Sign In

Влада Републике Српске одржала 141. сједницу

Објављено:

​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 141. сједници, у Бањалуци, Нацрт закона о међубанкарским накнадама код платних трансакција на основу платних картица којим се стварају претпоставке за уређење тржишта у овој области.

Разлози за доношења закона су садржани у потреби унапређења транспарентности накнада које трговци плаћају и ограничавања коначне цијене трансакција. Измјене су неопходне имајући у виду да су висок ниво међубанкарске накнаде као највећег дијела трговачке накнаде, утврђивање јединствене трговачке накнаде и друга нетранспарентна пословна правила, довела до споријег раста и развоја тржишта платних картица, што условљава и мањи обим безготовинских плаћања.

Већа употреба безготовинског плаћања и транспарентност финансијских трансакција требало би да допринесе смањивању сиве економије. Осим тога, очекује се да као резултат конкуренције између пружаоца платних услуга и картичних система плаћања, дође до појефтињења и бржег развоја безготовинских плаћања, са свим предностима тих плаћања за друштво у цјелини.


На данашњој сједници, Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о унутрашњем платном промету.

Циљ измјена и допуна су: утврђивање додатних стандарда транспарентности пружања услуга платног промета, веће финансијске инклузије физичких лица путем института основног платног рачуна, те отклањања недостатака важећих норми закона, уочених његовом примјеном.

Закон прописује начин, садржај и облик информативног документа о накнадама, који ће обухватити најчешће коришћене платне услуге у Републици Српској. Побољшањем транспарентности и упоредивости накнада, физичким лицима ће бити омогућено боље разумијевање накнада везаних за платни рачун. Такође, уводи се стандардизација појмова платних услуга, као и обавеза њиховог коришћења, од овлашћене организације, чиме би се физичком лицу додатно олакшало упоређивање понуда појединих овлашћених организација.

Једну од основних новина у пружању и коришћењу услуга платног промета за учеснике - физичка лица представљају и одредбе овог закона о платном рачуну са основним услугама (основни платни рачун). Основни платни рачун представља платни рачун који нуди основне платне услуге и користи за извршавање платних трансакција у конвертибилним маркама (обухвата минималне платне услуге). Законом је предвиђено да овлашћене организације пружају услуге везано за основни платни рачун бесплатно или уз разумну накнаду која не може бити већа од 0,15% просјечне нето плате.

Предложеним законом, се успостављају регистри сефова физичких и правних лица, као електронске базе података о овим банкарским услугама. Успостављање и вођење законом би било повјерено Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске услуге Бања Лука.

Такође, с обзиром на раније исказану опредијељеност и потребу заштите повјерилаца у поступцима принудног намирења њихових потраживања од дужника, предложене корекције уочених недостатака важећих одредаба Закона о унутрашњем платном промету требало би да отклоне сметње ефикасној наплати потраживања од дужника физичких лица.  


Влада Републике Српске утврдила је данас Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске.

Измјенама и допунама Закона је, по први пут у Републици Српској, регулисан саобраћај лаких личних електричних возила као што је електрични тротинет, електрични скејтборд, хаверборд, сегвеј и слична возила. Ова возила се разврставају у четири класе.

Предвиђено је да се прописи из области безбједности саобраћаја којима је уређено кретање пјешака примјењују и на лице које користи лако лично електрично возило класе 1 и класе 3, а њихова максимална конструктивна брзина је до 6 km/h. Лице које користи лако лично електрично возило класе 1 и класе 3 обавезно је да посједује идентификациону потврду за лако лично електрично возило с којим се креће.

Прописи из области безбједности саобраћаја којима је уређен саобраћај бицикала примјењују се и на лице које користи лако лично електрично возило класе 2 и класе 4, а њихова максимална конструктивна брзина је до 25 km/h. Лице које користи лако лично електрично возило класе 2 и класе 4 обавезно је да посједује идентификациону потврду за лако лично електрично возило којим се креће, има више од 14 година, посједује потврду о познавању прописа о безбједности саобраћаја на путевима или возачку дозволу којом се доказује право управљања возилом било које категорије и за вријеме вожње носи на глави закопчану заштитну кацигу.

