Sign In

Oдржана 157. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​​​Влада Републике Српске донијела је данас, на 157. сједници, у Бањалуци, Рјешење о одобрењу средстава, у износу од 233.415,00 КМ, за помоћ Универзитетском клиничком центру Републике Српске за набавку пет инкубатора, пет монитора и једне централне јединице за потребе Одјела интезивне његе и терапије Клинике за дјечије болести.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности за грађење објекта за потребе установе социјалне заштите  Центра за специјалистичке социјалне услуге „За мајку и дијете".
Овом одлуком Влада Републике Српске даје сагласност  да се у Бањој Луци на земљишту у својини Републике Српске изгради објекат за потребе установе социјалне заштите  Центра за специјалистичке социјалне услуге „За мајку и дијете" чија дјелатност је од општег интереса  за Републику Српску.  
Прибављање документације за добијање грађевинске дозволе и изградњу објекта из ове одлуке финансираће Центар средствима прикупљеним путем хуманитарног пројекта за изградњу  објекта за потребе Центра, чији покровитељ је предсједник Републике Српске. 

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о заштити жртава ратне тортуре.
Овим законом уређују се услови и поступак за признавање статуса и права жртава ратне тортуре, права по основу утврђеног статуса и начин њиховог остваривања, начин обезбјеђивања средстава за остваривање тих права, те друга питања од значаја за признавање статуса и права по овом закону.
Овај закон искључује било који облик дискриминације и промовише, односно обезбјеђује принципе равноправности полова, правичности, социјалне осјетљивости и солидарности, те равнотежу између приватног интереса и друштвених могућности.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о девизном пословању.
Измјене и допуне Закона о девизном пословању предложене су у циљу наставка активности на испуњавању обавеза из Акционог плана БиХ за отклањање недостатака у борби против прања новца, а ради хармонизације система спречавања прања новца и финансирања тероризма са стандардима и препорукама Радне групе за финансијске мјере против прања новца - FATF, а што би допринијело и уклањању БиХ са FATF-ове „сиве листе".
Циљеви предложених измјена и допуна Закона о девизном пословању су проширење обухвата код физичког прекограничног преноса на преносиве инструменте на доносиоца, као и све друге готовинске еквиваленте, који се сматрају готовином у складу са прописом којим се уређује спречавање прања новца и финансирања терористичких активности, контрола ради откривања, заустављања и спречавања физичког прекограничног преноса инструмената који гласе на доносиоца, те свих других готовинских еквивалената, као и примјена одговарајућих санкција за непријављивање, односно непотпуно пријављивање, да би се биле дјелотворне, сразмјерне и превентивне.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пензијском резервном фонду Републике Српске.
У околностима и будућим трендовима који су карактеристични за домаће и инострано финансијско тржиште, задржавањем постојеће регулативе може се очекивати пад реалног приноса на портфељ Резервног фонда, који је у претходне три године, у просјеку, износио 5,69%.
Предложени су нови облици улагања имовине Резервног фонда, који су и даље усклађени са односним циљевима оснивања Резервног фонда и који би требало да допринесу развоју домаћег тржишта привлачењем страних инвестиција. Стварањем законских предуслова, даје се могућност Резервном фонду да, као домаћи инвеститор, заједно са међународним финансијским организацијама и мултилатералним развојим банкама учествује у инвестирању у инфраструктурне пројекте или неке друге дугорочне пројекте на домаћем тржишту.
У циљу контроле ризика концентрације улагања, редефинисана су ограничења улагања Резервног фонда, да би, и у наредном периоду, Друштво за управљање наставило да остварује позитивне резултате и пружа подршку обавезном пензијском осигурању.
Иако се досадашњи модел управљања Резервним фондом показао као ефикасан, с обзиром на проток превена од доношења Закона, као и на извршене измјене Закона, у наредном периоду је потребно ревидирати модел надзора, као и поступак доношења стратешких политика Резервног фонда, ради њиховог унапређења, те усклађивања са корпоративном праксом, а што је био и један од приједлога представника Удружења пензионера Републике Српске на јавној расправи о Нацрту закона.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о штрајку.
Доношење новог Закона о раду, који је општи пропис у овој области, основни је разлог за доношење овог закона.
Наиме, Закон о раду више не познаје појам „већински репрезентативни" синдикат и удружење послодаваца организованих на нивоу Републике Српске, већ су овим законом, поред осталог, прописани услови за утврђивање репрезентативности синдиката и послодаваца на нивоу Републике Српске, па је у том смислу неопходно ускладити овај закон са Законом о раду.
Такође, у новембру 2016. године на снагу је ступио и нови Закон о мирном рјешавању радних спорова, којим се уређује поступак мирног рјешавања интересних и правних колективних радних спорова, због чеге је потребно ускладити одредбе Закона о штрајку са новим правним институтима прописаним Законом о мирном рјешавању радних спорова.
Предлагач је утврдио да je овај закон од интереса за јавност јер спада у прописе којима се уређује организовање и дјеловање синдиката и удружења послодаваца. Преднацрт Закона је био објављен на интернет страници Министарства рада и борачко-инвалидске заштите. У припреми и изради овог закона, између осталих, као чланови радне групе, учествовали су и представници репрезентативних удружења послодаваца и синдиката, чиме су обезбијеђене консултације са заинтересованим лицима с обзиром на то да они заступају интересе и представљају послодавце и раднике.

