Sign In

Одржана 103. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске одобрила је данас, на 103. сједници у Бањалуци, финансијску помоћ у износу од 300.000 КМ општини Костајница и 100.000 КМ општини Козарска Дубица за санирање штета на стамбеним објектима становништва након јучерашњег земљотреса.


Влада Републике Српске донијела је Одлуку о начину обиљежавања и празновања Дана Републике Српске.

Овом одлуком уређен је начин обиљежавања и празновања Дана Републике Српске - 9. јануар. Дан Републике Српске је нерадан дан, а програм прославе утврђује организациони одбор. На Дан Републике Српске не раде републички органи и организације, органи локалне самоуправе, привредна друштва, установе и друге организације, као и лица која професионално обављају услужно-предузетничке дјелатности. На свим јавним институцијама и установама у периоду од 1. јануара до 15. јануара биће истакнуте заставе Републике Српске.


Влада Републике Српске донијела је Закључак према којем на дан 14.01.2021. године у Републици Српској неће радити: републички органи и организације, органи јединица локалне самоуправе, јавна предузећа, установе и други који Нову годину обиљежавају по јулијанском календару.


Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству привреде и предузетништва за период 01.01 - 31.12.2020. године, у износу од 8.000.000,00 КМ.

Наведена средства су намијењена за исплату субвенција привредним субјектима који су у току 2020. године извршили стварно повећање плата радника, те тиме, у складу са Законом о подстицајима у привреди Републике Српске и испуњењу услова из Правилника о поступку додјеле подстицаја, стекли право на исплату одређених износа средстава, а на основу претходно донесених рјешења од стране министра.


Влада Републике Српске донијела је Одлуку о суфинансирању пројеката неразвијених и изразито неразвијених јединица локалне самоуправе.

Овом одлуком одобрава се исплата финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе, за суфинансирање пројеката, у укупном износу од 74.136,14 КМ. Наведена средства су намијњена за реализацију различитих пројеката у општинама: Ново Горажде, Лопаре, Власеница и Језеро.


Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о гасу.

Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби даљег подизања стандарда услуга, као и прецизнијег прописивања обавеза субјеката на унутрашњем тржишту природног гаса.

Најзначајније разликe између Нацрта и Приједлога овог закона, које су резултат скупштинске расправе, односе се на другачије прописивање рока за обављање пробног рада на новоизграђеном дистрибутивном или транспортном систему природног гаса, који почиње тећи од дана издавања привремене употребне дозволе за тај систем, за разлику од Нацрта у којем је било предложено да прописани рок тече од дана издавања употребне дозволе.

Приједлог закона је допуњен прелазном одредбом којом је прописан рок за прибављање дозволе за обављање енергетске дјелатности енергетском субјекту који обавља дјелатност управљања постројењем за компримовани природни гас.

Остале разлике Приједлога у односу на Нацрт закона нису суштинске природе и односе се на прецизирање појединих одредаба, као и техничко побољшање текста Закона.


Влада Републике Српске усвојила је Стратегију образовања одраслих у Републици Српској за период од 2021. до 2031. године.

Стратегија образовања одраслих у Републици Српској доноси се као стратешки документ у контексту цјеложивотног учења и ово је први стратешки документ којим се плански приступа развоју и унапређењу образовања одраслих. Нова Стратегија представља напор институција система да координисано и системски раде на развоју и унапређивању квалитета четири стуба образовања, и то предшколског и основног, средњег, високог и образовања одраслих. На овај начин је у Републици Српској систем образовања, сагласно савременим тенденцијама у свијету, створио претпоставке и омогућио својим грађанима цјеложивотно учење.

Образовање одраслих, као дио једног од четири подсистема образовања и васпитања, представљања и инструмент у имплементацији социјално-економских мјера Владе Републике Српске у смислу унапређења продуктивности и конкурентности привреде, повећања запослености, повећања социјалне укључености, повезивања образовања и тржишта рада, тако да управљање и финансирање система образовања одраслих подразумјева расподјелу одговорности и надлежности између већег броја министарстава.