Такође, законом су јасније дефинисане одредбе које се односе на свеобухватне анализе саобраћајних незгода, кретање у раскрсницама с кружним током саобраћаја, насилничка вожња, превоз животиња у кабини возила и др.


Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о рибарству.

Предложеним измјенама и допунама Законa обухваћено је:

- Назив стратешког документа „Рибарска основа Републике Српске“ се мијења у назив „Програм развоја рибарства и аквакултуре“ с циљем да се утврде правци развоја и унапређења и аквакултуре, као важаног сегмента пољопривреде.

- Пружа се могућност физичким лицима да обављају дјелатност аквакултуре. По основном закону право обављања ове дјелатности имали су привредна друштва и предузетници.

- Дефинишу се објекти за узгој рибе, гдје се поред уобичајених објеката наводе и затворени објекти за аквакултуру, што подразумијева или укључује рециркулацију воде током узгоја, а што се директно одражава на трошкове током узгоја.

- Дефинишу се обавезе и права субјеката који се баве узгојем генетског материјала (оплођена икра, рибља млађ и риба) за порибљавање, с циљем очувања оптималне структуре и величине популација аутохтоних врста риба у риболовним водама и биолошке разноврсности.

- Поред до сада прописаних мјера заштите риболовних вода, посебно је истакнута заштита изворишта ријека, ријечица и потока као дијелова риболовних вода с циљем спречавања њиховог загађења.


- Измијењене су одредбе којима се уређује инспекцијски надзор, те су ублажене новчане казне прописане за радње које се у овом закону квалификују као прекршаји.


Влада Републике Српске дала је  сагласност на приједлог ранг листe за додјелу подстицаја за директна улагања у укупном износу од 7.000.000,00 КМ.

Подстицаји су намијењени за подршку реализацији инвестиционих пројеката које реализују привредни субјекти из области прерађивачке индустрије. Предмет додјеле подстицаја био је пројекат привредног субјекта који се односи на набавку савремених технологија и опреме која није старија од 12 година или развој и иновација.

На јавни позив за додјелу подстицаја за директна улагања у 2021. години, пријавило се 267 привредних субјеката, од чега је 207 привредних субјеката испунило услове Јавног позива.


Влада Републике Српске данас је усвојила Стратегију заштите на раду у Републици Српској за период од 2021. до 2024. године.

Република Српска до сада није имала Стратегију заштите на раду, и ово је први документ из те области. Након извршене анализе у овој области дошло се до сазнања и потребе за доношењем исте, а све у циљу стварања безбједних услова рада, што би довело до смањења повреда на раду (лакших, тешких и повреда са смртним исходом).

Општи циљ Стратегије заштите на раду у Републици Српској представља очување и унапријеђење здравља радно активног становништва - безбједна и здрава радна мјеста за све запослене у Републици Српској.

Суштина Стратегије представља:

Израду Централног регистра - дигитализација  повреда на раду, (лакших, тешких, повреда са смртним исходом, професионалних болести и  болести у вези са радом).

Увођење Јединственог централног регистра повреда обезбиједио би бројне позитивне ефекте:

- Брзу и ефикасну електронску стандардизовану пријаву повреда на раду

- Смањивање трошкова пријаве повреде на раду

- Доступност података о извору, узроку и осталим аспектима повреда на раду

Евиденција би, успостављањем базе података, дала могућност контроле запослених односно пријављених лица код послодаваца, те плаћање обавезних доприноса или осигурања за случај повреде на раду.


Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији активности за провођење реформе у области предшколског, основног и средњег васпитања и образовања у Републици Српској за период 1. 7 - 30. 9. 2021. године.

Задужује се Министарство просвјете и културе да, у сарадњи са Републичким педагошким заводом, Заводом за образовање одраслих и стручним тијелима формираним у оквиру процеса реформе образовања, настави остваривање мјера и активности утврђених Акционим планом за спровођење реформских процеса у области предшколског, основног и средњег образовања и васпитања уз поштовање постављених рокова за реализацију, носилаца активности и очекиваних резултата.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.