Sign In

Oдржана 163. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​​​​Влада Републике Српске донијела је данас, на 163. сједници одржаној у Бањалуци, Одлуку о одобравању исплате средстава за социјално збрињавање радника, у износу од 504.126,33 КМ, за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и осигурање од незапослености за 88 радника из 33 предузећа који су процесом стечаја предузећа остали без запослења или су испунили услов за старосну пензију.

Средства из ове одлуке распоређују се:

-  Фонду ПИО Републике Српске у износу од 487.497,51 КМ за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за 73 радника из 29 предузећа који су се пријавили на Јавни позив Фонда ПИО РС до 31.12.2017. године, у складу са Рјешењем Владе Републике Српске од 2.02.2017. године, а који са уплатом наведених средстава стичу услове за старосну пензију;

- ЈУ „Завод за запошљавање Републике Српске" у износу од 16.628,82 КМ за уплату доприноса за осигурање од незапослености за раднике предузећа у стечају: ГП „РАДНИК-ГРАДЊА" а.д. из Модриче, ЗЗ „Дојчин Лукић" из Лопара, Стамбена задруга „Простор" из Требиња и АД „ТРГОПРОМЕТ" из Дервенте, а допринос за пензијско и инвалидско осигурање ће бити измирен у наредном периоду.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о статистичким показатељима стања   областима прерађивачке индустрије и њиховом кретању за 2017. годину.

Информација садржи општи преглед стања и основне макроекономске показатеље и показатеље пословања области прерађивачке индустрије из надлежности Министарства индустрије, енергетике и рударства (Ресора за индустрију), као и њених најзначајних сектора, а то су: Метална индустрија, Дрвна индустрија и Индустрија текстила, коже и обуће. 

Физички обим производње прерађивачке индустрије у периоду јануар-децембар 2017. године је растао по стопи од 6,5% у односу на 2016. годину. Просјечан број запослених радника (са предузетницима) у укупној прерађивачкој индустрији у 2017. години износио је 54.440 и већи је за 4,4%, или за 2.318 запослених у односу на 2016. годину.

Прерађивачка индустрија је у 2017. години остварила извоз већи за 16,7% у односу на исти период 2016. године, док је у исто вријеме увоз прерађивачке индустрије повећан за 10,1%.

Покривеност увоза извозом прерађивачке индустрије у 2017. години износила је 74,9% и већа је за 4,2 процентна поена у односу на 2016. годину.

Према финансијским резултатима пословања за 2016. годину, прерађивачка индустрија има сљедеће показатеље пословања у односу на 2015. годину: укупан приход је већи за 3,7%, приход од извоза учинака је већи за 10,8% и 67,6% привредних субјеката је имало позитиван финансијски резултат.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о клизишту на локалитету споменика „Битка на Сутјесци-Долина хероја" у Националном парку „Сутјеска".

Задужује се ЈУ Национални парк „Сутјеска" да предузме активности на спречавању даљних оштећења објеката овог комплекса, а Републичка дирекција за обнову и израдњу и ЈУ „Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију да у сарадњи са ЈУ Национални парк „Сутјеска" и надлежним органима општине Фоча одмах приступе изради пројекта санације клизишта и друге потребне техничке документације.

Задужује се Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију да након израде пројекта и техничке документације предложи Влади Републике Српске начин санације, динамику и начин финансирања санације овог комплекса.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о провођењу мјера и активности из Акционог плана Републике Српске за реализацију препорука из Извјештаја мисије стручне процјене Европске уније у БиХ по питању слободе изражавања, из априла 2016. године.

Акционим планом су дефинисане 43 мјере и активности за реализацију 32 препоруке Мисије Европске уније. Републичке институције су, у периоду од маја до децембра 2017. године, од укупно 43 мјере/активности, реализовале 38 мјера/активности, од чега је за 28 мјера/активности (70%) реализација континуирана. За три мјере/активности је реализација у току, док ће се двије мјере реализовати у 2018. години.

Влада Републике Српске задужила је чланове радне групе именоване Рјешењем Владе Републике  Српске за израду Акционог плана да приступе реализацији мјера и активности које досада нису  завршене, те да о истом извјештавају Министарство за економске односе  и регионалну сарадњу.

