Sign In

Одржана 155. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​​​​Влада Републике Српске донијела је данас, на 155. сједници у Бањалуци, Одлуку о оснивању јавне установе Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству, у складу са Законом о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреде дјеце у иностранству и Законом о систему јавних служби.

Оснивач Фонда солидарности, у име Републике Српске, јесте Влада Републике Српске.

Органи руковођења и управљања Фонда солидарности су директор и управни одбор.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству, до окончања поступка јавне конкуренције.

Управни одбор Фонда солидарности именује и разрјешава Влада, на приједлог надлежног министарства и након спроведеног поступка јавне конкуренције, на период од четири године.

Управни одбор Фонда солидарности има 15 чланова.

Управни одбор Фонда солидарности доноси статут и друга општа акта, прати намјенско трошење средстава Фонда солидарности, сачињава годишњи извјештај о праћењу утрошка средстава Фонда солидарности и доставља га Влади на усвајање и упућивање у Народну скупштину Републике Српске, благовремено информише Владу о неправилностима уоченим у поступку праћења одобравања средстава Фонда солидарности и предлаже начине њиховог превазилажења, даје сагласност на одлуке директора Фонда солидарности, активно учествује у креирању мјера и активности којима је циљ обезбјеђивање средстава за рад Фонда солидарности, усваја Пословник о раду Фонд солидарности, учествује у промоцији активности Фонда солидарности и врши друге послове утврђене  статутом.

Услови за избор и именовање директора Фонда солидарности и управног одбора, њихова права и обавезе утврђују се Статутом Фонда солидарности, у складу са законом.

Директор руководи Фондом солидарности, представља и заступа Фонд солидарности и одговоран је за законитост рада Фонда солидарности, а именује га и разрјешава Влада, након спроведеног поступка јавне конкуренције, на период од четири године.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог Закона о гасу.

Овим законом уређује се начин организовања и обављања енергетских дјелатности у сектору природног гаса, надлежности Регулаторне комисије зa eнeргeтику Рeпубликe Српскe у сектору природног гаса, услови за уредно, квалитетно и сигурно снабдијевање купаца природним гасом, приступ тржишту природног гаса, као и права и обавезе учесника на тржишту, заштита купаца, те надзор над спровођењем овог закона и друга питања од значаја за уређивање сектора природног гаса.

Разлози за доношење закона садржани су у потреби потпунијег и прецизнијег уређења ове материје, са циљем побољшања и подизања стандарда услуга и конкурентности на унутрашњем тржишту природног гаса. С обзиром на обавезе које проистичу из Уговора о оснивању енергетске заједнице, као и Споразума о стабилизацији и придруживању, материја коју уређује овај закон усклађена је и са одговарајућим директивама Европске уније.

Влада Републике Српске разматрала је Информацију о сарадњи на реализацији пројекта за изградњу биорафинерије за производњу целулозног етанола на територији Републике Српске, са Приједлогом протокола и Приједлогом рјешења.

У вези са овом информацијом, Влада је донијела Рјешење о давању сагласности на Протокол о о сарадњи на реализацији пројекта за изградњу биорафинерије за производњу целулозног етанола на територији Републике Српске и овластила министра индистрије, енергетике и рударства за потписивање Протокола.

Министарство индустрије, енергетике и рударства је запримило писмо намјере „Timemedia" д.о.о. Вишеград и италијанске компаније „Goldwater SRL" Латина, Италија, које су заинтересоване за изградњу биорафинерије за производњу целулозног етанола на територији Републике Српске.

На састанку одржаном 23.10.2017. године презентован је пројекат и исказана намјера да се сачини протокол о сарадњи након чега би компаније „Timemedia" д.о.о. Вишеград и италијанска компанија „Goldwater SRL" Латина, Италија, кренуле са реализацијом овог пројекта у смислу обезбјеђења финансијских и других средстава и ресурса, за изградњу биорафинерије на територији Републике Српске, на територији Семберије, у којој према процјенама има ресурса за производњу овог горива.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобравању финансирања  пројекта „Изградња фискултурне сале у Основној школи  Свети Сава Трново", из донаторских средстава Владе Републике Србије.

Процијењена вриједност пројекта, на основу Пројектног плана достављеног од општине Трново износи до 207.333,00 КМ, од чега се донаторским средствима Владе Републике Србије финансира до 195.583,00 КМ, а обезбјеђење преосталог износа до процијењене вриједности Пројекта у надлежности је општине Трново.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о извјештају UNODC за БиХ о провођењу Конвенције о међународној трговини угроженим врстама дивљих животиња и биљака.

Влада предузима све неопходне мјере у спрјечавању и борби против кријумчарења заштићених дивљих животиња и биљака у складу са Уставом, прописима Републике Српске и међународним инструментима.

Став Владе је да се, како би се постигли што бољи резултати, сарадња са свим међународним организацијама и њиховим представницима, мора вршити професионално и транспарентно.

