Sign In

Одржана 140. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​​Влада Републике Српске, на данашњој 140. редовној сједници одржаној у Бањалуци, утврдила је Нацрт закона о средњем образовању и васпитању.

Имајући у виду да постоји потреба да се поједине одредбе Закона о средњем образовању и васпитању прецизније дефинишу, са циљем отклањања уочених недоречености и што ефикасније примјене Закона у пракси, као и да се изнађу нова законска рјешења, приступило се изради новог текста Закона о средњем образовању и васпитању.

Потребу и иницијативу за адекватнијим и свеобухватнијим уређењем појединих питања предметне области исказале су школе, Министарство просвјете и културе и други друштвени партнери у области средњег образовања и васпитања.

Узимајући у обзир наведено, као и чињеницу да је важећи Закон три пута мијењан и допуњаван, те да би се новим измјенама и допунама мијењало више од половине текста Закона, приступило се изради новог текста Закона о средњем образовању и васпитању, а у складу са чланом 59. Правила за израду закона и других прописа Републике Српске.

Влада Републике Српске je прихватила Информацију о нaчину утрoшкa срeдстaвa зa предшколски прoгрaм за дjeцу у гoдини прeд пoлaзaк у шкoлу у 2017. години у Републици Српској.

Закључком се задужују Министарство просвјете и културе Републике Српске и Министарство финансија да обезбиједе средства за реализацију предшколског програма припреме дјеце за идућу годину (у трајању од најмање 3 мјесеца) за дјецу у години пред полазак у школу да би се обезбиједио већи институционални обухват дјеце предшколским васпитањем и образовањем.

Програм је у 2017. години финансиран средствима које је обезбиједила Влада Републике Српске у износу од 327.014,19 КМ и невладине организације Save the Children у износу од 100.000 КM, те учешћем локалних заједница и родитеља.

Програм за дjeцу у гoдини прeд пoлaзaк у шкoлу, који се реализовао од 01. марта до 31. маја, ове године се изводио у 36 предшколских установа и 70 основних школа широм Српске, а било је укључено 4.662 дјеце односно 48,18 % од укупне популације која ће у септембру кренути у први разред.

Припремни програм за дjeцу у гoдини прeд пoлaзaк у шкoлу се спроводи од 2011. године са настојањем да се повећа обухват дјеце предшколким васпитањем и образовањем. Влада Републике Српске за потребе програма ове године издвojилa је 77.103,86 КM вишe у oднoсу нa прeтхoдну гoдину.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о одобрењу о реалокацији средстава са Министарства за економске односе и регионалну сарадњу на Министарство трговине и туризма у износу 300.000 КМ. Циљ реалокације је додјела субвенције а.д. ОЦ „Јахорина" Пале за припрему зимске сезоне 2017/2018. године.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о начину и поступку финансирања пројеката интегрисаног и одрживог развоја у Републици Српској у 2017/2018. години.

Европска унија и Развојни програм Уједињених нација – UNDP у Републици Српској заједнички подржавају Пројекат интегрисаног локалног развоја (ILDP) посвећен хармонизацији развојног планирања и обезбјеђењу финансијске подршке јединицама локалне самоуправе за реализацију пројеката идентификованих кроз усвојене стратегије развоја јединица локалне самоуправе. Главни корисници пројекта су Министарство управе и локалне самоуправе и 16 јединица локалне самоуправе.

Овом одлуком уређује се начин и поступак, финансирање и области финансирања пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској.

Средства за директну подршку реализацији приоритета утврђених стратешким документима јединица локалне самоуправе обезбјеђују се у оквиру успостављеног Финансијског механизма и износе 800.000 KM.

Влада  Републике Српске обезбјеђује из Буџета Републике Српске за 2017. годину 400.000 KM.

Европска унија, путем Развојног програма Уједињених нација (UNDP) обезбјеђује 400.000 KM.

Неутрошена средства трећег циклуса Финансијског механизма 2016/2017 биће искоришћена за подршку пројектима интегрисаног и одрживог локалног развоја кроз четврти циклус финансирања.

Влада ће учествовати у подмирењу оперативних трошкова Инвестиционо-развојне банке Републике Српске у вези са управљањем успостављеног Финансијског механизма,у износу до 50.000 КМ.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о стању на подручју Града Требиње и општина Љубиње, Билећа и Берковићи.

Влада Републике Српске ће из Буџета Републике Српске, обезбиједити финансијска средства у износу од 50.000, КМ као помоћ за санацију посљедица пожара у Граду Требиње и општинама Љубиње, Билећа и Берковићи.

За реализацију овог закључка задужују се Министарство финансија и Министарство управе и локалне самоуправе који ће Влади Републике Српске предложити појединачне износе додијељене помоћи за сваку јединицу локалне самоуправе. 

Влада Републике Српске разматрала је Приједлог уредбе о поступку и мјерилима за оцјењивање службеника у јединицама локалне самоуправе.

Законом о службеницима и намјештеницима се, између осталог, уређују права и дужности из радног односа службеника у градским, односно општинским управама. Законом је утврђена обавеза Владе Републике Српске да у року од од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона донијесе уредбу о поступку и мјерилима за оцјењивање службеника у јединицама локалне самоуправе.

Извршавајући ову законску обавезу Министарство управе и локалне самоуправе приступило је изради Приједлога уредбе о оцјењивању службеника у органима јединице локалне самоуправе. Уредбом се прописују мјерила и поступак за оцјењивање рада службеника и намјештеника у органима јединице локалне самоуправе и садржај образаца за оцјењивање рада службеника и намјештеника.

Оцјењивање рада службеника и намјештеника спроводи се у циљу квалитетног и професионалног обављања послова, подстицања на боље резултате рада, oтклaњaњa недостатака у раду и стварања услова за правилно одлучивање о напредовању и стручном оспособљавању и усавршавању.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству управе и локалне самоуправе на План утрошка средстава – Текући грантови фондацијама и удружењима грађана за период 01.01 – 30.09.2017. године, у износу од 50.000 КМ.

Влада Републике Српсе донијела је Одлуку о утврђивању општег интереса за уређење тока ријеке Дрине, Дионица 2 – Етапа 3, у пројекту спречавања поплава од ријеке Дрине на подручју Семберије.

Одлуком се утврђује да је од општег интереса уређења тока ријеке Дрине, Дионица 2 – Етапа 3,  у пројекту спречавања поплава од ријеке Дрине на подручју Семберије, па се у ту сврху може извршити потпуна експропријација укупно 137 некретнина.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.