Sign In

Одржана 37. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске утврдила је данас на 37. сједници, у Бањалуци, више реформских закона који су дефинисани Економском политиком Владе Републике Српске.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о фискалној одговорности у Републици Српској. 

Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби увођења фикалних правила и мјера које за циљ имају унапређивање укупног система јавних финансија, те увођења додатне фискалне одговорности.

Овим законом уређују се фискална правила, мјере и процедуре на основу којих се успоставља фискални оквир, ограничава јавна потрошња, јача одговорност за ефикасно и ефективно коришћење буџетских средстава, успоставља се Фискални савјет Републике Српске и јача систем контрола и надзора.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о роковима измирења новчаних обавеза.

Овим законом уређују се рокови измирења новчаних обавеза и правне посљедице закашњења са испуњењем, а ради сузбијања закашњења са испуњењем новчаних обавеза.

Главни циљеви предложеног закона су побољшање ликвидности економског система, транспарентност у пословању, уз елеминисање могућих изазова приликом наплате потраживања.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о порезу на добит.

Основни разлог за доношење новог Закона о порезу на добит је да се побољшају дијелови у којима су се појавиле нејасноће и недостаци, те да се изврши усклађивање са новијим достигнућима, који су резултат напредовања у теорији и пракси, а посебно утврђивања трансферних цијена и опорезивања порезом по одбитку страних правних лица која немају стално мјесто пословања у Републици Српској. Јасније и прецизније дефинисање треба да обезбиједи ефикаснију и потпуну примјену закона, а све ради унапређивања стања у области пореза, што подразумијева раст финансијске дисциплине и континуитет прихода по основу пореза.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о порезу на непокретности.

Овим законом уређује се опорезивање непокретности у Републици Српској, ослобађање од опорезивања и умањење пореске основице, начин плаћања пореза и обавеза Пореске управе Републике Српске, других органа Републике Српске и општина и градова у области пореза на непокретности.

Овим законом предложено је утврђивање јединствене пореске стопе за пореза на непокретност за све локалне заједнице (0,20%), утврђивање ниже пореске стопе за непокретности које се користе директно у производне сврхе (0,18%), редефинисање начина утврђивања процијењене тржишне вриједности непокретности као пореске основице пореза на непокретности, повољнији третман непокретности које су намијењене за даљу продају, односно непокретности које се у пословним књигама воде као залихе, у ограниченом периоду, омогућавање Пореској управи и јединицама локалне самоуправе приступ подацима Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове о стварним правима на непокретностима, за потребе употпуњавања фискалног катастра непокретности, промјена рокова плаћања пореза на непокретност, као и побољшање одрживости буџета јединица локалне самоуправе.

Будући да се разлике у односу на важећи текст Закона о порезу на непокретности односе на више од 50% одредаба тог закона, предложено је доношење новог Закона о порезу на непокретности.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о одгођеном плаћању пореског дуга.

Предложени закон предвиђа да се порески дуг уз испуњење одређених услова и у законом прописаном поступку може измирити одгађањем пореског дуга једнократно најдуже до годину дана или у једнаким мјесечним ануитетима најдуже до 60 мјесеци. Законом се прописује и цјелокупан поступак за остварење наведених права, који се  у оба случаја покреће захтјевом заинтересованог лица.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске.

Овим законом уређује се област рачуноводства и ревизије која обухвата питања од значаја за организацију и функционисање система књиговодства и рачуноводства, припрему и презентацију финансијских извјештаја, организацију и рад Савјета за рачуноводство и ревизију Републике Српске, ревизију финансијских извјештаја, стицање звања, сертификацију и лиценцирање, као и друга питања од значаја за рачуноводство и ревизију.

Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби унапређивања ревизије и рачуноводственог извјештавања, као један од захтјева Економске политике Републике Српске за 2015. годину. Наведени захтјев подразумијевао је доношење новог закона у овој области.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о јединственом регистру финансијских извјештаја Републике Српске.

Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби његовог усклађивања са новим Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намјене „Аеродром Бања Лука“.

Просторни план подручја посебне намјене „Аеродром Бања Лука“ доноси се за период од 20 година, односно до 2035. године.

Планом се утврђује шири простор аеродромског комплекса, проширење заштитних појасева и приступних путева за аеродром, у складу са претходном ревидираном Студијом економске, друштвене и еколошке оправданости, израђеном од надлежне институције и ревидираним Идејним рјешењем или генералним пројектом, израђеном од овлашћеног правног лица, у складу са Измјенама и допунама Просторног плана Републике Српске до 2025. године.​​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.