Sign In

Одржана 156. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске усвојила је данас, на 156. сједници, у Бањалуци, Информацију о причињеној штети изазваној елементарним непогодама на установама предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, као и на установама студентског и ученичког стандарда Републике Српске.
Већи дио Републике Српске, 11. и 12. децембра 2017. године, захватило је олујно невријеме са снажним ударима вјетра, који је причинио знатне штете на стамбеним и пословним објектима. Међу оштећеним је већи број школских објеката, предшколских установа, факултета и објеката за смјештај студената и ученика.
Влада је задужила Министарсто просвјете и културе, Министарство финансија и Министарство управе и локалне самоуправе да подузме неопходне радње и мјере на санирању и отклањању насталих штета на објектима установа предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, високошколским установама и установама ученичког и студентског стандарда.

Влада Републике Српске је донијела Закључак којим се подржава донаторско вече „С љубављу храбрим срцима“, у износу од 50.000 КМ, а које се одржава под покровитељством предсједника Републике Српске Милорада Додика.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о изградњи и опремању нове болнице у Добоју.
Задужују се Министарство здравља и социјалне заштите и Министарство финансија да утврде модел и обезбиједе средства за финансирање изградње и опремања нове болнице у Добоју.
Пројекат изградње и опремања нове болнице у Добоју се може непосредно реализовати (након извршених припрема и обезбјеђења финансирања) у року од 2,5 године.

Влада Републике Српске је донијела Одлуку о коришћењу средстава са рачуна посебних намјена у износу од 3.800.000,00 КМ, за измирење обавеза према 211 радника “Жељезнице Републике Српске“, а.д. Добој који до краја текуће године остварују право на пензију.

Влада Републике Српске је донијела је Рјешење о давању сагласности на Споразум о регулисању међусобних права и обавеза, закључен између Влада Републике Српске и „Жељезнице Републиек Српске“ а.д. Добој.

Влада Републике Српске је разматрала и дала сагласност на потписани Меморандум о разумијевању између Јавног предузећа „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука и „CHINA JINGXI CORPORATION FOR INTERNATIONAL ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION“ НР КИНА за сарадњу  на изради пројектне документације  и изградњи аутопута Вукосавље-Брчко.

Влада Републике Српске је донијела Одлуку о давању сагласности на Споразум између Предузећа за гасне пројекте „ГАС-РЕС“ д.о.о. Бања Лука и Компаније „ГАЗПРОМ СПГ ТЕХНОЛОГИИ“ д.о.о. Санкт Петербург, Руска Федерација. Споразумом је предвиђено формирање заједничког предузећа, а циљ је остварење инвестиционе и комерцијалне дјелатности ради стицања добити на територији Републике Српске као и у другим државама у складу са договором Страна.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о бањама.
Овим законом дефинишу се бање, услови и поступак проглашења бањом и уређују врсте услуга које се пружају у бањама.
Закон о бањама из 2009. године створио је нормативно-правни оквир за унапређивање туристичких садржаја у бањама. Потпуно нови закон практично сублимира сва ранија рјешења у сфери бањског туризма на начин да поједностављује формални поступак проглашења одређеног географског подручја бањом.
Наиме, нови закон је условљен чињеницом да се нова рјешења која он доноси нису могла позиционирати у оквиру основног текста Закона о бањама из 2009. године, те би, у случају писмене редакције Закона, таква рјешења заправо подразумијевала измјену више од половине одредаба Закона, а што је и према Правилима нормативно-правне технике за израду прописа формалан услов за израду новог текста Закона.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске.
Доношењем овог закона, између осталог, врши се усклађивање са новим кривичним и прекршајним законодавством Републике Српске, али и усклађивање са ратификованим међународним актима, првенствено са Стандардним минималним правилима УН-а о поступању са затвореницима (Менделина правила), Европским затворским правилима, Стандардима ЦПТ-а, као и препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовјечног или понижавајућег поступања или кажњавања (ЦПТ).

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о условима и критеријумима за додјелу намјенских средстава  за развој туризма.
Овом уредбом уређује се финансирање пројеката из области туризма, општи и посебни услови, критеријуми и поступак за додјелу намјенских средстава за развој туризма Републике Српске, обавезе корисника средстава, начин контроле утрошка намјенских средства, као и начин остваривања и обавјештавања јавности о резултатима поступка додјеле намјенских средства.

