Sign In

Стручно признавање страних високошколских диплома

Признавање страних високошколских диплома у сврху запошљавања и у друге професионалне сврхе – стручно признавање врши се у складу са одредбама Конвенције Вијећа Европе/УНЕСЦО-а о признавању квалификација у високом образовању у европској регији (ЕТС Но.165, 1997.) - Лисабонске Конвенције („Службени гласник Босне и Херцеговине – Међународни уговори" бр. 16/03),  Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске", бр. 67/20) и Правилника о саставу и начину рада Комисије за информисање и признавање докумената из области високог образовања ("Службени гласник Републике Српске" бр. 15/14). 

Поступак признавања покреће се захтјевом чији се образац може преузети на линку испод. 

 Шта су предуслови за покретање поступка признавања стране високошколске дипломе?

Да би се покренуо поступак признавања, неопходно је да су испуњени сљедећи услови:

  • Да је странки рјешење о признавању потребно у сврху запошљавања и у друге професионалне сврхе (полагање стручних и државних испита, напредовање у струци, остваривање права из радног односа и слично);
  • Да је странка држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске или да је страни држављанин који има пријављено боравиште у Републици Српској;
  • Да је ријеч о високошколској дипломи издатој ван граница Босне и Херцеговине.

 

Да ли се може извршити признавање стране високошколске дипломе стечене у Републици Србији?

Поступак признавања се не спроводи за квалификације стечене на територији бивше СФРЈ до 6. априла 1992. године и за квалификације стечене на акредитованим  високошколским установама у Републици Србији, на основу Споразума о узајамном признавању докумената у образовању и регулисању статусних питања ученика и студената („Службени гласник Републике Српске" број 79/05). Наведене квалификације се у правном промету у Републици Српској користе на начин као да су стечене на територији Републике.

Изузетно, на захтјев имаоца квалификације, може се спровести поступак професионалног признавања високошколске квалификације стечене на акредитованој високошколској установи у Републици Србији, за потребе запошљавања и у друге професионалне сврхе у институцијама БиХ, Федерације БиХ и Брчко Дистрикта БиХ. Грађани који желе признавање дипломе стечене у Републици Србији у ове сврхе, до оснивања Центра за информисање и признавање страних високошколских квалификација у Републици Српској (ЦиП) која ће бити формирана у оквиру Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске, могу покренути поступак признавања код кантоналних органа надлежних за признавање (у Кантону Сарајево надлежан је Универзитет у Сарајеву те је потребно обратити се ректорату Универзитета).


Да ли је потребно имати пребивалиште у Републици Српској ради покретања поступка признавања?

Није. Потребно је да странка, уз осталу прописану документацију, достави увјерење о држављанству Републике Српске и БиХ (за држављане БиХ), односно потврду о одобреном боравишту у Републици Српској и копију пасоша (за стране држављане).

 

Колико траје поступак признавања?

Рок за доношење рјешења је четири мјесеца од дана предаје уредног захтјева. Но, трајање поступка је индивидуално и зависи од три чињенице:

  1. колико дуго Комисија чека на повратну информацију о вјеродостојности дипломе, која се прибавља путем ENIC/NARIC  мреже (ову информацију даје високошколска установа која је издала диплому директно Центру за информисање и признавање докумената из области високог образовања БиХ или путем националног ENIC/NARIC центра)
  2. да ли је потребно мишљење спољног сарадника (мишљење се тражи у случајевима када се први пут вреднује одређени студијски програм
  3. када је заказана сљедећа сједница Комисије (сједнице се одржавају једном мјесечно). Просјечно трајање поступка признавања је око мјесец дана.
     

Колико кошта професионално признавање?

Накнада за поступак признавања износи 300,00 КМ и прописана је Законом о републичким таксама („Службени гласник Републике Српске“ бр: 100/11, 103/11 и 67/13).

