Sign In

Одржана 117. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​​Влада Републике Српске усвојила је данас, на 117. сједници, у Бањалуци, Информацију о реализацији Основа програма социјалног збрињавања радника  за период јануар-децембар 2016. године. За буџетску 2016. годину за измирење обавеза за неуплаћене доприносе одобрен је износ од 1.547.925,82 КМ.

За измирење обавеза за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, Фонду ПИО РС дозначено је 1.281.590,59 КМ.

Од  тих средстава 57.000,00 КМ одобрено је на име доприноса за пензијско-инввалидско осигурање и односе се на 119 радника из једног предузећа који су отишли у стечај у  2010.  години.

Преостали дио од 1.224.590,59 КМ  уплаћен је Фонду ПИО Републике Српске за измирење обавеза за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање за 185 радника из предузећа,  који су овом уплатом остварили услов за старосну пензију, а пријавили су се на Јавни позив Фонда ПИО Републике Српске.

Средства у износу од 266.335,23 КМ одобрена су Заводу за запошљавање Републике Српске на име доприноса за осигурање од незапослености за 385 радника из 12 предузећа.

У периоду од 2004. године до 31.12.2016. године Влада обезбједила средства за  измирење обавеза за доприносе за пензијско инвалидско осигурање и доприносе за осигурање од незапослености у укупном износу од 175.716.705,13 КМ  за социјално збрињавање 60.540 радника из 401 предузећа у стечају, те путем Јавног позива омогућила остваривање права на старосну пензију  за 6.792 радника, такође из предузећа која су у стечајном поступку. Овај програм je показао своју пуну оправданост и био у функцији  социјалног збрињавања радника који су у процесу стечаја, ликвидације и приватизације предузећа остали без посла. 

Влада Републике Српске разматрала је Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова за 2016. годину. Министарство унутрашњих послова Републике Српске је у 2016. години у оквиру својих законских надлежности и овлашћења и у складу са приоритетима дефинисаним стратешким и планским документима, успјешно реализовало послове и задатке из своје надлежности, са задовољавајућим степеном ефикасности.

Евидентан је пад криминалитета у 2016. години, који је испод петогодишњег просјека, док су у порасту коефицијенти откривености кривичних дјела различитог степена друштвене опасности.

Очувано је повољно и стабилно стање јавног реда и мира, предупријеђени су случајеви његовог нарушавања у већем обиму и успјешно су спроведене активности на обезбјеђењу свих манифестација и јавних скупова, посебно оних са израженим степеном безбједносног ризика (манифестација отварања Ферхат пашине џамије у Бања Луци, комеморативни скуп у Поточарима, јавни скупови у Бања Луци 14.05.2016. и друго).

Надлежним тужилаштвима је поднесено 18 извјештаја и допуне извјештаја о почињеним кривичним дјелима ратни злочин против 45 идентификованих лица, а реализовано је 100 финансијских истрага и провјера на утврђивању нелегално стечене имовине.

У области спречавања злоупотреба опојних дрога спроведено је 17 оперативних акција, од којих је једна међународног карактера, а борба против организованог криминалитета реализована је кроз 58 спроведених оперативних акција, од којих је осам међународног карактера.

У 2016. години евидентирана су 22 убистава, од којих је нерасвијетљено једно убиство, на чијем се расвјетљавању интензивно ради. 

Донесена су 72 подзаконска акта, међу којима је Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста у МУП РС, којим су формиране нове управе и центар, са циљем повећавања ефикасности у раду Министарства.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о показатељима стања у областима прерађивачке индустрије за 2016. годину. Физички обим укупне индустријске производње у Републици Српској у периоду јануар – децембар 2016. године растао је по стопи од 8,2 % у односу на исти период 2015. године.

Подручје прерађивачке индустрије је у периоду јануар – децембар 2016. године односу на исти период 2015. године, забиљежило раст физичког обима производње од 3,6 %. Расту обима производње прерађивачке индустрије у посматраном периоду, највише су допринијеле области, значајне према учешћу у прерађивачкој индустрији, а то су: производња електричне опреме ( раст 22,1 %), производња производа од гуме и пластичних маса (раст 19,1%), производња готових металних производа, осим машина и опреме (раст 9,7%) и производња дрвета и производа од дрвета и плуте, осим намјештаја; производња предмета од сламе и плетарских материјала (раст 6,9%).

Према подацима Републичког завода за статистику, просјечан број запослених (са предузетницима) у укупној прерађивачкој индустрији у 2016. години износио је 52.116 и већи је за 4,5 % или за 2.258 заполених у односу на 2015. годину.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о раду и финансирању представништава Републике Српске у иностранству у 2016. години, те Информацију о предложеним програмима и плановима рада са финансијским плановима Представништава Републике Српске у иностранству за 2017. године. Укупно предвиђена средства за рад представништва Републике Српске у иностранству за 2017. годину износе 4.400.000,00 КМ и иста су представништвима распоређена Одлуком о распореду средстава за финансирање рада представништава Републике Српске у иностранству.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о дознаци укупно одобрених средстава на рачун лицима из Републике Српске која се налазе у притвору при Хашком трибуналу. Укупно одобрена средства за ове потребе, у 2016. години, износила су 40.000,00 КМ.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији Годишњег акционог плана спровођења Стратегије за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској за 2016. годину, као и Годишњи акциони план спровођења Стратегије за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској за 2017. годину.

