Sign In

Одржана 173. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​​Влада Републике Српске усвојила је данас, 19. априла 2018. године, на 173. сједници,  Информацију о реализацији Основа програма социјалног збрињавања радника који ће процесом приватизације, стечаја и ликвидације предузећа остати без запослења, за 2017. годину.​

Буџетом планирана средства за 2017. годину за социјално збрињавање радника који су процесом стечаја, приватизације и ликвидације предузећа остали без запослења, износила су 3.000.000,00 КМ.

За буџетску 2017. годину, на приједлог Комисије, Влада Републике Српске је донијела три одлуке у оквиру овог програма, за измирење обавеза за неуплаћене доприносе у износу од 2.999.990,77 КМ, а употребљена су за измирење доприноса за 1.344 радника из 63 предузећа.

За измирење обавеза за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, Фонду ПИО РС укупно је дозначено 2.962.338,71 КМ.

Средства у износу од 37.652,06 КМ уплаћена су Заводу за запошљавање Републике Српске на име доприноса за осигурање од незапослености за 153 радника из 9 предузећа.

У периоду од 2004. године до 31.12.2017. године, за реализацију овог програма Влада Републике Српске је обезбједила средства за измирење обавеза за доприносе за пензијско инвалидско осигурање и доприносе за осигурање од незапослености у укупном износу од 180.948.388,67 КМ за социјално збрињавање 61.214 радника из 412 предузећа. Од наведеног броја, путем Јавног позива омогућено је остваривање права на старосну пензију за 7.107 радника из предузећа која су у процесу приватизације, стечаја и ликвидације.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјени Изборног закона Републике Српске по хитном поступку.

Разлози за доношење Закона о измјени Изборног закона Републике Српске садржани су у потреби његовог усклађивања са Законом о Граду Бијељина, Законом о граду Приједор, Законом о Граду Требиње, Законом о Граду Добој и Законом о Граду Зворник, којима су општине Бијељина, Приједор, Требиње, Добој и Зворник стекле статус града, те Законом о оснивању Општине Станари, којим је основана Општина Станари подјелом, односно издвајањем 13 насељених мјеста која су чинила подручје града Добој.

Поред тога, Законом о територијалној организацији Републике Српске, којим се уређује територијална организација Републике Српске, утврђене су општине у Републици Српској и поред осталих, Општина Станари, док је прописано да су градови у Републици Српској: Бања Лука, Бијељина, Добој, Зворник, Источно Сарајево, Приједор и Требиње.

Уколико би измјене овог закона биле у редовној процедури, истекли би прописани рокови и кандидати из општине Станари не би могли Републичкој изборној комисији поднијети пријаву кандидатских листа, односно градови не би могли у складу са важећим законом формирати градске изборне комисије.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју.

На 18. сједници Народне скупштине Републике Српске, одржаној 25. априла 2017. године, усвојена је Стратегија научног и технолошког развоја Републике Српске за период 2017–2021. под називом „Знање за развој". У јулу 2017. године Влада Републике Српске је усвојила Акциони план реализације Стратегије.

Како би се створиле претпоставке и услови за достизање стратешких циљева у области науке и технологије и реализацију мјера прописаних Акционим планом, указала се потреба да се одређена питања регулисана Законом дефинишу на другачији начин.

Појмови, начела и циљеви у научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју су усклађени са Стратегијом, као и са приоритетима Европског истраживачког подручја (European Research Area – ERA). ERA приоритети су ефикаснији национални истраживачки системи, оптимална транснационална сарадња и конкуренција, отворено тржиште рада за истраживаче, равноправност полова у истраживању, оптимална циркулација, приступ и пренос научних спознаја, укључујући дигитализацију ЕРА, те отворен приступ резултатима истраживања финансираних из јавних средстава.

Утврђени су нови програми за достизање стратешких циљева у науци и технологији са фокусом на подстицање научноистраживачког квалитета и изврсности, те изградњу младе научне базе у STEM наукама (енгл. Science, Technology, Engineering & Mathematics – природне науке, технологија, инжењерство и математика). Ради повећање броја научноистраживачких и истраживачкоразвојних института, промијењени су и услови за оснивање и рад института и смањен је обавезан број истраживача са пуним радним временом који су запослени у институтима.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о судским таксама.

Министарство правде Републике српске примило је од Пореске управе Републике Српске, 9. марта 2017. године, Иницијативу за измјене и допуне Закона о суднским таксама.

У Иницијативи Пореске управе Републике Српске истакнуто је да је рок од двије године за застару наплате судске таксе кратак рок, због чега су чести случајеви застаријевања права на наплату таксене обавезе, те је предложена измјена овог члана и то тако да се рокови застарјелости изједначе да роковима застарјевања осталих јавних прихода.

Приликом израде текста Нацрта закона, обрађивач закона именовао је радну групу од представника институција правосуђа, односно судија Основног суда у Бањалуци, представника Министарства финансија и представника Пореске управе Републике Српске.

Влада Републике Српске је утврдила Приједлог Закона о измјенама и допунама Закона о извршном поступку.

Измјенама и допунама овог закона се извршавају одлуке Уставног суда Републике Српске и Уставног суда БиХ, те се врши усаглашавање са Законом о премјеру и катастру непокретности Републике Српске, Законом о судовима Републике Српске и Правилима за израду закона и других прописа.