 

Добио/ла сам закључак о одбацивању захтјева за признавање. Да ли могу добити новац натраг?

Можете. За поврат новца уплаћеног на име накнаде за трошкове признавања обратите се подручној јединици Пореске управе Републике Српске у мјесту у којем сте извршили уплату.

 

Може ли Комисија рјешавати мој захтјев за признавање увјерења о положеном правосудном/стручном/државном испиту?

Не, Комисија није надлежна за признавање испита за рад у појединим струкама. За признавање ових јавних исправа потребно је обратити се ресорном министарству.

 

Може ли Комисија рјешавати мој захтјев за признавање неформално стечене квалификације у иностранству (квалификације стечене похађањем курсева/обука и других облика неформалног и информалног образовања)?

Не, Комисија је надлежна искључиво за признавање страних високошколских квалификација стечених на студијама које припадају формалном систему високошколског образовања.

 

Могу ли лично преузети рјешење о признавању и документе по завршетку поступка признавања?

Можете. Потребно је да јавите секретару Комисије да их желите лично преузети по завршеном поступку признавања.

 

Могу ли добити потврду о покренутом поступку признавања?

Уколико сте доставили уредну документацију, Комисија може издати потврду о покренутом поступку признавања. Потребно је да јавите секретару Комисије да вам је потврда потребна и она ће вам бити упућена одмах по пријему документације.

 

Шта је сажетак студијског програма?

Сажетак студијског програма је најчешће документ у електронском или писаном облику који садржи информације о студију који је претходио стицању стране високошколске квалификације, као што су назив програма, дужина трајања студија, обим студија изражен у ECTS бодовима, услови за упис, обавезе у току студија (наставни предмети/модули које студент треба положити, семинарски радови, завршни радови и друге обавезе), те права која произилазе из стечене квалификације у погледу запошљавања и у погледу наставка образовања. Овај документ се (за недавно завршене студије) најчешће налази објављен на интернет страници високошколске установе, па је потребно да га странка одштампа и преведе код сталног судског тумача у БиХ. Уколико је студиј завршен прије много година (нарочито прије „Болоње“), овај документ најчешће носи назив „наставни план“ и може се добити по захтјеву странке на високошколској установи.

 

Изгубио/ла сам свој завршни (дипломски/магистарски/специјалистички) рад. Шта да радим?

У овом случају, потребно је прибавити потврду од високошколске установе да је странка успјешно израдила и одбранила завршни рад (са називом теме и датумом одбране).

 

Доставио/ла сам оригиналне документе (диплому/додатак дипломи/увјерење о положеним испитима). Могу ли их добити натраг по завршеном поступку?

Да, сви документи се враћају странки, изузев обрасца захтјева, уплатнице и овјерене фотокопије стране високошколске дипломе која остаје трајно у архиви предмета.

 

Добио/ла сам рјешење о признавању, али је у њему моја страна високошколска квалификација (звање) наведено на оригиналном, страном језику. Зашто ми звање није преведено на српски/хрватски/бошњачки језик?

Комисија врши формално признавање стране високошколске квалификације у складу са Kонвенцијом о признавању квалификација високошколског образовања у европској регији (Лисабон, 1997) и њеним пратећим документима. Према наведеним међународним документима, у акту о признавању се, по правилу, страна високошколска квалификација наводи на оригиналном (страном) језику. Умјесто тога, врши се вредновање стране високошколске квалификације при којем се одређује врста и ниво студија који одговара студију завршеном у иностранству, а само уколико је то могуће, односно уколико постоји, наводи се домаћа квалификација која се стиче завршетком таквог студија у Републици Српској и БиХ.

 

Могу ли поднијети захтјев за признавање дипиломе стечене у Федерацији БиХ и у Брчко дистрикту БиХ?

Не, дипломе стечене на територији Босне и Херцеговине су домаће јавне исправе и не могу бити предмет признавања нити једног надлежног органа на територији Босне и Херцеговине.​ Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.