Sign In

Влада разматрала Преднацрт програма економских реформи Републике Српске за период 2018-2020. године и Преднацрт буџета Републике Српске за 2018. годину

Објављено:

​​

Влада Републике Српске разматрала је Преднацрт програма економских реформи Републике Српске за период 2018-2020. године, Преднацрт буџета Републике Српске за 2018. годину, Преднацрт Закона о доприносима и Нацрт Закона о дјечијој заштити.

Министар финансија Зоран Тегелтија рекао је да се Програм економских реформи ради у складу са степеном придруживаља Босне и Херцеговине Европској унији. Документ одвојено раде Републике Српска и Федерација Босне и Херцеговине који се потом обједињују, а прави се на трогодишњем нивоу у свим земљама у окружењу, како онима које су чланице, тако и земље које су у процесу придруживања Европској унији.

„Код израде Програма економских реформи увијек се морају дефинисати кључне препреке за раст и конкурентност, након тога се дефинишу кључне реформске области, и на крају реформски приоритети по појединим областима", рекао је министар Тегелтија о конципирању овог документа.

Он је нагласио да је интересантна путања покривености увоза извозом од 2015. године, која је узлазна, а са девет мјесеци ове године износи 71,6%.

„Један од кључних услова за раст прихода је стање на тржишту рада, односно број запослених и незапослених. Процјена је да ће службени подаци показати да има преко 260.000 запослених", рекао је министар.

У погледу макроекономских показатеља 2018-2020. године, министар Тегелтија је изразио наду да ћемо се кретати у задатим оквирима, нагласивши да су досадашње процјене биле врло усклађене са тим кретањима.

„Приходи буџета Републике Српске су планирани на износ од 2.682.500.000КМ, процијењено је да ће бити за 91,4 милиона КМ или за 3,5% већи него у 2017. години", рекао је министар финансија.

Министар Тегелтија објаснио је да је нешто спорији раст планиран за 2019. и 2020. годину, а да приходима у највећој мјери доприносе порези и доприноси за пензијско-инвалидско осигурање.

„Наш највећи раст очекујемо од пореских прихода, који су планирани на нивоу 2.493.000.000КМ и њихов раст је 5,3%, односно значајно већи од укупног раста прихода који је планиран за 3,5%", рекао је министар Тегелтија.

Он је додао да ће непорески приходи бити значајно нижи у 2018. него у 2017. години, а они се прије свега односе на приходе од дивиденде и удјела у профите у јавним предузећима.

Министар Тегелтија навео је да расходовна страна буџета сада показује исту струкутру за трогодишњи временски период, као и приходовна страна.

„Укупан буџетски оквир је  3.335.000.000 КМ. Он у себи садржи 2.682.500.000 КМ буџетских прихода. Овај буџет ће омогућити функционисање институција Републике Српске, обезбиједиће значајне инвестиције у здравственом сектору и образовању. Повећаћемо значајна издвајања за социјалну заштиту и редовно сервисирати све своје обавезе. Наше опредијељење, када је у питању расходовна страна, и даље је да зауставимо раст текућих расхода, који је заиста на значајном нивоу нижи, него што смо имали у 2011. години, строга контрола запошљавања у јавном сектору и мораториј на раст плата у јавном сектору када је у питању цијена рада", наводи министар финансија.

Он је рекао да су укупни буџетски расходи у 2018. години планирани на нивоу од 2.486.000.000 КМ, што је за 36,7 милиона КМ више него буџет за 2017. годину.

„То ћемо финансирати из наших прихода од 2.682.500.000 КМ, и то нам отвара буџетски суфицит од 196,3 милиона КМ. Када издвојимо средства за нефинансисјку имовину, тада наш буџетски суфицит је планиран на нивоу од 127,2 милиона КМ. Када говоримо о структури расхода, гдје се говори о платама за лична примања, биће повећана за пет милиона КМ, а по први пут на тој позицији исказујемо и боловање преко 30 дана. Само за раст минулог рада, то ће бити корекција износа плата у 2018. години. И расходи по основу коршћења роба и услуга су 99,6 милиона КМ, и за 800.000 КМ су већи него што су били у неком претходном периоду. Наше субвенције су 97,9 милиона КМ. Субвенције су планиране у износу од 97,9 милиона КМ, и исте су мање за 3,4 милиона КМ у односу на 2017. Годину Субвенције за подстицај развоја пољопривреде и села су задржане на нивоу од 60,0 милиона КМ, Субвенције предузећу Жељезнице РС 25,0 милиона КМ, субвенције Жељезничкој корпорацији БХЖЈК 0,4 милиона КМ и субвенције „Аеродроми Републике Српске" а.д. БЛ 1,9 милиона КМ, и исте су задржане на нивоу 2017. године, Субвенције су планиране и за институције у области здравства, информисања и субвенција за младе. Грантови удружењима од јавног интереса 1,2 милиона КМ, Текући грантови парламентарним странкама 3,6 милиона КМ, Текући грант за активности научних институција 1,5 милиона КМ, Текући грант - подршка развоју прерађивачке индустрије 1,0 милиона КМ, Текући грантови спортским организацијама 1,1 милиона КМ. Дознаке на име социјалне заштите су планиране у износу од 238,9 милиона КМ, и веће су за 1,8 милиона КМ. Најзначајнија издвајања су: Стипендије 2,2 милиона КМ, Текуће дознаке за одликоване борце 2,9 милиона КМ, Борачки додатак 56,6 милиона КМ, Породичне инвалиднине 82,9 милиона КМ, Личне инвалиднине 70,0 милиона КМ, Цивилне инвалиднине 6,5 милиона КМ, Финансирање повратка у РС 2,2 милиона КМ, Финансирање повратка у Федерацију БиХ 1,0 милиона КМ, Превоз ученика 4,5 милиона КМ, Дознаке социјалним институцијама 3,2 милиона КМ. Дознаке по основу пензијског осигурања су планиране у износу од 1.041,2 милиона КМ и веће су за 25,7 милиона КМ у односу на буџет за 2017. Годину. Расходи по судским рјешењима су планирани у износу од 8,0 милиона КМ и мањи су за 1,8 милиона КМ у односу на буџет за 2017. годину. Планирани су расходи по основу судских рјешења од 8 милиона КМ, потом трансфери, и то трансфер здравственом осигурању на име незапослених 60 милиона КМ, трансфер јединицама локалне самоуправе, то су она средства туђе његе и помоћи, са којима у неком локалним заједицама заиста иаммо велике проблеме, неке од тих локалних заједница то већ мјесецима не уплаћују", рекао је министар финансија.

