Sign In

Одржана 152. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске прихватила је данас, на 152. сједници, одржаној у Бањалуци, Информацију о статистичким показатељима стања у областима прерађивачке индустрије и њиховом кретању за првих девет мјесеци 2017. године.

Информација садржи општи преглед стања и основне макроекономске показатеље и показатеље пословања области прерађивачке индустрије из надлежности Министарства индустрије, енергетике и рударства (Ресора за индустрију), као и њених најзначајних сектора, а то су: Метална индустрија, Дрвна индустрија и Индустрија текстила, коже и обуће. 

Физички обим производње прерађивачке индустрије у периоду јануар-септембар 2017. године је растао по стопи од 5,8% у односу на исти период 2016. године. 

Број запослених радника у посматраним областима прерађивачке индустрије у септембру 2017. године је износио 32.742 и већи је за 6,8% у односу на септембар 2016. године.

Прерађивачка индустрија је у првих девет мјесеци 2017. године остварила извоз већи за 15,5% у односу на исти период 2016. године, док је у исто вријеме увоз прерађивачке индустрије повећан за 11,7%.

Покривеност увоза извозом прерађивачке индустрије у првих девет мјесеци 2017. године износила је 74,3% и већа је за 2,4 процентна поена у односу на исти период 2016. године.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искоришћавања дјеце.

Овим законом оснива се посебни регистар лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце, одређују лични подаци који се уписују и начин њиховог чувања и давања на кориштење, степен њихове повјерљивости као и обавезе лица уписаних у Регистар.

Сврха доношења закона је обезбјеђивање заштите дјеце од сексуалне злоупотребе, злостављања и искориштавања те спречавање лица правоснажно осуђених за та кривична дјела да поново изврше исто или слично кривично дјело.

Законом се прописује да се у Регистар уписују лица правоснажно осуђена за  кривична дјела прописана Кривичним закоником Републике Српске и то обљуба са дјететом млађим од петнаест година, полна злоупотреба дјетета старијег од петнаест година, навођење дјетета на присуствовање полним радњама, искориштавање дјеце за порнографију, искориштавање дјеце за порнографске представе, упознавање дјеце са порнографијом, искориштавање компјутерске мреже или  комуникације другим техничким средствима за извршење кривичних дјела сексуалног злостављања или искориштавања дјетета, задовољење полних страсти пред дјететом, навођење дјетета на проституцију и трговина дјецом.

Регистар ће се водити при Управи криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова по прописима којима се уређује вођење казнене евиденције у Републици Српској.

Подаци о лицима осуђеним за наведена кривична дјела, који се уписују у Регистар се сматрају службеном тајном.

Подаци из Регистра могу се дати суду, тужилаштву и органима унутрашњих послова у вези са кривичним поступком који се води против лица уписаног у Регистар, органима и организацијама, установама институцијама и удружењима која у обављању послова из своје надлежности остварују непосредан контакт са дјецом ако за то постоји оправдан интерес као и иностраним државним органима у складу са правилима међународне правне помоћи.

Лица правоснажно осуђена за наведена кривична дјела у обавези су да се сваке године, на дан издржане казне, јаве надлежној организационој јединици Министарства унутрашњих послова, као и да ту јединицу обавијесте о сваком путовању ван мјеста становања, одредишту и дужини трајања путовања најкасније 24 часа прије путовања, те да у року од три дана пријаве сваку промјену личних података.

Починиоци наведених кривичних дјела обавезни да се уздржавају од посјећивања мјеста на којима се окупљају малољетна лица као што су школске зграде, школска дворишта, вртићи, игралишта, дјечје манифестације и слично.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о средњем образовању и васпитању.

Потребу и иницијативу за адекватнијим и свеобухватнијим уређењем појединих питања предметне области исказале су школе, Министарство просвјете и културе и други друштвени партнери у области средњег образовања и васпитања.

Приједлогом је прописано да стручни тим школе чине наставници школе, стручни сарадници и по потреби, стручно лице из друге установе које може допринијети раду стручног тима.

Средства стечена прометом производа и услуга ученичке задруге и средства остварена у обављању ученичке задруге користе се за проширење материјалне основе рада ученичке задруге, екскурзије, исхрану ученика, унапређивање образовно-васпитног рада у школи и у друге сврхе, у складу са актима којима се уређује рад ученичке задруге.

Дио наставних програма за стручно образовање, до 30% утврђује наставничко вијеће на приједлог стручних актива наставника, при чему се води рачуна о потребама тржишта рада јединице локалне самоуправе.

Право избора, које подразумијева да ученици могу слободно да изаберу између школе за обављање практичне наставе и једног или више послодаваца који испуњавају захтјеве за обављање практичне наставе, уз сагласност школе.

Извршено је усклађивање са законом којим се уређује порески систем, на начин да је прописано да кандидати за полагање стручног испита уплаћују 80% од најниже плате у Републици.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о студентском организовању.

Важећим Законом о студентском организовању први пут су на једном мјесту дефинисане врсте студентског организовања, као и одредбе о студентским представничким тијелима и студентским организацијама. Примјеном одредби овог закона у пракси студенти и студентске организације су наишли на неке нејасноће и тешкоће у примјени закона, те су покренули иницијативу за измјенама одредби које су отежавале функционисање и рад студентских организација у пракси.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о судским таксама.

Измјене се односе на рок застаре, који је повећан са двије на три године у складу са одредбама Закона о облигационим односима, јер се у пракси показало да је рок од двије године кратак рок застаре за наплату таксене обавезе.

Такође, допуњени су чланови који се односе на ослобађање плаћања судске таксе за лица која пријављују и лица која трпе штетне посљедице због пријављивања корупције и због корупције, као и за жртве ратне тортуре, дјеца жртве ратне тортуре и чланови уже породице жртве ратне тортуре.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији Закључка Владе Републике Српске од 8. августа 2017. године у којем су дефинисане активности и задужења релевантних институција у Републици Српској са циљем досљедне примјене Владиних одлука и закључака који се тиче јачања односа шумарства и дрвопрераде у контексту укупног друштвеног раста.

Влада Републике Српске наложила је ЈПШ „Шуме Републике Српске" да се стриктно придржава закључка о снабдијевању потрошача дрвним сортиментима.

Влада Републике Српске упознала се са Информацијом о иницијативи Града Бањалука да буде носилац организације манифестације ,,Кочићев збор" и донијела закључак да је сагласна да Град Бањалука буде носилац организације ове манифестације.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку којом се даје сагласности на Правилник о условима и начину давања у закуп водног земљишта.

Овим правилником прописују се услови, начин и поступак давања у закуп водног земљишта као дијела јавног водног добра на кориштење.

Водно земљиште као дио јавног водног добра може бити предмет коришћења путем закупа у складу са одредбама овог правилника и ако коришћење неће имати негативан утицај на режим вода.
Подијелите страницу

Copyright © 2014. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.