Одлука Уставног суда Републике Српске односила се на обавезан минимум средстава који су Република, градови и општине који имају извршне одлуке, дужни да у својим буџетима предвиде за њихову исплату.

Измијењене су и одредбе којима се дефинише појам вјеродостојне исправе, и то на начин да се као вјеродостојна исправа, поред наведеног, сматра и рачун или извод за телекомуникационе услуге и РТВ таксу. Прописивање вјеродостојне исправе на овај начин учинило би судски поступак ефикаснијим и економичнијим и растеретило би основне судове у Републици Српској, у споровима мале вриједности, за око 16.000 тужби годишње, у парничним предметима ове врсте.

Такође, разлике Приједлога у односу на Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о извршном поступку резултат су одређених измјена ради бољег и прецизнијег нормирања те сугестија народних посланика и приједлога, достављених у писаној форми.

Влада Републике Српске утврдила је Закон о измјенама и допунама Закона о фискалној одговорности у Републици Српској. Измјене и допуне односе се на прецизирање фискалних правила и фискалних мјера, јаснијег дефинисања функција и задатака Фискалног савјета, обавезе свих субјеката на које се односи Закон да израде дугорочни план за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода, те надлежности предсједника Фискалног савјета у руковођењу стручном службом Фискалног савјета.

Влада Републике Српске усвојила је Акциони план за реализацију Стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2017-2021. године - План реализације за 2018/2019. годину.

Задужује се Министарство управе и локалне самоуправе да Влади подноси годишњи извјештај о реализацији Акционог плана за реализацију Стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2017-2021. године.

Задужује се Министарство управе и локалне самоуправе да објави на интернет страници Акциони план за реализацију Стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2017-2021. године - План реализације за 2018/2019. годину.

Визија развоја локалне самоуправе за стратешки период 2017-2021. године утврђена је на сљедећи начин. Локална самоуправа, са стабилним системом финансирања, кроз ефикасно извршавање надлежности, пружање јавних услуга, квалитетно управљање ресурсима и локалним развојем и активно учешће грађана у доношењу одлука, унапређује квалитет живота у јединицама локалне самоуправе и доприноси уравнотеженом развоју Републике Српске.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о изради Пројектног задатка за ИПА 2016.

Задужује се Министарство просвјете и културе да учествује у изради Пројектног задатака уз поштовање уставно-правне позиције Републике Српске и уважавање принципа и опредељења садржаним у стратешким документима Републике Српске.

Министарство просвјете и културе ће све активности у вези са израдом Нацрта пројектног задатка обављати искључиво у координацији са Министарством за економске односе и регионалну сарадњу, те уз пуно поштовање одредби Одлуке о остваривању координације републичких органа управе у спровођењу активности у области европских интеграција и међународне сарадње.

Задужује се Министарство просвјете и културе да у координацији са Министарством за економске односе и регионалну сарадњу, о предметном закључку обавијести Кабинет предсједавајућег Савјета министара, Кабинет министра цивилних послова БиХ и Дирекцију за европске интеграције.

Влада Републике Српске се упознала са Информацијом о Закључку Савјета министара БиХ о реализацији Програма помоћи за превенцију, спремност и одговор на поплаве у државама Западног Балкана и Турској – IPA FLOODS.

Влада Републике Српске сматра да нису остварени предуслови за формирање мјешовите специјализоване јединице у било којем облику и да је Закључак Савјета министара БиХ са 135. сједнице одржане 06.03.2018. године неспроводив, односно да би реализација истог представљала пренос надлежности са ентитета РС на ниво БиХ.

Задужује се Републичка управа цивилне заштите да о овом закључку Владе Републике Српске информише Министарство безбједности БиХ и Савјет министара БиХ.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење ЈП Аутопутеви Републике Српске код Европске банке за обнову и развој по Пројекту изградње Коридора Vc – дио I.

Одлуком се  даје сагласност за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење Јавног предузећа Аутопутеви Републике Српске код Европске банке за обнову и развој по Пројекту изградње Коридора Vc – дио I у укупном износу од 70.000.000 евра.

Циљ Пројекта је изградња двијe петље на ауто-путу Јоховац (Товира) и Руданка (Костајница), дионице ауто-пута у дужини од 6,1 km између те двије петље и прилазног пута са двије траке дужине око 1 km, за повезивање са постојећим магистралним путем M17 Бања Лука – Добој, укључујући мост преко ријеке Босне.

Влада Републике Српске је донијела Одлуку о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење ЈП Аутопутеви Републике Српске код Европске банке за обнову и развој по пројекту  изградња  ауто-пута Бања Лука – Добој, Фаза I.

Овом одлуком се даје сагласност за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење Јавног предузећа Аутопутеви Републике Српске код Европске банке за обнову и развојпо Пројекту изградња ауто-пута Бања Лука – Добој, Фаза I у износу од 10.000.000 евра.

Циљ Пројекта је да се обезбиједе додатна средства потребна за завршетак радова на ауто-путу Бања Лука – Добој.

Кредитна средства из ове одлуке намијењена су за финансирање завршетка радова на ауто-путу Бања Лука – Добој, односно завршетак источне дионице Прњавор–Добој.
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.