Sign In

Објављено:

О Министарству

Адреса:  Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука

Тел: 051/339-545
Факс: 051/
338-871 

e-
mail: muls@muls.vladars.net


Министарство управе и локалне самоуправе обавља управне и друге стручне послове, који се односе на: систем и организацију државне управе, систем јавних служби, израду законских и подзаконских аката из надлежности Министарства, давање мишљења о усклађености акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста органа управе са законом и другим прописима, студијско-аналитичке и аналитичко-кадровске послове, плате запослених у органима републичке управе, послове држављаства, лични статус грађана, управни надзор, послове инспекцијског надзора у области управе, послове управног рјешавања у другом степену, сачињавање поднесака у судским и другим поступцима, послове координације реформе јавне управе, послове централне писарнице и коресподенције за потребе републичких органа управе, политичко-територијалну организацију Републике, организацију и усавршавање политичко-територијалног и изборног система Републике, скупштински систем, политичке организације, удружења грађана, фондације, студијско-аналитичке и статистичко-евиденционе послове, који се односе на локалну самоуправу, обустављање од извршења одлука органа јединица локалне самоуправе, административни надзор над радом органа јединице локалне самоуправе и законитошћу акта, административно-стручне послове, укључујући и информационо-документационе послове, којима се обезбјеђује планирање, праћење и извршавање програма Министарства, послове који се односе на европску интеграциону стратегију и политику у области управе и локалне самоуправе, усклађивање прописа са законодавством ЕУ у области управе и локалне самоуправе и друге послове у складу са законом.

Министарство управе и  локалне самоуправе врши и управне и друге стручне послове републичке управе који нису овим законом дати у надлежност других републичких органа управе и по својој природи не могу се сврстати у дјелокруг послова тих органа. ("Службени гласник Републике Српске", број 115/18).Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.