Sign In

Влада Републике Српске одржала 197. сједницу

Објављено:

​Влада Републике Српске прихватила је данас, на 197. сједници, у Бањалуци, Информацију о производњи пшенице у 2018. години и рјешавању проблема ускладиштене пшенице у објектима предузећа „Житопромет“ а.д. Бијељина.
Влада Републике Српске позива власнике „Житопромета“ а.д. Бијељина да предузму све неопходне активности како би се отклониле потешкоће у пословању предузећа.
Влада Републике Српске задужује Министарство финансија, Министарство трговине и туризма и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде да, у сарадњи са Удружењем млинара Републике Српске, предложе модел за посредни откуп 6.000 тона пшенице ускладиштене у предузећу „Житопромет“ а.д.Бијељина.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Комори инжењера пољопривреде Републике Српске.
Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби да се након искустава стечених у његовој вишегодишњој примјени унаприједе и прецизирају поједина рјешења, ради очувања, унапређивања и заштите интереса и одговорности професије. Истовремено се прихватају и рјешења према којима се постиже већи степен усклађености рада Коморе инжењера пољопривреде са другим коморама, а посебно Ветеринарском комором Републике Српске. Најважније измјене и допуне Закона односе се на прописивање обавезности чланства у Комори за инжењере пољопривреде који обављају стручне и савјетодавне послове и за које им Комора издаје лиценцу. Такође, предвиђено је да чланови Коморе могу бити пољопривредни инжењери који нису запослени, који раде изван струке, или су пензионисани, с тим што они нису обавезни плаћати трошкове уписа, лиценце и чланарине док су у наведеном статусу. Прецизирани су послови које обавља Комора и прописано је да Министарство даје сагласност на трошкове уписа, чланарине и лиценце, као и минималне и максималне цијене услуга из надлежности Коморе. У складу са потребама постојеће праксе уређене су и надлежности Скупштине Коморе, као и износи прекршајних казни.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о генетички модификованим организмима.
Доношењу измјена и допуна Закона о генетички модификованим организмима приступило се због прецизнијег уређења ове материје, а у циљу осигурања високог нивоа заштите животне средине и биодиверзитета, као и због постизања адекватног нивoа заштите здравља људи и животиња и заштите интереса потрошача и произвођача. Примјена овог закона ће омогућити потрошачима да изврше избор у вези са храном за животиње коју употребљавају за њихову исхрану, а то се посебно односи на генетички модификовану храну, која ће, уколико прође веома сложену процедуру процјене ризика и одобравања у Европској унији, према одредбама овог закона морати бити јасно обиљежена, тако да ће потрошачи моћи да заштите своје основно право на избор, тј. моћи ће да сами доносе одлуку да ли желе или не желе да купују храну за животиње која садржи генетички модификоване организме. Такође, циљ измјена овог закона јесте да се обезбиједи слободно кретање безбједне и здравствено исправне хране за животиње која садржи и/или се састоји или потиче од генетички модификованих организама.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредном земљишту.
Разлози за доношење овог закона садржани су потреби увођења и дефинисања израде Основа заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта јединице локалне самоуправе, података о земљишно-информационом систему и обавезе корисника пољопривредног земљишта да редовно врши контролу плодности пољопривредног земљишта. Предложеним измјенама и допунама овог закона прецизира се начин, документација и услови за издавање рјешења односно пољопривредне сагласности за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе. Предлаже се доношење нових подзаконских аката и дефинишу случајеви у којимa се не плаћа накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе. Такође, прописано је да се пољопривредно земљиште, које је до сада било уписано у јавним евиденцијама као општенародна имовина, друштвена, односно државна својина, упише као својина Републике. Пратећи прописане измјене и допуне Закона прецизиран је и инспекцијски надзор и предвиђене одговарајуће казнене одредбе. Остале измјене Закона односе се на прецизније и потпуније формулисање појединих његових одредби, те његово усклађивање са напријед наведеним измјенама.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о дувану.
Доношењу Закона о измјенама и допунама Закона о дувану приступило се због уочених потешкоћа у примјени важећег Закона о дувану, а посебно у дијелу који се односи на организацију производње и откупа сировог дувана. Предложеним измјенама и допунама успоставиће се дугорочни и боље уређени односи између произвођача дувана, организатора производње и откупа дувана, обрађивача дувана и произвођача дуванских производа. Овим законом уређују се услови и начин производње дувана, организације производње, откупа и обраде дувана, производње дуванских производа, разврставања, обиљежавања максимално дозвољене количине катрана, никотина и угљен-моноксида у цигаретама, вођења регистара и евиденциja, као и друга питања од значаја за дуван.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о Листи индикатора за животну средину у Босни и Херцеговини, предложеној у оквиру пројекта „Развој капацитета за интеграцију глобалних обавеза из области заштите животне средине у политике и одлучивање о развоју".
Задужују се институције Републике Српске које су надлежне за индикаторе наведене у Листи индикатора, да у оквиру своје надлежности и дјелокруга рада, а у складу са Одлуком о систему координације процеса европских интеграција у Босни и Херцеговини врше размјену података у сврху извјештавања о стању животне средине.

Влада Републике Српске упознала се са Информацијом о Извјештају о прелиминарној процјени спремности БиХ за приступање Минаматској конвенцији.
Влада Републике Српске не прихвата Извјештај, те констатује да приликом његове израде нису уважене примједбе и сугестије надлежних институција из Републике Српске.
Влада Републике Српске није сагласна са приједлогом да се Министарство спољне трговине и економских односа БиХ именује за контакт институцију у име Босне и Херцеговине (тзв. Focal point) за имплементацију Минаматске конвенције, с обзиром да нису тражили нити добили сагласност Министарства за просторно уређење, грађевинарсво и екологију Републике Српске, како је системом координације предвиђено, нити је сагласна са оснивањем нове организационе јединице‐посебног сектора за управљање хемикалијама, у оквиру наведеног министарства.
Задужује се Министарство за економске односе и регионалну сарадњу да уз сарадњу сa Министарством за просторно уређење, грађевинарство и екологију, о овом закључку обавијести Министарство спољне трговине и економских односа БиХ.
Циљ пројекта “Јачање процеса доношења одлуке Босне и Херцеговине у правцу приступања Минаматској конвенцији и изградња капацитета за спровођење будућих одредби“ је да се изврши иницијална процјена стања живе и идентификују дјелатности у којима се појављују једињења живе као потенцијални извори загађења животне средине и негативног утицаја на људско здравље на цјелокупној територији БиХ, као и пружање помоћи у процесу приступања земље Минаматској конвенцији и успоставе потребне институционалне структуре за њено спровођење. У току реализације пројекта урађен је Извјештај прелиминарној процјени спремности БиХ за приступање Минаматској конвенцији.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.