Sign In

Одржана 17. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​​Влада Републике Српске донијела је данас, на 17. сједници одржаној у Бањалуци, Одлуку о прихватању донаторских средстава Владе Републике Србије, у износу од 2.500.000,00 ЕУР (4.889.575,00 КМ).

Наведена средства биће одобрена Републици Српској као једнократна помоћ ради реализације  пројекта „Изградња нове трасе магистралног пута М-20 Гацко-Фоча, поддионица Тјентиште-Брод на Дрини", а у  оквиру механизма сарадње по Споразуму о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и Републике Србије.​

Дозначена средства користиће се за реализацију капиталног пројекта „Изградња нове трасе магистралног пута М-20 Гацко-Фоча, поддионица Тјентиште-Брод на Дрини".

Крајњи корисник донаторских средстава је Јавно предузеће Путеви Републике Српске д.о.о. Бањалука.

 

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о прихватању донаторских средстава Владе Републике Србије у износу од 800.000,00 ЕУР (1.564.664,00 КМ).

Наведена средства биће одобрена Републици Српској као једнократна помоћ ради реализације пројекта „Ревитализација Старог града, град Требиње".

Крајњи корисник донаторских средстава је град Требиње.

 

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о успостављању регистра рачуна физичких лица у Централној банци Босне и Херцеговине.

Влада Републике Српске, не спорећи улогу Централне банке БиХ у успостављању и одржавању постојећих платних и обрачунских система, преко којих се врше међубанкарска плаћања у конвертибилним маркама у БиХ, сматра да Закон о Централној банци БиХ не садржи ваљан правни основ за успостављање регистра рачуна физичких лица у Централној банци БиХ и да је предметно питање искључиво уставна надлежност и обавеза Републике Српске, те да се материја уређује правним актом у форми закона, у складу са правним системом Републике Српске.

Влада Републике Српске сматра да мишљење Агенције за заштиту личних података у БиХ, дато у вези са доношењем Одлуке Централне банке БиХ о јединственом регистру рачуна физичких лица у БиХ, није правно утемељено јер подзаконски акт нема снагу закона за уређење овог питања, нити је законска одредба, на основу које се предлаже доношење ове одлуке, правно ваљан основ за успостављање регистра рачуна физичких лица у Централној банци БиХ.

Влада Републике Српске задужује Генерални секретаријат Владе Републике Српске да овај закључак достави Централној банци БиХ и Предсједништву БиХ, ради њиховог упознавања и поступања у складу са уставом и законом.

Влада Републике Српске задужује Министарство финансија Републике Српске да овај закључак достави Агенцији за заштиту личних података у БиХ ради информисања о ставовима Владе Републике Српске и коресподенцији са Централном банком БиХ по овом питању.

 

Влада Републике Српске донијела је Одлуку o прихватању донаторских средстава Савезне Републике Њемачке за финансирање „Пројекта прикупљање и третман отпадних вода Градишка фаза I у износу 10.266.845,46 евра и Одлуку o прихватању донаторских средстава Швајцарске Конфедерације за финансирање „Пројекта прикупљање и третман отпадних вода Градишка" у износу  3.800.000,00 евра.

Донаторска средства намијењена су за: обнову и проширење канализационог система и система оборинских вода у граду Градишка и изградњу система за прераду и третман отпадних вода у граду Градишка.                                             

Информацију о спровођењу Стратегије безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске 2013-2022. година у 2018. години.

У току 2018. године, усљед појачаних активности субјеката безбједности саобраћаја, те промоције истих, а дијелом и због стихијске кампање која је резултат доношења измјена и допуна Закона о безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, подигнут је ниво заинтересованости за проблем безбједности саобраћаја код становништва и медија у Републици Српској, чиме се у значајној мјери доприноси промјени свијести код становништва о могућности настанка саобраћајних незгода, а посебно о посљедицама истих.

Значајан дио активности у 2018. години усмјерен је и на рад са јединицама локалне самоуправе, гдје је видљиво повећање нивоа сарадње, а посебно кооперативности у реализацији преветнивно - промотивних активности у Републици Српској.

Као залог за будућност, у току 2018. године значајан дио активности је био усмјерен на рад са дјецом, од предшколског, школског, до адолесцентског доба. Ова категорија становништва је посебно препозната, због лакшег утемељења одговарајућих знања, те моралних вриједности са аспекта безбједности саобраћаја.

 

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о реализованим и планираним активностима у области трансплантације људских органа, ткива и/или ћелија.

Влада је овластила министра здравља и социјалне заштите да у циљу остваривања институционалне сарадње у области трансплантације настави преговоре са Регионалним координационим центром за транспланатацију регије Венето, Италија и да о спроведеним активностима информише Владу Републике Српске.

 

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о спровођењу Општег протокола о поступању у случајевима насиља у породици у Републици Српској за 2018. годину.

У току 2018. године, сви субјекти заштите биљеже благо смањење случајева насиља у породици.

Према евиденцијама Министарства унутрашњих послова од укупно 1.012 пријава, насиљу у породици је било изложено 1.257 лица (за 4,5% мање него 2017. године), односно, према евиденцијама центара за социјални рад, од укупно 1.084 запримљених обавјештења, насиљу у породици је било изложено 1.356 лица (за 3,3% мање него 2017. године).

Према евиденцијама случајева насиља у породици које су доставили субјекти заштите, и у 2018. години учиниоци су предоминантно лица мушког пола (у просјеку 90%), а жртве најчешће лица женског пола.