Влада не прихвата да се путем било којег пројекта, па тако и овог,  нити извјештајима проистеклим из пројеката, нити на било који други начин, намећу рјешења која задиру у Уставом и законима прописане надлежности.

Влада Републике Српске не прихвата одговорност за неизвршавање, или пропуштање, предузимања мјера у овој области у Федерацији БиХ, Дистрикту Брчко БиХ и заједничким институцијама, те ради тога не може прихватити ни овај извјештај UNODC за БиХ, којим се констатује да је основна препрека потпуној имплементацији CITES конвенције и других релевантних конвенција недостатак законодавног оквира на државном нивоу, јер је ова област у искључивој надлежности ентитета.

Влада Републике Српске сматра неприхватљивим да се извјештајем UNODC, путем домаћих консултаната, међународна стручна јавност свјесно и намјерно доводи у заблуду.

Задужује се Министарство за економске односе и регионалну сарадњу да путем Министарства безбједности БиХ обавјести Канцеларију UNODC у Сарајеву да представници Републике Српске више неће учествовати у овом пројекту, а путем Министарства иностраних послова UNODC у Бечу о разлозима за престанак сарадње, односно неправилностима у раду Канцеларије UNODC у Сарајеву.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о Споразуму о финансирању Програма активности прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина за 2016. годину између Европске уније, Владе Републике Србије и Босне и Херцеговине.

Влада је сагласна да се Споразум о финансирању Програма активности прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина за 2016. годину између Европске уније, Владе Републике Србије и Босне и Херцеговине упути у даљу процедуру.

Задужује се Министарство финансија да у координацији са Министарством за економске односе и регионалну сарадњу обавијести Министарство финансија и трезора БиХ о предметном закључку.

Задужују се Министарство финансија да редовно информише Владу Републике Српске о даљем провођењу активности везано за имплементацију ИПА II Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014-2020. године.

Влада Републике Српске усвојила је Извјештај о спроведеном надзору над намјенским трошењем средстава прикупљених по основу боравишне таксе у 2016. години.

Према подацима Министарства финансија, по основу боравишне таксе у 2016. години наплаћено је 1.049.053,50 КМ, што је у односу на 2015. годину (985.714,55 КМ) више за 63.338,95 КМ, односно забиљежено је повећање прихода од 6 %.

Од укупног износа уплаћених средстава, општинама/градовима у којима је основана туристичка организација, као и самим туристичким организацијама општина/градова дозначено је 819.865,32КМ, док је Туристичкој организацији Републике Српске - у дозначено 229.188,18 КМ. У 2016. години послове туристичке промоције на нивоу јединице локалне самоуправе обављала је 31 туристичка организација.

На основу приказаних података у последње три буџетске године се дисциплина трошења средстава прикупљених по основу боравишне таксе, као јавног прихода повећала.

Задужује се Министарство трговине и туризма  да  у сарадњи са Туристичком организацијом Републике Српске, туристичким организацијама градова и општина и јединицама локалне самоуправе ради на унапређењу примјене Закона о боравишној такси у циљу намјенског трошења средстава прикупљених по основу боравишне таксе.

Задужују се јединице локалне самоуправе да као оснивачи туристичких организација благовремено обавјештавају Министарство трговине и туризма, Министарство финансија и Туристичку организацију Републике Српске о статусним промјенама у пословању туристичких организација, односно о  оснивању или престанку рада туристичке организације, те измјени банковног рачуна, у циљу правилне расподјеле припадајућег дијела боравишне таксе.

Задужује се Пореска управа Републике Српске да предузме контроле угоститеља у сегменту  пријављивања и уплате средстава  боравишне таксе на рачун јавних прихода.

​Влада Републике Српске прихватила је ,,Информацију о приједлогу за једногодишње продужење Оквира развојне помоћи Уједињених  нација у БиХ 2015 -2019".

Влада Републике Српске подржава све активности које имају за циљ даље унапређење сарадње институција Републике Српске и агенција УН-а у БиХ,  те активности надлежних  институција Републике Српске да се, у складу са својим надлежностима укључе у програмирање и реализацију Заједничких радних планова УН-а за наредни период, уз пуно и обавезно поштовање уставних надлежности Републике Српске.

Влада Републике Српске даје сагласност на  препоруку да се тренутни  Оквир развојне помоћи Уједињених нација у БиХ продужи на период од једне године до 2020. године, те се покрене процедура припреме Оквира развојне помоћи у 2019. години.

Задужује се Министарство за економске односе и регионалну сарадњу да координира  рад представника Републике Српске по предметном питању, те да по потреби, а најмање, једанпут годишње, извјештава Владу Републике Српске о предузетим активностима.

Задужује се Министарство за економске односе и регионалну сарадњу да о овом закључку обавијести Секретаријат Заједничког управног одбора између УН-а у БиХ и БиХ.​

Подијелите страницу

Copyright © 2014. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.