Министар Тегелтија је рекао да се повећао број људи који користе ово право и да се значајно повећала ову позиција и она је планирана на нивоу од 23 милиона КМ.

„Имамо нови трансфер Фонду здравственог осигурања у износу од 9 милиона КМ и трансфер Фонду дјечије заштите, који је значајно повећан, он је 8,9 милиона КМ, а он је резултат Закона о дјечијој заштити, јер смо измјеном овог закона повећали права по том основу", наводи министар Тегелтија.

Он је навео да је буџетска резерва је око 8,2 милиона КМ.

„Сада имамо процјену кретања нашег садашњег финансијског резултата и процјене кретања финансијског резултата за 2018. годину. Ови прелиминарни показатељи са септембром 2017. године су јако високи и ми смо остварили суфицит на свим нивоима власти, али треба знати да кад дођу ти фондови, ти резултати се у принципу покваре, односно дође до неких задужења, повуку се грантови и кредити. Наша процјена је да ће наш финансијски резултат на крају 2017. године бити на нивоу од 0.5% БДП-а", рекао је министар Тегелтија.

Говорећи о процјени кретања јавног дуга Републике Српске до краја 2017. године, министар Тегелтија је навео да би тај дуг требало да износи око 43% БДП-а.

Према пројекцији за 2018. год. јавни дуг РС који подлијеже законском ограничењу износиће 40,94% БДП-а.

„Данас смо усвојили и преднацрт Закон о доприносима, који прати политике из Програма економских реформи и Буџета и подразумијева да ће доћи до прерасподјеле средстава између  Фонда за дјечију заштиту и Завода за запошљавање. Средства за доприносе за осигурање запослености ће бити умањена са 1% на 0,8%, а допринос за дјечију заштиту ће бити повећан са 1,5 на 1,7%", најавио је министар Тегелтија додавши да та расподјела средстава неће угрозити Завод за запошљавање и његове пројекте.

Овом приликом министар Тегелтија је најавио да од понедјељка Влада Српске почиње консултације са социјалним партнерима о свим овим документима.

Представљајући Нацрт закона о дјечијој заштити, који је био данас разматран на сједници Владе, министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Драган Богданић је истакао да ће бити задржана сва досадашња права по овом закону.

„Овим Законом уводи се  додатак за незапослене породиље у износу од 405 КМ мјесечно. Пронататалитетни додатак за треће и четврто рођено дијете је стављен у овај закон, тако да ће бити сада законска обавеза", изјавио је министар Богданић подсјетивши да је до сада овај додатак био регулисан одлукама Влада о једнократним исплатама тј. 600 КМ за треће и 450 КМ за четврто рођено дијете.

Он је додао да је за ово законско рјешење потребно обезбиједити значајна средства у буџету и Фонду за дјечију заштиту Републике Српске за 2018. годину.

"Само по основу материнског додатка требаће обезбиједити више од 16 милиона КМ за наредну годину, од чега ће више од осам милиона КМ бити из буџета Владе, а остатак из стопе доприноса, која ће сада бити 1,7 одсто", рекао је министар Богданић.

Према његовим ријечима, додатак за треће и четврто рођено дијете, за који је до сада из буџета издвајано 900.000 КМ, биће пренесен на Фонд за дјечију заштиту и исплаћиван као и сви остали додаци.

"Овим законским рјешењем Влада показује одговорност за демографску политику и ово је један од потеза за који очекујемо пуну подршку у Народној скупштини", нагласио је министар Богданић.​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.