Задужује се Министарство за економске односе и регионалну сарадњу да, у складу са тражењем Европске комисије са другог састанка Пододбора за правду, слободу и безбједност између ЕУ и БиХ, преглед реализације Акционог плана, посредством Дирекције за европске интеграције Савјета министара, достави Европској комисији.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о пројекту Изградње објекта Регионалног центра Фоча, ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске и исту прихвата.

Имајући у виду да неадекватан пословни простор у којем се данас налази Регионални центар Фоча отежава, не само развој ове организационе јединице, него и њено свакодневно функционисање, неопходно је да се у што краћем року предузму неопходни кораци на изградњи савременог, адекватног пословног објекта, који ће дугорочно у потпуности задовољити потребе Регионалног центра Фоча, а који би био изграђен на парцели која је у ту сврху и пренесена у својину Институла и која се налази у кругу Универзитетске болнице Фоча.

Оквирни план је да објекат буде нето површине цца 350 м2, бруто површине цца 400 м2, габарити цца 12,5 м x 17 м. спратност П +1, процијењена вриједност инвестиције цца 400.000,00 КМ.

Влада Републике Српске задужује ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике Српске да обезбиједи финансијска средства за финансирање и настави са активностима у циљу изградње објекта Регионалног центра Фоча, као и унутрашње опремање, као и да путем Министарства здравља и социјалне заштите, редовно информише Владу Републике Српске о активностима на пројекту.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о приједлогу за суфинансирање пројекта, Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, и донијела Одлуку о давању сагласности Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске да, у складу са расположивим средствима, у укупном износу од 1.284.000,00 КМ, финансијски подржи/суфинансира сљедеће пројекте: „Зелени економски развој - GED – Green Economic Development" у реализацији Развојног програма уједињених нација – UNDP, у укупном износу од  494.000,00 КМ, „Испитивање квалитета вода водотокова у Републици Српској у 2018. години" у реализацији Јавне установе „Воде Српске", Бијељина у укупном износу од 250.000,00 КМ, „Пројекат за финансирање у оквиру просте репродукције шума за 2018.годину – сушење храста китњака (проста репродукција)" у реализацији ЈП Шумарства ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д. Соколац – Шумско газдинство Добој у укупном износу од 50.000,00 КМ, „Кофинансирање пројекта унапређење енергетске ефикасности у Босни и Херцеговини"  у реализацији Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, у укупном износу од 290.000,00 КМ, „Испитивање квалитета вода водотока у Републици Српској у 2017.години" у реализацији Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци у укупном износу од 100.000,00 КМ, „Одржавање мјерних станица за мониторинг" у реализацији Републичког хидрометеоролошког завода,  у укупном износу од 50.000,00 КМ, „Јачање капацитета за искориштавање биомасе" у реализацији Пољана д.о.о. Петрово у укупном износу од 50.000,00 КМ.

Средства ће обезбиједити Фонд у складу са Планом рада и Финансијским планом Фонда, за 2018. годину.

Влада Републике Српске усвојила је Приједлог акционог плана усклађивања законодавства Републике Српске са правном тековином Европске уније и правним актима Савјета Европе за 2018. годину.

Влада задужује републичке органе управе да се при изради прописа придржавају Акционог плана усклађивања законодавства Републике Српске са правном тековином Европске уније и правним актима Савјета Европе за 2018. годину и Одлуке о поступку усклађивања законодавства Републике Српске са правном тековином Европске уније и правним актима Савјета Европе.

Задужују се републички органи управе да до 31. децембра 2018. године, Министарству за економске односе и регионалну сарадњу, доставе извјештаје о реализацији Акционог плана усклађивања законодавства Републике Српске са правном тековином Европске уније и правним актима Савјета Европе за 2018. годину, које ће Министарство за економске односе и регионалну сарадњу објединити и, у прилогу уз Приједлог акционог плана усклађивања законодавства Републике Српске са правном тековином ЕУ и правним актима Савјета Европе за 2019. годину, доставити Влади Републике Српске на упознавање.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобравању финансирања за пројекат „Наставак изградње водоводне мреже у насељу Буна-Ходбина у Мостару", из донаторских средстава Владе Републике Србије.