Према прикупљеним извјештајима сачињеним на основу евиденција субјеката заштите, највећи број учинилаца, али и жртава насиља у породици у 2018. години припада старосној доби између  31 – 50 година.

Насиље у породици у Републици Српској се и у 2018. години најчешће манифестовало кроз двије врсте насиља: интимно партнерско насиље, односно насиље брачних /ванбрачних супружника, те међугенерацијско насиље (најчешће оца према сину и сина према оцу).

Као најзаступљенији облици испољавања насиља у породици у 2018. години забиљежени су физичко, психичко и комбиновано насиље, док су рјеђе евидентирани остали облици насиља, односно економско и сексуално насиље.

Извјештаји које су доставила прекршајна одјељења Основних судова показују да је у току 2018. године покренуто 443 а завршено 363 поступака, а да су најчешће изрицане санкције новчане казне (у 206 предмета) и условне осуде (у 79 предмета), док је у истом периоду изречено 65 заштитних мјера и 15 хитних мјера заштите.

 

Влада Републике Српске прихватила је Акциони план за сузбијање и спречавање насиља у породици за 2019. годину.

Циљеви и приоритети Акционог плана за сузбијање и спречавање насиља у  породици за 2019. годину су:

1.            Промоција и подизање свијести, едукативни програми у свим секторима, са нагласком на образовање, кроз спровођење различитих програма едукације и сензибилизације о насиљу у породици, кампање информисања и подизања свијести о насиљу у породици као друштвеном проблему, те активности које ће бити усмјерене према лицима у ризику од насиља у породици;

2.            Примјена међународних стандарда и добрих пракси и успостављање, те јачање мултидисциплинарног и координисаног система заштите жртава насиља над женама и насиља у породици, те пружање подршке жртвама насиља у породици и рад са учиниоцима насиља у породици;

3.            Унапређење поступања полиције, правосуђа и центара за социјални рад, кроз усавршавање службених лица, размјену информација, искустава и добрих пракси, те мониторинг поступања субјеката заштите;

4.            Увођење и унапређење евиденције, статистика, истраживања и анализа у области насиља у породици, кроз рад на прикупљању података о насиљу у породици, праћење ефикасности хитних мјера заштите, заштитних мјера и санкција прописаних Законом о заштити од насиља у породици, праћење примјене Кривичног закона Републике Српске у дијелу насиље у породици и породичној заједници, те праћење примјене мјера прописаних Конвенцијом Савјета Европе о спречавању и сузбијању насиља над женама и насиља у породици.

 

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству породице, омладине и спорта на План утрошка средстава за период 01.01-30.06.2019. године, у укупном износу од 558.928,07 КМ.

Средства се распоређују на сљедећи начин: субвенција каматне стопе за стамбено кредитирање младих и младих брачних парова у износу од 139.143,93 КМ, текући грантови спортским организацијама у износу од  290.034,31 КМ, текући грант за пројекат Мале олимпијске игре у износу од  30.000.00 КМ, текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом у Републици Српској у износу од 6.957,20 КМ, текући грантови за национална спортска признања Републике Српске у износу од 56.643,85 КМ, текући грантови врхунским и перспективним спортистима у Републици Српској у износу од 29.898,78 КМ, текући грантови удружењима од јавног интереса у износу од 6.250,00 КМ.

 

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на расподјелу средстава за суфинансирање рада невладиних организација и удружења од јавног интереса, заснованог на програмским и пројектним активностима у 2019. години.

У  буџету Министарства рада и борачко - инвалидске заштите обезбјеђују се средстваза суфинансирање рада невладиних организација и удружења од јавног интереса. Средства за суфинансирање рада удружења од јавног интереса обезбјеђена су у износу од 700.500,00 КМ. Средства  гранта  додјељују  се удружењима  од  јавног  интереса  за суфинансирање рада заснованог на програмским и пројектним активностима и резултатима оствареним у прет​ходној години, на основу поднесених захтјева.

Средства се додјељују како слиједи: Борачка организација Републике Српске (215.500,00 КМ), Републичка организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске (100.000,00 КМ),

Организација ампутираца УДАС (65.000,00 КМ), Савез удружења цивилних жртава рата Републике Српске (30.000,00 КМ), Савез логораша Републике Српске (45.000,00 КМ), Савез РВИ Републике Српске (70.000,00 КМ), Савез Удружења бораца НОР-а (30.000,00 КМ), Удружење грађана „Ветерани Републике Српске" (40.000,00 КМ), Удружење  жена жртава рата Републике Српске (40.000,00 КМ), Удружење „Јасеновац - Доња Градина" Бања Лука (15.000,00 КМ), Удружење пензионера Републике Српске (30.000,00 КМ) и

Савез инвалида рада Републике Српске (20.000,00 КМ)

 

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о давању сагласности за потписивање Меморандума о сарадњи у области одбране од града у региону Подриња између Владе Републике Србије и Владе Републике Српске.

Стране ће покренути иницијативу, у складу са законским прописима у Републици Србији и Републици Српској, како би се омогућило да се дуж  граничне линије успостави несметано лансирање противградних ракета, јер се ради о идентичним производима које користе оба система одбране од града.

 

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о давању сагласности Републичком секретаријату за расељена лица и миграције за утрошак новчаних средстава, у износу од 60.000,00 КМ.

Средства су одобрена Општини Соколац, као помоћ за завршетак радова на стамбеној згради К-17, за збрињавање корисника колективних-алтернативних смјештаја.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.