Sign In

Предшколско образовање

Објављено:

 

 

Закон о предшколском васпитању и образовању, подзаконски акти и други акти који се примјењују у области предшколског васпитања и образовања

 

 Назив прописа

Службени гласник у којем је пропис објављен

 Преузимање

Закон о предшколском васпитању и образовању,

Службени гласник Републике Српске бр. 79/15

 Закон о предшколском васпитању и образовању 2015

Закон о измјенама и допунама закона о предшколском васпитању и образовању

Службени гласник Републике Српске бр. 63/20

 Закон о измјенама и допунама закона о предшколском васпитању и образовању

Правилник о полагању стручног испита за васпитно-образовне раднике у предшколској установи

Службени гласник Републике Српске бр. 26/19

 Pravilnik o polaganju strucnog ispita u predskolskim ustanovama

Правилник о остваривању стручно-педагошког надзора у предшколској установи

Службени гласник Републике Српске бр. 6/21

 

 Правилник о о остваривању стручно-педагошког надзора у предшколској установи

Правилник о начину и условима остваривања програма на страном језику

Службени гласник Републике Српске бр. 10/16

 Правилник о начину и услов. остварив. предшколског прог. на страном језику

Правилник о двојезичнм остваривању васпитно-образовног рада и рада на језицима националних мањина

Службени гласник Републике Српске бр. 13/16

 Правилник о двојезичном остваривању васпитно-образовног рада

Правилник о поступку за оснивање и престанак рада  предшколских  установа

Службени гласник Републике Српске бр. 32/16

 Правилник о поступку за оснивање и престанак рада предшколске установе

Правилник о врсти стручне спреме запослених у предшколској установи

Службени гласник Републике Српске бр. 36/16

 Правилник о врсти стручне спреме запослених у предшколској установи

Правилник о радном времену васпитача, стручних сарадника и медицинских техничара

Службени гласник Републике Српске бр. 66/16

 Правилник о радном времену васпитача, струч. сарад. и медиц. тех. у ПУ 2016

Правилник о програму предшколског васпитања и образовања

Службени гласник Републике Српске бр. 71/16

 Правилник о програму предшколског васпитања и образовања (071-16)

Правилник о условима и начину остваривања исхране, његе, превентивно-здравствене и социјалне заштите дјеце у предшколској установи

Службени гласник Републике Српске бр. 88/16

 Правилник о условима и начину остваривања исхране 2016

Правилник о садржају и начину вођења регистра предшколских установа

Службени гласник Републике Српске бр. 23/18

 

Правилник о регистру предсколских установа

Правилник о начину и условима остваривања програма у предшколским установама за дјецу са сметњама у развоју

Службени гласник Републике Српске бр. 23/21

Правилник о начину и условима остваривања програма у предшколским установама за дјецу са сметњама у развоју 

Правилник о стандардима и нормативима за област предшколског васпитања и образовања

Службени гласник Републике Српске бр. 69/19

 Правилник о стандардима и нормативима за област предшколског васпитања и образовања

Правилник о процедури пријема у радни однос и начину бодовања васпитача, стручних сарадника, секретара и рачуновође у предшколској установи

Службени гласник Републике Српске бр. 9/21

 Правилник о процедури пријема у радни однос и начину бодовања

Правилник о садржају и начину вођења педагошке документације у предшколској установи

Службени гласник Републике Српске бр. 113/14

Правлилник о садрзају и нацину водјења евиденције и документације у предсколским установама

Одлука о утврђивању мреже предшколских установа у Републици Срспкој

Службени гласник Републике Српске бр. 46/19

Одлука Мрежа предсколских установа 2019

Упутство о етичком кодексу током реализације програма, пројеката и истраживања са дјецом у предшколским установама

Службени гласник Републике Српске бр. 105/20

Упуство о етичком кодексу у току реализације програма, пројеката и истраживања са дјецом у предшколским установама

Правилника о поступку за додјељивање Светосавске награде васпитачима и стручним сарадницима

Службени гласник Републике Српске бр. 109/20

 Правилник о поступку за додјељивање Светосавске награде васпитачима и стручним сарадницима

Списак предшколских установа које су добиле одобрење за рад до краја 31.12.2020. године

Службени гласник Републике Српске бр. 5/21

 Списак предшколских установа које су добиле рјешење о одобрењу за рад предшколске установе до 31.12.2020. године

Посебни колективни уговор за запослене у области образовања и културе             

Службени гласник Републике Српске бр. (70/19)

 Посебни колективни уговор за запослене у области образовања и културе Републике Српске

Стратегија развоја образовања Републике Српске за период 2016 -2021. године

Службени гласник Републике Српске бр. (32/16)

 Стратегија развоја образовања РС за период 2016–2021. године

Акциони план Стратегије развоја образовања Републике Српске за период 2016-2021. године

 

 Акциони план Стратегије образовања РС 2016-21.

Акциони план спровођења реформских процеса у области образовања у Републици Српској

 

 Акциони план спровођењa реформских процеса у области образовања у Републици Српској

Програм предшколског васпитања и образовања

 

Програм предшколског васпитања и образовања

Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце

 

Текст Протокола_067666228

Прoтoкoл o пoступaњу у случajeвимa вршњaчкoг нaсиљa мeђу дjeцoм и млaдимa у вaспитнo-oбрaзoвнoм систeму Рeпубликe Српскe ​

 

Протокол о поступању у слуцају насиља, злостављања или занемаривања дјеце

 Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.