Sign In

Акти - Просторно уређење и грађење

Објављено:

На основу Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске", број: 40/13), донесени су сљедећи подзаконски акти: 

  • Исправка правилника о минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграда („Службени гласник Републике Српске“: бр. 47/22) 
  • Правилник o измјенама Правилника о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата („Службени гласник Републике Српске“: бр. 93/16) 
  • Правилник о измјени и допунама правилника о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације (Службени  гласник Републике Српске бр.52/20)
  • Уредба о измјени Уредбе о висини накнаде за трошкове полагања стручног испита и висини накнада члановима комисија ("Службени гласник Републике Српске",  бр: 39/22) 
  • Правилник о редовним прегледима техничких система за гријање, вентилацију и хлађење зграде (Службени гласник Републике Српске, бр:44/21) 
  • Правилник  о измјенама и допунама Правилника о условима и начину полагања стручног испита ("Службени гласник Републике Српске", бр: 99/19)
  • Уредбa о допуни Уредбе о висини накнаде за трошкове полагања стручног испита и висини накнада члановима комисија („Службени гласник Републике Српске", бр. 98/18)​​​

  • Правилник  о измјенама и допунама Правилника  о пројектовању, изради и одржавању лифтова („Службени гласник Републике Српске“, број 94/17)

  • Уредба о допуни уредбе о висини накнаде за трошкове полагања стручног испита и висини накнада члановима комисија („Службени гласник Републике Српске“, број: 23/16)

  • Уредба о измјенaмa Уредбе о условима, начину обрачуна и плаћању накнаде за легализацију објеката  („Службени гласник Републике Српске“, број 23/16)

  • Правилник о пројектовању, изради и одржавању лифтова  („Службени гласник Републике Српске“, број 68/15)

  • Правилник о допунама Правилника о условима за издавање и одузимање лиценци учесника у грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 24/15)

  • Правилник о  обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта („Службени гласник Републике Српске“, број 34/14- Пречишћени текст)

  • Правилник о минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграда („Службени гласник Републике Српске“, број 30/15)

  • Правилник о методологији за израчунавање енергетских карактеристика зграда („Службени гласник Републике Српске“, број 30/15)

  • Правилник о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата („Службени гласник Републике Српске“, број 30/15)

  • Правилник o општим правилима урбанистичке регулације и парцелације („Службeни глaсник Рeпубликe Српскe” брoj 115/13)

  • Правилник о вршењу техничког прегледа објекта и осматрању тла и објеката у току њихове употребе („Службени гласник Републике Српске“, број 100/13)

  • Правилник о садржају и контроли техничке документације („Службени гласник Републике Српске“, број 101/13)

  • Уредба о висини накнаде за трошкове полагања стручног испита и висини накнада члановима комисија ("Службени гласник Републике Српске", бр: 99/13)

  • Уредбa о висини накнаде за трошкове издавања лиценци ("Службени гласник Републике Српске", бр: 99/13)
  • Правилник о начину израде, садржају и формирању докумената просторног уређења ("Службени гласник Републике Српске", бр: 69/13)
  • Правилник о изради и доношењу докумената просторног уређења по скраћеном поступку ("Службени гласник Републике Српске", бр: 69/13
  • Правилник о форми, садржају и начину издавања локацијских услова ("Службени гласник Републике Српске", бр: 69/13)
  • Правилник о условима и начину полагања стручног испита ("Службени гласник Републике Српске", бр:69/13)
  • Правилник о условима за издавање и одузимање лиценци учесницима у грађењу ("Службени гласник Републике Српске", бр:70/13)
  • Правилник о садржају, носиоцима просторно-информационог система и методологији прикупљања и обраде података („Службени гласник Републике Српске“, број 93/13)
  • Правилник о условима за планирање и пројектовање објеката за несметано кретање дјеце и лица са умањеним тјелесним способностима („Службени гласник Републике Српске“, број 93/13)
  • Правилник о  обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта („Службени гласник Републике Српске“, број 95/13)
  • Правилник за израчунавање површина и запремина објеката („Службени гласник Републике Српске“, број 95/13)
  • Уредбa  о условима, начину обрачуна и плаћању накнаде за легализацију објеката („Службени гласник Републике Српске“, број 97/13)
    

 Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.