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о садржају и основним елементима процјене и управљања ризицима од поплава.
Овом уредбом уређује се садржај и поступак израде Прелиминарне процјене ризика од поплава, израда, садржај и изглед мапа опасности од поплава и мапа ризика од поплава, циљеви управљања ризицима од поплава и мјере за постизање утврђених циљева, садржај програма активности на припреми Плана, садржај првог Плана управљања ризицима од поплава и елементи за његово ажурирање и друга питања од значаја за процјену и управљање ризицима од поплава.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији Посебног програма субвенционисања каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове у Републици Српској у 2017. години.
За ове намјене у 2017. години обезбијеђена су средства у износу од 1.600.000,00 КМ, а одобрено је укупно 460 захтјева.
Посебан програм субвенционисања каматне стопе на стамбене кредите за младе и младе брачне парове се реализује од 2008. године, а укупан број додјељених субвенција од почетка реализације овог програма, укључујући и посљедњи расписани конкурс, износи 3233.
Од 2008. године, па до краја 2017. године на овај програм ће бити утрошено око 8.500.000,00 КМ.
Исплаћивањем субвенција на мјесечном нивоу, уштеда за младе људе је отприлике једна мјесечна рата годишње, што је директна помоћ младима у враћању кредита, а самим тим обезбјеђивању њихове прве стамбене јединице и рјешавању стамбеног питања.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о завршетку реализације пројекта ''Социјализација дјеце Републике Српске - 2017.'' (подршка уједначавању услова за задовољавање развојних потреба дјеце и квалитетнији психо-физички развој).
Пројектом, који реализује ЈУ Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске шеснаесту годину за редом, обухваћена су дјеца чије је одрастање осујећено неповољним породичним, социјалним, материјалним условима, здравственим и развојним проблемима, из свих градова и општина Републике Српске. Они заједно са талентованом дјецом и истакнутим спортистима, на инклузивном принципу, проводе осам или десет дана у одмаралишту на мору.
У 2017. години пројектом је било обухваћено укупно 2120 лица, а од тога 1677 дјеце са пратећим одраслим  лицима (170 васпитача, 147 чланова стручног тима и 126 родитеља) што је уједно и највећи обухват током шеснаестогодишње реализације пројекта. Овогодишњи пројекат  је реализован у периоду од 20.05.- 21.09.2017. године, у четрнаест смјена и то тринаест десетодневних (девет пансиона) и једној осмодневној (седам пансиона). Дјеца и особље су били смјештени у омладинском хостелу ''Ужице'' у Бечићима. Поред циљних категорија дјеце, по први пут су ове године у пројекту учествовала дјеца повратници.
У досадашњој реализацији пројекта (2002-2017. година) учествовало је 23.152 дјеце циљних категорија са 4974 одрасла лица -пратећег особља, односно укупно 28.131 лица из свих општина Републике Српске.
Реализација овог пројекта планирана је Буџетом и Програмом рада ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту и за 2018. годину, у периоду од маја до септембра 2018. године, о чему ће Влада Републике Српске  бити информисана од стране Министарства здравља и социјалне заштите. 

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на Приједлог годишњег плана рада и Приједлог финансијског плана Фонда здравственог осигурања Републике Српске за 2018. годину.
Финансијска средства утврђена финансијским планом за 2018. годину, износе 760.091.000,00 КМ и на ставци приходи са примицима и на ставци расходи са издацима.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о усвајању Приједлога програма јавних инвестиција Републике Српске за период 2018-2020. Година са уговореним капиталним инвестицијама у износу од 854,4 милиона KM.  
Као приоритетне потребе исказане су додатне инвестиције у износу од  7,6 милијарди КМ за које тренутно нису обезбијеђени извори финансирања.
Највеће инвестиције уговорене  су у енергетици, те у секторима  саобраћајне инфраструктуре, пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Новина у Програму јавних инвестиција је да Република Српска први пут има Прелиминарну листу приоритетних пројеката, усклађену с захтјевима ЕУ и међународних финансијских институција; са Прелиминарне листе приоритетних пројеката Влада би требала у наредној фази сачинити Јединствену листу приоритетних пројеката која представља услов за добијање грантова Европске Уније.
Највеће учешће у финансирању инвестиционих пројеката у наредном периоду имају ино средства у укупном износу од 662,2 милиона КМ или 77,51% , док  домаћа средства учествују у износу од 192,2 милиона КМ или 22,49%.
Међу највећим уговореним инвестицијама у периоду 2018-2020. истичу се пројекти из енергетике: изградња вјетроелектране Хргуд , Трећи пројекат обнове електроенергетског сектора -ревитализација ХЕ Требиње трећа фаза и пројекат Изградња хидроенергетског постројења Дабар прва фаза.
У Сектору транспорта најзахтијевнији пројекти из области друмског саобраћаја су: завршетак Изградње аутопута Бањалука-Добој дионица Бањалука-Прњавор, дионица Прњавор-Добој и Изградња моста на ријеци Сави. Као један од пројеката без обезбјеђених извора финансирања истакнута је изградња брзе цесте Сарајево-Вардште.
У сектору заштите околине издваја се Пројекат изградње постројења за одсумпоравање димних гасова у ТЕ Угљевик за који је планирано да се заврши у 2019. години.
Од приоритетних инвестиција без обезбијеђених извора финансирања најзахтјевнији пројекти су из области транспорта и  сектора производње и снабдијевања енергијом.
Влада Републике Српске усвојила је и препоруке  за унапређење процеса управљања инвестицијама: сви имплементатори пројеката треба да прате ефекте утрошка јавних средстава  и допринос остварењу владиних циљева, одабир капиталних инвестиција сви корисници треба да заснивају на дугорочном планирању заснованом на детаљној анализи ресурса и потреба.