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о измјенама Уредбе о условима за оснивање и рад представништава Републике Српске у иностарству ("Службени гласник Републике Српске", бр.125/11, 123/12 и24/16).
Разлози за доношење ове уредбе садржани су у потреби да се поједина питања која се односе на рад представништава Републике Српске у иностранству уреде тако да се омогући функционалније обављање послова представништава ван њиховог сједишта, а то би допринијело квалитетнијем и ефикаснијем обављању послова за потребе Републике Српске.
Стога, предложеним рјешењем ће се омогућити да се у случајевима друштвено-економске оправданости отвори канцеларија представништва у држави његовог сједишта.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о провођењу договореног система координације процеса европских интеграција у БиХ од 17. августа 2016. године.

Влада Републике Српске позива Савјет министара да предузме активности на изради Приједлога одлуке о утврђивању чланова сталних делегација БиХ у заједничким тијелима БиХ и ЕУ, у складу са одредбама Споразума о стабилизацији и придруживању, водећи рачуна о уставним надлежностима свих нивоа власти у БиХ у областима које су предмет разматрања заједничких тијела, као и о потреби осигурања одговарајуће функционалне повезаности између тијела унутрашњег система координације процеса европских интеграција у БиХ, с једне, те дјеловања и заступања усаглашеног „једног гласа" у име БиХ у оквиру заједничких тијела БиХ и ЕУ, с друге стране.

Влада поново захтијева од привременог ДИПАК-а да, у сарадњи са именованим члановима Привременог ИПА 2 одбора, обезбиједи пуну примјену договореног система координације процеса европских интеграција у БиХ од 17. августа 2016. године у процесу припреме, програмирања, провођења и извјештавања о провођењу пројеката финансираних из фондова Европске Уније.

Влада је задужила Министарство за економске односе и регионалну сарадњу да о овом закључку информише Кабинет предсједавајућег Савјета министара и Дирекцију за европске интеграције БиХ.​

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о  потреби  привремене одгоде наплате пореских обавеза Рукометном клубу „Борац М:ТЕЛ" из Бање Луке .

Закључком Владе овлашћује се министар финансија да донесе рјешење којим се Рукометном  клубу „Борац М:ТЕЛ" из Бање Луке одобрава привремена одгода наплате пореских обавеза без обезбјеђења пореског дуга, на период до 31.12.2018. године.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на Приједлог програма рада ЈУ „Завод за запошљавање Републике Српске" за 2018. годину и Одлуку о давању сагласности на Приједлог финансијског плана- буџета ЈУ "Завод за запошљавање Републике Српске" за 2018. годину.

 Влада Републике Српске донијела је План образовања одраслих за 2018. годину којим се  утврђују приоритетне области образовања одраслих, инфраструктурне дјелатности потребне за извођење образовања одраслих, одређује распоређивање програма образовања одраслих на јединице локалне самоуправе, оквирни обим средстава за реализацију плана, одређују надлежна министарства за спровођење Плана образовања одраслих, одређују програми и динамика њиховог остваривања.
Приоритетне области у образовању одраслих за 2018. годину су: оспособљавање, средње стручно образовање одраслих, преквалификација и доквалификација и едукација и оспособљавање кадрова за образовни рад са одраслима.

Влада Републике Српске усвојила је Приједлог статистичког програма Републике Српске за период 2018-2021. година који ће бити достављен Народној скупштини Републике Српске на разматрање.
У Статистичком програму дате су стратешке смјернице и приоритети развоја званичне статистике, као и активности, односно истраживања по статистичким областима и носиоцима статистичке активности.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о усвајању Плана пословања Предузећа за гасне пројекте „ГАС-РЕС" д.о.о. Бања Лука за 2018. годину.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању  сагланости Министарству управе и локалне самоуправе на Планове утрошка средстава:
-Текући грантови Каритасу у Републици Српској, за период 01. 01 – 31.12. 2017. године, у износу од 30.000,00 КМ,
-Текући грантови удружењима од јавног интереса, за период 01. 11 – 31. децембар 2017. године, у износу од 22.289,54 КМ,
-Текући грантови добротворним друштвима „Мерхамет" у Републици Српској, за период 01.01-31.12.2017. године, у износу од 78.000,00 КМ,
- Текући грант хуманитарном друштву „Коло српских сестара", за период 01.01-31.12.2017. година, у износу од 42.000,00 КМ,
-Текући грант за рад Удружења „Дванаест беба" Приједор, за период 01.01-31.12.2017. година, у износу од 20.000,00 КМ.
-Текући грантови за рад удружења и организација цивилних жртава рата Бошњака и Хрвата, за период 01.01-31.12.2017. година, у износу од 78.000,00 КМ.Подијелите страницу

Copyright © 2014. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.