Sign In

Одржана 83. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске усвојила је данас, на 83. сједници у Бањалуци, Информацију о стручном оспособљавању најбољих студената Републике Српске.

Имајући у виду опредјељење за унапређењем рада републичке управе као и задржавање најбољих студената, Влада Репубулике Српске ће и ове године омогућити стручно оспособљавање у републичким органима управе за студенте генерације са два јавна универзитета у Републици Српској. Ријеч је о 34 студента генерације; 17 студената Универзитета у Бањалуци и 17 студената Универзитета у Источном Сарајеву.

Пројекат запошљавања најбољих студената који се реализује од прошле године, показао је одличне резултате и многи од студената су завршили приправнички стаж у органима јавне управе и стекли неопходно радно искуство које им је потребно за запослење.  

Влада је задужила све републичке органе управе, јавна предузећа и јавне установе да у складу са својим дјелатностима и потребним стручним кадром обезбиједе стручно оспособљавање најбољим студентима јавних универзитета академске 2018/2019 године, који до дана доношења овог закључка нису засновали радни однос.

Такође, задужују се републички органи управе, јавна предузећа и јавне установе да о реализацији овог закључка извијесте Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво.


Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о управној инспекцији.

Овим законом уређује се организација и надлежност Управне инспекције у Републици Српској, начин рада, овлашћења, услови за обављање послова, права, обавезе и одговорност управног инспектора, начин и поступак вршења инспекцијског надзора, као и друга питања од значаја за обављање инспекцијског надзора.

Разлози за доношење Закона о управној инспекцији садржани су у потреби да се прецизирају и отклоне нејасноће појединих законских рјешења, које су уочене током примјене важећег Закона. Приједлогом закона о управној инспекцији предлажу се нова рјешења, којим би се обезбиједила  цјеловитост  у  обављању  послова  управе,  надзор  над  радом републичких органа управе и носилаца јавних овлашћења, заштита и гарантовање положаја тих органа у вршењу послова управе и обезбјеђења законитости, благовремености и ефикасности обављања послова управе.  Такође, предметним измјенама врши се усклађивање са законима над којим Управна инспекција врши управни надзор, као и са одређеним одредбама Закона о инспекцијама Републике Српске.


Влада Републике Српске усвојила је Информацију о стању у производњи и пласману произведеног поврћа у Републици Српској, а у вези са пандемијом корона вируса.

Према подацима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, у 2020. години под повртарским културама је засијано око 1.000 ha обрадивих површина више него претходне године, а с обзиром на повољне агроеколошке услове за раст и развој повртарских култура, забиљежен је повећан принос, а самим тим појавили су се и тржишни вишкови поврћа.

У циљу стабилизације тржишта и заштите домаће производње, из Компензационог фонда Републике Српске биће обезбијеђено 2.000.000,00 КМ за финансирање интервентног откупа тржишних вишкова   произведеног поврћа у Републици Српској.

Влада је задужила Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде да донесе Правилник о начину и условима интервентног откупа тржишних вишкова произведеног поврћа у Републици Српској.


Влада Републике Српске усвојила је Информацију о утрошку и ефектима додијељених средстава подстицаја за директна улагања за мале инвестиционе пројекте у 2019. години.

Министарство привреде и предузетништва је по Јавном позиву за додјелу подстицаја за директна улагања за мале инвестиционе пројекте у 2019. години, додијелило подстицаје за 38 привредних субјеката, у укупном износу од 1.363.260,00 КМ.  

Путем додјеле подстицаја подржана је реализација малих инвестиционих пројеката укупне вриједности 15.260.935,31 КМ, који се односе на набавку савремених технологија и опреме.  

Најзначајни ефекти додјеле подстицаја су:

-  раст укупног прихода за 8,94%,  

-  раст прихода од продаје учинака за 7,5 %,

-  раст прихода од продаје учинака на иностраном тржишту за 8,7%,

-  повећање запослених радника за 4,45% или за 368 радника.

С обзиром да анализа финансијских показатеља пословања корисника подстицаја указује на позитивна кретања, сматрамо да су додијељени подстицаји постигли одговарајуће ефекте и оправдали очекиване резултате.


Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобравању средстава за социјално збрињавање радника, у износу од 443.227,86 КМ за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 239 радника из 27 предузећа, који су процесом стечаја или ликвидације предузећа остали без запослења.

Средства из Одлуке распоређују се: Фонду ПИО Републике Српске у износу од 443.227,86 KM, од чега је износ од 131.145,51 КМ за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за раднике предузећа А.Д. Новинарско, издавачко, штампарско предузеће „Ослобођење“ из Бања Луке (197 радника), а износ од 312.082,35 КМ је предвиђен за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за раднике (42 радника из 26 предузећа) који су се пријавили на Јавни позив Фонда ПИО Републике Српске отворен до 31.12.2020. године, а који са уплатом наведених средстава стичу услове за старосну пензију.


Влада Републике Српске донијела је Уредбу о престанку важења Уредбе o одређивању марже која се примјењује приликом формирања цијена нафтних деривата.

Разлог за прописивање наведене мјере је била превенција и сузбијање нереалног утврђивања цијена и евентуалног непоштеног понашања појединих трговаца нафтним дериватима, са циљем заштите економских интереса грађана и омогућавања уредне снабдјевености тржишта у периоду проглашеног ванредног стања у Републици Српској, усљед пандемије изазване вирусом SARS-CoV-2 и обољења узрокованог овим вирусом – COVID 19.

Будући да су се односи понуде и потражње и кретања цијена нафтних деривата стабилизовали, те уважавајући чињеницу да је формирање цијена робе и услуга на тржишту Републике Српске слободно према условима тржишта, да је ванредно стање у Републици Српској које је проглашено због епидемиолошке ситуације усљед вируса корона, укинуто Одлуком о укидању ванредног стања за територију Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 48/20), стекли су се услови за престанак важења Уредбе о одређивању марже која се примјењује приликом формирања цијена нафтних деривата.

        

Влада Републике Српске усвојила је Стратегију развоја менталног здравља у Републици Српској за период 2020-2030. године.

Циљ ове стратегије је да се унаприједе постојећи и развију нови начини заштите менталног здравља појединаца, али и друштва у цјелини, да се смањи појава менталних проблема и поремећаја у друштву, повећа доступност квалитетног и правовременог пружања здравствених услуга, те омогући рехабилитација и социјална инклузија лица са сметњама менталног здравља.

Општи циљеви Стратегије су: промоција менталног здравља за све, заштита менталног здравља становништва путем идентификовања и оснаживања протективних фактора и смањења фактора ризика, превенција специфичних менталних поремећаја са фокусом на кључне ризичне и протективне факторе, унапређење третмана (ране детекције, раних интервенција, лијечења и рехабилитације) лица са сметњама менталног здравља, унапређење квалитета живота, социјалне инклузије, здравља, једнакости и опоравка код лица са сметњама менталног здравља, смањење стигме и дискриминације.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.