Влада Републике Српске је, у функцији Скупштине акционара Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, донијела Правилник о одобравању гаранција по гарантним линијама.
Правилником о одобравању гаранција по гарантним линијама Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука утврђују се: врсте гарантних линија, намјена и сврха, корисници, каматне стопе, трошкови, премија за ризик, наканада и провизија, максимална висина и рок издавања гаранција, поступак и начин издавања гаранције, те остала питања од значаја за давање гаранција по гарантним линијама, од стране Гарантног фонда РС.
Правилником се омогућава усклађивање активности Гарантног фонда Републике Српске са исказаним потребама правних субјеката којима гаранција Гарантног фонда Републике Српске служи као додатни инструмент обезбјеђења, као и исказаног интереса банака и других финансијских посредника за флексибилнијим и једноставнијим приступом гаранцијама као једном од инструмената обезбјеђења њихових пласмана. Самим тим Гарантни фонд Републике Српске на још један начин ствара могућност да у цјелости оствари своју мисију и циљеве свог функционисања предвиђене Законом о Гарантном фонду а који су садржани у остваривању општег интереса који је изражен у пружању подршке развоју предузетништва и олакшавању приступа финансијским средствима потребним за обављање дјелатности пословних субјеката, као и далеко активнију улогу на финансијском тржишту Републике Српске.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о потврђивању ранг листе за финансирање пројектних приједлога, по приоритетним областима финансирања, по основу „Јавног позива јединицама локалне самоуправе у Републици Српској за подношење приједлога пројеката за додјелу средстава из Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја 2017/2018."
По основу Јавног позива којег је расписала ИРБ, пристигло је укупно 51 пројектна апликација.
Пројектни одбор разматрао је ранг листу те се, с обзиром на квалитет достављених пројектних апликација, опредијелио да предложи Влади Републике Српске доношење одлуке којом се потврђује финансирање укупно осам пројектних приједлога, и то: општина Власеница, Рогатица, Челинац и Брод, у оквиру Приоритетне области 1, те општина Калиновик, Шипово, Мркоњић Град и Јавне установе Агенција за мала и средња предузећа Требиње, кроз Приоритетну област 2. Укупна вриједност грант компоненте претходних пројеката износи 660.534,40 КМ.
Влада Републике Српске усвојила је Информацију о раду радних група за европске интеграције у домену техничке финализације одговора на питања из Упитника Европске комисије.
Влада Републике Српске је сагласна са технички финализованим одговорима на Упитник Европске комисије за два поглавља: Поглавље 10 – Информационо друштво и медији (97 технички финализованих одговора) и
Поглавље 15 – Енергија (96 технички финализованих одговора).
Влада Републике Српске је сагласна да се поменути одговори упуте на превођење, те захтјева да се нацрти преведених одговора доставе на верификацију Влади Републике Српске прије њиховог упућивања Европској комисији.
Задужује се Министарство за економске односе и регионалну сарадњу да о овом закључку упозна Кабинет предсједавајућег Савјета министара и Дирекцију за европске интеграције БиХ.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији мјера и активности из „Акционог плана реализације Стратегије Југоисточне Европе 2020 у Републици Српској 2015−2016“.
Задужују се републички органи управе да наставе активности на реализацији циљева „Стратегије Југоисточне Европе 2020“ и мјера и активности утврђених „Акционим планом реализације Стратегије Југоисточне Европе 2020 у Републици Српској 2015−2016“ и да о томе редовно извјештавају Министарство за економске односе и регионалну сарадњу, у својству републичког координатора праћења реализације „Стратегије Југоисточне Европе 2020“.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.