Sign In

Одржана 182. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске утвдила је данас, на 182. сједници, у Бањалуци, Нацрт закона о социјалном становању Републике Српске.
Овим законом уређује се систем социјалног становања, појам, носиоци реализације социјалног становања, корисници права на социјално становање, поступак и начин додјеле, општи и посебни услови кориштења, управљање, одржавање, својина и располагање стамбеним јединицама, закупнина и обавезе плаћања, извори финансирања изградње и прибављања социјалних стамбених јединица, надзор и друга питања од значаја за социјално становање у Републици Српској.
Специфичност  Закона о социјалном становању Репуплике Српске јесте у томе што се по први пут уређује систем социјалног становања у Републици Српској. Овим Законом су између осталих обухваћена лица која су корисници пројеката стамбеног збрињавања по моделу социјалног становања, млади брачни парови, ратни војни инвалиди, лица старија од 65 година без породичног старања у стању социјалне потребе, бескућници, самохрани родитељи, лица са инвалидитетом. Законом се уређује право, додјела, управљање, одржавање и кориштење стамбених јединица по моделу непрофитног становања. Стамбене јединице  се додјељују на неодређено вријеме уз закуп. Сви корисници ће плаћати непрофитну закупнину у износу до 1 КМ по м2, а најугроженије категорије ће имати могућност субвенционисања закупнине. Стамбене јединице изграђене за социјално становање ће бити у власништву јединица локалне самоуправе на чијем подручју су изграђене, и неће се моћи насљеђивати, отуђивати и стављати под хипотеку.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији Закључка донесеног на Трећој заједничкој сједници Владе Републике Српске и Владе Федерације Босне и Херцеговине.
Влада Републике Српске тражи од Савјета министара Босне и Херцеговине да се у циљу развоја домаће дрвопрерађивачке индустрије, на период од двије године забрани извоз шумских дрвних сортимената, означених тарифном ознаком 4403 у Одлуци о утврђивању Царинске тарифе за 2018. годину („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 94/17).
Влада Републике Српске тражи од Савјета министара Босне и Херцеговине да се у циљу развоја домаће дрвопрерађивачке индустрије, на период од двије године, уведе такса на извоз резане грађе букве и храста и то за: а. храст (тарифна ознака 4407 91) - 120,00 KM/тони или m3, б. букву  (тарифна ознака 4407 92 00 00) - 60,00 KM/тони или m3.
Влада Републике Српске тражи од Савјета министара Босне и Херцеговине да се у циљу заштите домаћих потрошача који користе огревно дрво, на период од двије године, уведе такса на извоз цијепаног огревног дрвета (тарифна ознака 4401) у износу од 25,00 KM/тони, односно 18,00 KM/m3. 
Приходи од такси би се путем Управе за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине уплаћивали на буџете ентитета и Брчко дистрикта, и то на посебне намјенске “ESCROW” рачуне у складу са поријеклом шумских дрвних сортимената од којих су израђени полупроизводи и производи за које се плаћа такса. Средствима од такси ће се финансирати деминирање шума и изградња шумских путева, а посебним прописом ентитета и Брчко дистрикта ће се уредити: начин финансирања радова, начин контроле трошења новца, начин контроле изведених радова, као и друге потребне одредбе.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о усвајању Документа Процјена пријетње од ризика прања новца и финансирања тероризма и Акционог плана за борбу против прања новца и финансирања тероризма у Босни и Херцеговини за период 2018 - 2022. године.
Влада Републике Српске је размотрила и усваја Документ Процјена пријетње од ризика прања новца и финансирања тероризма и Акциони план за борбу против прања новца и финансирања тероризма у Босни и Херцеговини за период 2018 - 2022. године, те задужује републичке органе управе који су учествовали у њиховој изради да у сарадњи са Интерресорном радном групом за извјештавање и имплементацију међународних обавеза из области спречавања прања новца и борбе против тероризма прате реализацију Акционог плана за борбу против прања новца и финансирања тероризма у Босни и Херцеговини за период 2018 - 2022. године.
Интерресорна Радна група је дужна да редовно извјештава Владу Републике Српске о имплементацији Акционог плана.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о спровођењу Општег протокола о поступању у случајевима насиља у породици за 2017. годину у Републици Српској, те Акциони план за сузбијање и спречавање насиља у породици за 2018. годину.
У оквиру спровођења Стратегије за сузбијање насиља у породици Републике Српске 2014-2019. године, Министарство породице, омладине и спорта је припремило Акциони план за сузбијање и спречавање насиља у породици за 2018. годину уз активно учешће представника Министарства унутрашњих послова, Министарства здравља и социјалне заштите, Министарства правде, Министарства просвјете и културе, те Гендер центра Владе Републике Српске. 
Циљеви и приоритети Акционог плана за сузбијање и спречавање насиља у породици за 2018. годину су:
- промоција и подизање свијести, едукативни програми у свим секторима, са нагласком на образовање, кроз спровођење различитих програма едукације и сензибилизације о насиљу у породици, кампање информисања и подизања свијести о насиљу у породици као друштвеном проблему, те активности које ће бити усмјерене према лицима у ризику од насиља у породици;
- примјена међународних стандарда и добрих пракси и успостављање, те јачање мултидисциплинарног и координисаног система заштите жртава насиља над женама и насиља у породици, те пружање подршке жртвама насиља у породици и рад са учиниоцима насиља у породици;
- унапређење поступања полиције, правосуђа и центара за социјални рад, кроз усавршавање службених лица, размјену инфомрација, искустава и добрих пракси, те мониторинг поступања субјеката заштите;
- увођење и унапређење евиденције, статистика, истраживања и анализа у области насиља у породици, кроз рад на прикупљању података о насиљу у породици, праћење ефикасности хитних мјера заштите, заштитних мјера и санкција прописаних Законом о заштити од насиља у породици, праћење примјене Кривичног закона Републике Српске у дијелу насиље у породици и породичној заједници, те праћење примјене мјера прописаних Конвенцијом Савјета Европе о спречавању и сузбијању насиља над женама и насиља у породици.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.