректна и огледа се у њиховом недовољном учешћу у различитим политичким и развојним процесима, те с тим у вези и њиховом недовољном учешћу на мјестима одлучивања и управљања, приступу и учешћу на тржишту рада, приступу образовању, приступу ресурсима, као што је власништво над земљиштем и некретнинама, приступу кредитима, приступу информационо-комуникационим технологијама и др.

Званични подаци показују да, иако чине више од половине становништва међу укупним радно активним становништвом, стопа активности жена је 37,2, у односу на 57,3 кад су у питању мушкарци. Стопа запослености жена је 26,7, док је стопа запослености мушкараца 43,6. Стопа незапослености жена је 28,4, а мушкараца 23,8.

У породици и домаћинству, жене обављају највећи дио неплаћеног кућног рада везаног за одржавање домаћинства, више брину о дјеци и старима, а имају мање моћи да одлучују о новцу и другим важним животним питањима.

У јавном дискурсу, те медијском представљању и приказивању доминира стереотипно представљање жена, често везано само за приватну сферу, послове и активности бриге о другима и сферу забаве. Такође, присутно је неадекватно и родно неосјетљиво извјештавање о насиљу над женама и насиљу у породици, а у неким случајевима је присутан сексизам и употреба родно неосјетљивог језика.

У контексту предстојећих Локалних избора, важно је нагласити да су жене посебно подзаступљене на мјестима највишег одлучивања у јединицама локалне самоуправе. Иако је равноправно учешће жена и мушкараца у доношењу одлука питање правде, поштовања људских права и доброг управљања, њихово учешће у свим органима, на свим нивоима у Босни и Херцеговини је мање од 20%. Резултати Локалних избора 2012. године у Републици Српској показују да су жене изабране на  4,76% начелничких мјеста док је проценат жена на мјестима одборника 14,46%.

Недовољна заступљеност жена у доношењу одлука врло је широко и вишедимензионално питање које треба ставити у контекст бројних настојања у оквиру политика усмјерених на побољшање равноправности полова, укључујући и политике за повећање стопе запослености жена, смањење разлика у платама између мушкараца и жена, уклањање полне сегрегације у образовању и запошљавању, те борбе против нетранспарентних система именовања и напредовања.

Потребно је промовисати политике које подржавају породицу и породичне обавезе, укључујући равноправнију расподјелу одговорности за бригу и домаћинство између жена и мушкараца, побољшати усклађивање пословног, породичног и приватног живота, уклањати родне стереотипе, уз преиспитивање стереотипних предрасуда о улогама жена и мушкараца. Такође, потребно је наставити рад на унапређењу стања у остваривању женских људских права и равноправности полова, у свим областима, укључујући, али се не ограничавајући на економско оснаживање, повећање броја жена на тржишту рада, подршку женама на селу, те посебну подршку њиховим економским активностима, подршку предузетништву жена, спречавање и сузбијање насиља над женама и у породици, те подршку у остваривању и заштити права посебно рањивих група жена као што су жене цивилне жртве рата, избјегла и расељена лица, Ромкиње и сл.

Имајући у виду чињеницу да се кандидујете за највише функције у јединицама локалне самоуправе Републике Српске, овим поводом посебно Вас подсјећамо на одредбу прописану чланом 24. Закона о равноправности полова у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине" број: 32/10), којом се обавезују сви органи власти, на свим нивоима, укључујући органе јединица локалне самоуправе, да у оквиру својих надлежности, предузму све одговарајуће и потребне мјере ради спровођења одредаба прописаних овим законом и Гендер акционим планом Босне и Херцеговине, укључујући, али не ограничавајући се на: доношење програма мјера ради постизања равноправности полова у свим областима; доношење нових или измјену и допуну постојећих закона и других прописа ради усклађивања са одредбама овог закона и међународним стандардима за равноправност полова; спровођење активности и мјера Гендер акционог плана Босне и Херцеговине кроз редовне програме рада уз обезбјеђење буџетских средстава; обезбјеђење прикупљања, вођења, анализе и приказивања статистичких података разврстаних по полу.

С обзиром на наведену законску одредбу, као и друге одредбе овог Закона, те одредбе међународних обавезујућих стандарда за равноправност полова (као што су, између осталих, УН Конвенција о укидању свих облика дискриминације жена - CEDAW и Конвенција Савјета Европе о спречавању и сузбијању насиља над женама и насиља у породици), овим јавним позивом подсјећамо Вас на обавезе из наведених правних докумената и с тим у вези стање равноправности полова у Републици Српској, како бисте све ово имали у виду приликом представљања и промовисања Ваших изборних програма. Такође очекујемо, да ће овај јавни позив подстаћи све изабране званичнике/це, да у наредном периоду након локалних избора, преузму обавезе на испуњавању стандарда за равноправност полова, те овим питањима приступе системски, свеобухватно и досљедно.