Циљ образовног система, а у склопу њега и образовања одраслих, је преузети кључну улогу у развоју друштва преко квалитетног образовања, јер је квалитетно образовање ресурс за развој привреде, сваког појединца и друштва у цјелини. Стратегија образовања одраслих у Републици Српској као документ стратешког промишљања биће отворена за промјене и побољшања, као и за друга и боља рјешења која се у предстојећем десетогодишњем периоду буду могла понудити за унапређивање и развој интегралног образовног система и у склопу њега и образовања одраслих као дијела система и дијела цјеложивотног учења и образовања.

Стратешки циљеви у образовању одраслих су унапређење оквира у коме се развија систем образовања одраслих, развој флексибилнијег система образовања одраслих и већа доступност образовања одраслих, подршка тржишту рада и сарадња са друштвеним партнерима, унапређење квалитета образовања одраслих и осавремењивање процеса образовања одраслих.

Образовање одраслих је партнерска дјелатност и заједничка одговорност различитих актера: државе, послодаваца и запослених, привредних и стручних удружења, образовних институција и појединаца.

Стратегија се доноси у вријеме друштвених, економских, културних и демографских промјена, када је свако стратешко промишљање за стварање бољег друштва императив, а промишљања о бољем образовном систему не само задатак, већ и обавеза.

У Републици Српској је за образовање одраслих задужен Завод за образовање одраслих, а који је управна и стручна организација у саставу Министарства просвјете и културе одраслих. На основу Закона о образовању одраслих организатори образовања могу бити сновне и средње школе које су регистроване за образовање одраслих и специјализоване организације за образовање одраслих, као што су раднички универзитети, центри за обуку, школе страних језика, ауто школе, као и друга правна лица која испуњавају услове предвиђене појединачним програмима за образовање одраслих.


Влада Републике Српске усвојила је Информацију о активностима за имплемантацију ЕУ директива 2005/36/EC и 2013/55/ЕУ и Акциони план за трансформацију средњошколског образовања за медицинске техничаре у Републици Српској за период 2020-2025 године.

Министарство здравља и социјалне заштите и Министарство просвјете и културе Републике Српске израдили су Акциони план за реформу средњошколског образовања медицинских техничара уз подршку Пројекта јачања сестринства у БиХ и учешће представника медицинских сестара и техничара, Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске, Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци, Средње медицинске школе у Бањалуци и Универзитетског клиничког центра Републике Српске као послодавца.

Извршена је анализа постојећег образовања и наставних планова и програма, високог образовања, стања у здравственом систему, те правног оквира у области јавног образовања и здравства. Детаљном анализом су утврђене релевантне чињенице, дате су препоруке те предложене одговарајуће активности за потребе модернизације образовања медицинских техничара на средњoшколском нивоу.

Акциони план предвиђа пет компоненти које садрже различите активности уз чију реализацију би се образовање медицинских сестара и медицинских техничара у Републици Српској ускладило са ЕУ Директивом и европским стандардима, и то израда транзиционог плана у сврху прилагођавања квалификација запослених захтјевима радних мјеста у области здравства, усклађивање наставних планова и програма у средњим школама за медицинског техничара са смјерницама EFN-а, усклађивање нормативних аката у области образовања и здравства, израда професионалних компетенција за медицинског техничара и дипломирану медицинску сестру, те обуку медицинских сестара које раде у средњим школама.

Транзициони план ће уз помоћ регионалних експерата из Словеније, који су водили овај процес реформе у својој земљи, и домаћих експерата из Републике Српске израдити радна група коју ће чинити представници релевантних институција и организација.  Радна група за израду транзиционог плана биће састављена на приједлог Министарства здравља и социјалне заштите.

У складу са наведеним, Министарствo здравља и социјалне заштите задужено је да именује радну групу за израду Транзиционог плана.


Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству здравља и социјалне заштите за период 01.01 - 31.12.2020. године, у укупном износу од 336.000,00 КМ.

Одобрена средства дозначиће се: Савезу дистрофичара Републике Српске, Бања Лука, Савезу глувих и наглувих Републике Српске, Бања Лука, Савезу слијепих Републике Српске, Бања  Лука, Савезу параплегичара, обољелих од дјечије парализе и осталих тјелесних инвалида Републике Српске, Савезу удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Републике Српске, Бања Лука, Савезу за ријетке болести Бања Лука, Удружењу за помоћ лицима са аутизмом „Дјеца свјетлости“ Бања Лука и Организацији ампутираца Републике Српске „Удас“.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.