Влада Републике Српске упознала се са Иницијативом за кредитним задужењем у сврху финансирања радова на пројекту изградње дијела Коридора Vc, ФАЗА 1, дионица од петље Joховац (Товира) до петље Руданка (Костајница).

Влада Републике Српске дала је сагласност за преговоре са Европском банком за обнову и развој у циљу кредитног задужења у износу од 70.000.000,00 Евра по Пројекту изградње наведеног дијела Коридора.

Пројекат ће се финансирати кредитним средствима Европске банке за обнову и развој уколико не буду оперативна већ одобрена грант средства WBIF-a, а у случају да буду оперативна грант средства, исто кредитно задужење би било мање за 14.000.000,00 Евра и износило би 56.000.000,00 Евра.

Крајњи корисник и дужник по кредиту биће Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука, а Република Српска давалац гаранције. Тим за преговоре испред Републике Српске сачињаваће представници Министарства финансија, Министарства саобраћаја и веза и Јавног предузећа „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука.

Влада Републике Српске упознала се са Иницијативом за додатним кредитним задужењем у сврху завршетка радова на пројекту изградње аутопута од Бања Луке до Добоја. Влада Републике Српске je дала сагласност за преговоре са Европском банком за обнову и развоју и Европском инвестиционом банком у циљу додатног кредитног задужења у износу од 47.000.000,00 евра по Пројекту изградње аутопута Бања Лука – Добој. Пројекат ће се додатно финансирати кредитом Европске инвестиционе банке у износу од 37.000.000,00 евра и кредитом Европске банке за обнову и развој у износу од 10.000.000,00 евра.

Влада Републике Српске се упознала и сагласна је са Програмом рада Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа са финансијским планом за 2017. годину.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међунардоној банци за обнову и развој по пројекту подршке запошљавању. Прихвата се задужење Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој по Пројекту подршке запошљавању у износу од 21.000.000 евра, што представља 42% од 50.000.000 евра укупног задужења за БиХ. Циљ Пројекта је повећање запослености у приватном сектору одабраних циљних група регистрованих незапослених лица (млади, дугорочно незапослена лица и лица која имају више од 40 година), као и јачање служби Јавне установе Завода за запошљавање Републике Српске. Средства зајма намијењена су за финансирање сљедећих компоненти Пројекта:

– подршка запошљавању путем активних мјера запошљавања кроз програме запошљавања у привреди (за регистрована незапослена лица дуже од 12 мјесеци), подршке запошљавању за регистрована незапослена лица која имају више од 40 година, запошљавања младих (за младе са завршеним факултетом) и

– подршка систему управљања, надзора и комуникација Завода за запошљавање. Планирани рок реализације Пројекта је 1. октобар 2021. године.

Влада Републике Српске је донијела Одлуку о давању сагласности Министарству рада и борачко инвалидске заштите  за спровођење поступка јавне набавке - куповине стамбеног објекта на подручју регије Источна Херцеговина са циљем омогућавања смјештаја старих и изнемоглих лица и обављања палијативне његе, а који би био стављен на располагање Јавној установи „Дом пензионера Требиње“.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде на распоред средстава Фонда за спречавање заразних болести за 2017. годину, у износу од 400.000 КМ.

Средства се распоређују за: накнаду штете за животиње које су нешкодљиво уклоњене (убијене или заклане) приликом реализације мјера на сузбијању нарочито опасних заразних болести и Зооноза; накнаду штете за угинуле и еутаназиране животиње због болести плавог језика; санацију жаришта након нешкодљивог уништавања заражених животиња; мониторинг болести плавог језика код преживара и вектора; едукацију, организацију стручних скупова ветеринара практичара и инспектора као и фармера и субјеката у пословању са храном када је то потребно, израду и увођење у праксу иновативних програма заштите здравља и репродукције животиња, издавање научно-стручних часописа за побликовање нових ветеринарско – медицинских достигнућа и поступака, односно метода стручног рада са објављивањем нових прописа из области ветеринарске медицине и безбиједности хране животињског поријекла.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде на План утрошка средстава зашуме за 2017. годину, у износу од 1.500.000,00 КМ.

Средства се распоређују за: радове и активности у оквиру проширене репродукције шума, непланиране мјере заштите шума које могу да проузрокују посљедице ширих размјера и развој ловства у Републици, у износу од 30.000,00 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о давању сагласности на Приједлог уговора о финансирању жељезничке инфраструктуре у 2017. години у износу од 17.611.406,40 КМ и Приједлог уговора о суфинансирању жељезничког путничког саобраћаја од интереса за Републику Српску  за 2017. годину, у износу 7.388.593,60 КМ, а који ће се закључити између Владе Републике Српске и „Жељезница Републике Српске“ А.Д. Добој.

Уговором о финансирању жељезничке инфраструктуре регулишу се технички и други параметри  неопходни за редовно и безбједно одвијање саобраћаја, износ потребан за одржавање, модернизацију и изградњу жељезничке инфраструктуре, висина накнаде за кориштење инфраструктуре, као и обавеза вођења статистичких евиденција. Уговором о суфинансирању  путничког саобраћаја уговара се висина разлике између укупних трошкова превоза и оствареног  прихода у путничком жељезничком саобраћају.​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.