Гендер центар ће у оквиру свог мандата пратити предстојећу изборну кампању, начин и садржај представљања и промовисања политичких субјеката, резултате Локалних избора, те будући рад новоуспостављених органа јединица локалне самоуправе, са аспекта равноправности полова.  Као институционални механизам за равноправност полова, наставићемо да указујемо на све уочене недосљедности и неефикасности у примјени стандарда за равноправност полова. Са друге стране, стојимо на располагању свим институционалним и ванинституционалним друштвеним актерима за стручну подршку у примјени наведених стандарда, све у циљу унапређења и остваривања равноправности између жена и мушкараца у нашем друштву. Међутим, одговорност за примјену Закона и других стандарда за равноправност полова је на надлежним органима, и то представља обавезу, а не опцију.

 

Саопштење за јавност ​

Гендер центар - Центар за једнакост и равноправност полова Републике Српске је спровео анализу о учешћу жена на кандидатским листама за Локалне изборе 2016. године. Ова анализа је израђена на основу доступних података Централне изборне комисије Босне и Херцеговине. Констатовано је да је при формирању кандидатских листа испоштован члан 20. Закона о равноправности полова у Босни и Херцеговини и члан 4.19. став 3. Изборног закона Босне и Херцеговине, те да су на истима кандидати мање заступљеног пола заступљени са најмање 40%. Од овог правила се одступило само у случајевима гдје се на кандидатским листама налази мањи број кандидата у којим случајевима је проценат кандидата мање заступљеног пола 33,33% или 37,50%, али је то у складу са Инструкцијом Централне изборне комисије о расподјели кандидата мање заступљеног пола на кандидатским листама. На кандидатским листама кандидати су распоређени на позиције прописане Изборним законом Босне и Херцеговине и поменутом инструкцијом.

На основу података анализе о учешћу жена на кандидатским листама за Локалне изборе 2016. године, у Републици Српској у 64 изборне јединице укупно учествују 184 политичка субјекта. На кандидатским листама политичких субјеката налази се укупно 14.011 кандидата за одборнике/одборнице у скупштинама општина/градова, од којих је 8192 мушкарца и 5819 жена, односно заступљеност жена је у проценту 41,53% чиме је испоштована законска обавеза. Анализирајући све политичке субјекте у свим изборним јединицама Републике Српске,  уочено је да је само 12,60% жена носитељица кандидатских листа.

Графикон 1.png

            Графикон 1. Кандидати за градоначелнике/начелнике

 

За највишу функцију извршне власти на локалном нивоу у Републици Српској, за начелнике општина (58 општина) и градоначелнике (6 градова) предложено је укупно 209 кандидата, од којих је 200 мушкараца и 9 жена, односно жене су заступљене у проценту 4,31%. ​


Графикон 2.png 

Графикон 2. Носиоци кандидатских листа за одборнике

 

Према резултатима наше анализе закључено је да су политичке партије испоштовале законску регулативу при формирању кандидатских листа, али да су жене подзаступљене тамо гдје Закон није прописао обавезан проценат мање заступљеног пола. Најуочљивији дисбаланс односа мушкараца и жена види се на кандидатским листама за начелнике/градоначелнике, односно, гдје не постоји законска обавеза кандидовања мање заступљеног пола, у овом случају жена.

Од 2008. године, у складу са изборним циклусима, Гендер центар на цијелој територији Републике Српске проводи кампању „Бирај РАВНОПРАВНО!". Циљ кампање је подизање свијести јавности и повећање учешћа жена у политичком и јавном животу, на мјестима одлучивања и управљања. Кампања 2016. године садржи сљедеће сегменте:

  • Праћење стања родне равноправности током изборне кампање за Локалне изборе 2016. године;
  • Израда анализе о учешћу жена на кандидатским листама за Локалне изборе 2016. године;
  • Подизање свијести политичких субјеката кроз објаву Јавног позива за представљање и промоцију мјера и активности за остваривање равноправности полова током  изборне кампање, те подизање свијести јавности кроз објаву Саопштења са подацима о стању на кандидатским листама;
  • Праћење присуства и представљања кандидаткиња у медијима током изборне кампање за Локалне изборе 2016. године;
  • Израда анализе о заступљености кандидаткиња у медијима током изборне кампање за Локалне изборе 2016. године;
  • Праћење и израда анализе званичних резултата Локалних избора 2016. године са аспекта равноправности полова.
Гендер центар Републике Српске подсјећа све учеснике/учеснице у изборној кампањи, укључујући политичке актере, медије, појединце/појединке, да се у јавном простору уздрже од било ког вида дискриминације, јавног приказивања и представљања било које особе на увредљив, омаловажавајући или понижавајући начин без обзира на пол.

 
Подијелите страницу

Copyright © 2014. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.