Одобрава се финансирање пројекта „Наставак изградње водоводне мреже у насељу Буна-Ходбина у Мостару" чија процијењена вриједност, на основу Пројектног плана достављеног од Града Мостар износи до 245.383,00 КМ, од чега се донаторским средствима Владе Републике Србије финансира до 195.583,00 КМ, а обезбјеђење преосталог износа до процијењене вриједности Пројекта у надлежности је града Мостар.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобравању финансирања  пројеката „Реконструкција зграде Културно-образовне установе Народни универзитет Гламоч, општина Гламоч", „Реконструкција и асфалтирање градских улица и локалних макадамских путева, општина Гламоч" и „Реконструкција уличне расвјете, општина Гламоч" из донаторских средстава Владе Републике Србије.

Одобрава се финансирање пројеката: „Реконструкција зграде Културно-образовне установе Народни универзитет Гламоч, општина Гламоч", чија процијењена вриједност, на основу Пројектног плана достављеног од општине Гламоч  износи до 429.000,00 КМ, од чега се донаторским средствима Владе Републике Србије финансира до 251.165,00 КМ, а обезбјеђење преосталог износа до процијењене вриједности Пројекта 1 у надлежности је општине Гламоч; „Реконструкција и асфалтирање градских улица и локалних макадамских путева, општина Гламоч", чија процијењена вриједност, на основу Пројектног плана достављеног од општине Гламоч износи до 129.000,00 КМ, од чега се донаторским средствима Владе Републике Србије финансира до 100.000,00 КМ, а обезбјеђење преосталог износа до процијењене вриједности Пројекта 2 у надлежности је општине Гламоч; „Реконструкција уличне расвјете, општина Гламоч", чија процијењена вриједност, на основу Пројектног плана достављеног од општине Гламоч износи до 54.000,00 КМ, од чега се донаторским средствима Владе Републике Србије финансира до 40.000,00 КМ, а обезбјеђење преосталог износа до процијењене вриједности Пројекта 3 у надлежности је општине Гламоч.

Дана 13.09.2017. године Влада Републике Србије дозначила је Републици Српској 5.500.000,00 ЕУР (што је противвриједност 10.757.065,00 КМ) као једнократну помоћ ради реализације започетих пројеката сарадње у оквиру механизма сарадње по Споразуму о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и Републике, а у циљу изградње и јачања односа Републике Србије и Републике Српске.

Крајњи корисници донаторских средстава су јединице локалне самоуправе у Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о одобрењу реалокације средстава са Буџетске резерве, у износу од 50.000,00 КМ, Републичком секретаријату за вјере, за финансијску помоћ Српској православној црквеној општини Трново, за изградњу парохијске сале.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о потреби привремене одгоде наплате пореских обавеза Женском кошракашком клубу ''Орлови'' Бања Лука.

Женски кошаркашки клуб ''Орлови'' Бања Лука је клуб успјешне спортске традиције, те један од најуспјешнихих кошаркашких клубова у Републици Српској и БиХ. Овај клуб тренутно наступа у Премијер кошаркашкој лиги за жене у БиХ и налази се на петом мјесту на табели.

Према подацима које је клуб доставио Министарству породице, омладине и спорта, уколико не дође до репрограмирања доспјелих обавеза према Пореској управи у износу од 13.183,88 КМ, Женски кошаркашки клуб ''Орлови'' Бања Лука неће моћи учествовати у наставку прољетног дијела првенства, нити у било којем другом такмичењу млађих селекција.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План рада и финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период  01.01. – 31.12.2018. године.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о усвајању Плана управљања обласним ријечним сливом (дистриктом) ријеке Саве Републике Српске (2018-2021).

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о усвајању Плана управљања обласним ријечним сливом (дистриктом) ријеке Требишњице Републике Српске (2018-2021).

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Јавне установе „Воде Српске" за 2018. годину.
Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.