Sign In

Одржана 179. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске прихватила је данас, на 179. сједници, одржаној у Бањалуци,  Информацију о стању у области прерађивачке индустрије за 2017. годину.

Информација садржи општи преглед стања и основне макроекономске показатеље и показатеље пословања, у областима прерађивачке индустрије које су у надлежности Министарства индустрије, енергетике и рударства, и то: Метална индустрија, Индустрија текстила, коже и обуће, Дрвна индустрија, Производња папира и производа од папира, Штампање и умножавање снимљених записа, Производња хемикалија и хемијских производа и Производња производа од гуме и пластичних маса. Такође, информација садржи основне проблеме у пословању, предузете активности, те активности и мјере које се намјеравају предузети у наредном периоду.

Физички обим индустријске производње у периоду јануар-децембар 2017. године је растао по стопи од 1,4% у односу на исти период 2016. године, при чему је прерађивачка индустрија забиљежила раст производње од 6,5%.

Расту производње прерађивачке индустрије највише су допринијеле области, значајне према учешћу у прерађивачкој индустрији, и то: Производња коже и производа од коже (+ 9,9%), Производња готових металних производа, осим машина и опреме (+17,2%), Производња базних метала (+17,2%) и Производња производа од гуме и пластичних маса (+6,7%).

Према достављеним подацима Републичког завода за статистику, просјечан број запослених (са предузетницима) у укупној прерађивачкој индустрији у 2017. години износио је 54.440 и већи је за 4,4%, или за 2.318 запослених у односу на 2016. годину.

За анализу финансијског стања у прерађивачкој индустрији, кориштени су подаци из финансијских извјештаја привредних друштава, достављених АПИФ-у за 2017. годину. Кориштен је узорак од 1.963 привредна друштва .

Укупан приход остварен у 2017. години износио је 5,22 милијарде КМ, и у односу на 2016. годину већи је за 3,74%, док је нето добит у прерађивачкој индустрији у 2017. години износила 316,10 милиона КМ и већа је за 6,61% у односу на 2016. годину. 

Привредна друштва из области прерађивачке индустрије у 2017. години остварила су извоз у вриједности од 2,93 милијарде КМ, што је више за 16,7% у односу на остварен извоз у 2016. години, док је у исто вријеме увоз прерађивачке индустрије растао по стопи од 10,1%.

Покривеност увоза извозом прерађивачке индустрије у 2017. години износила је 74,93% и већа је за 4,21 процентни поен у односу на 2016. годину.

Влада Републике Српске донијела је Закључак у вези са ситуацијом у „Електропренос БиХ“ а.д. Бања Лука.

Узимајући у обзир тежину ситуације у којој се „Електропренос БиХ“ а.д. Бања Лука већ неко вријеме налази, Влада Републике Српске, у својству једног од његова два акционара, од генералног директора, Управног одбора, те Управе компаније у цјелини, захтијева хитно достављање детаљне информације о свим заустављеним пројектима који су требали бити реализовани на територији Републике Српске, а који су раније одобрени од стране Управног одбора и Скупштине акционара компаније.

Информација треба садржавати податке о садржају, статусу, разлозима непровођења, те финансијској вриједности сваког појединачног пројекта и датуме одобрења пројеката.

Влада Републике Српске од генералног директора, управе и Управног одбора компаније захтијева хитно достављање детаљне информације о броју пензионисаних радника компаније у протеклих шест мјесеци, разлозима због којих није дошло до попуњавања на овај начин ослобођењих радних мјеста, те о статусу проведених конкурсних процедура за пријем радника у  компанији.

Влада Републике Српске од управе компаније захтијева хитно достављање детаљне информације о статусу чланова Управе компаније, односно периоду истека њихових мандата, као и правно тумачење свих импликација које из постојеће ситуације по компанију могу проистећи.

Влада Републике Српске још једном од Управе компаније захтијева хитно деблокирање претходно одобрених инвестиционих пројеката који у оквиру компаније требају бити реализовани на територији Републике Српске.

Влада задужује Министарство правде Републике Српске да јој у што краћем року достави детаљну информацију о свим расположивим могућностима заштите права и интереса Републике Српске, као једног од сувласника, односно једног акционара „Електропренос БиХ“ а.д Бања Лука судским путем.

Обавезује се Генерални секретаријат Владе Републике Српске да предметни закључак достави генералном директору, члановима Управног одбора и управи „Електропренос БиХ“ а.д. Бања Лука.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о легализацији бесправно изграђених објеката, по хитном поступку.

Доношење Закона o легализацији бесправно изграђених објеката по хитном поступку је неопходно с обзиром на то да је рок за подношење захтјева за легализацију истекао 31.12.2016. године, а на терену је и даље велики број бесправних градитеља који нису поднијели захтјев и нису ушли у процедуру рјешавања статуса нелегалних објеката. По истеку рока за подношење захтјева за легализацију Министарство је затражило од локалних заједница податке о броју запримљених захтјева за легализацију те је према достављеним подацима око 49.000 захтјева запримљено, а иако већина јединица локалне самоуправе нема званичне евиденције о броју бесправних објеката према процјенама на терену постоји преко 80.000 бесправних објеката односно и даље постоји значајан број бесправних градитеља који нису покренули процедуру легализације за бесправне објекте. Ово министарство као обрађивач овог закона и даље прима иницијативе бесправних градитеља, али и јединица локалне самоуправе као и појединих народних посланика да се што прије продужи рок за легализацију, односно да се омогући легализација и за оне објекте за које захтјеви нису поднесени до истицања законских рокова. Процјењено је да је неопходно да се што прије омогући јединицама локалне самоуправе да се овај поступак настави, али због покренуте оцјене уставности одредби прописа којим је до сада овај процес био уређен, није реално да се рокови за подношење захтјева у садашњем пропису продуже, већ је неопходно да се то уреди посебним законом и под условима који важе за легалну изградњу нових објеката. Рјешавање статуса бесправних објеката који су изграђени за стамбено збрињавање појединих социјалних категорија грађана, породица погинулих бораца, ратних војних инвалида, избјеглица, расељених лица и повратника, жене жртве рата, представља приоритет и један од разлога зашто је овај закон потребно донијети по хитном поступку, а посебне погодности за наведене категорије грађана, као субвенције локалних заједница, биће омогућене посебним одлукама јединица локалне самоуправе, које ће моћи донијети након ступања на снагу овог закона.  У циљу стварања услова да се подстакну бесправни градитељи да поднесу захтјеве и да се бесправни објекти за које постоје законски услови што прије уведу у легалне токове, те створе услови да се за ове објекте плаћају комуналне услуге, порез на имовину, накнада за заједничку комуналну потрошњу и сл., и спријечи даље наношење штете јавним приходима, неопходно је приступити доношењу овог закона по хитном поступку.

Влада Републике Српске разматрала је и усвојила Приједлога закона о култури.

Доношење Закона о култури је стварна потреба да се системски уреди општи интерес и начела у култури, обављање културних дjелатности, права, обавезе и одговорности свих субјеката у култури, услови за обављање дјелатности у култури, услови и поступак за суфинансирање и финансирање дјелатности у култури, културну политику, као и друга питања од значаја за културу, и да исти није постојао у законодавству Републике Српске. Досадашња искуства кроз примјену појединачних закона који дефинишу поједине дјелатности из области културе, су показала недостатак дефинисања одређених појмова, општег интереса у култури, као и утврђивања општих начела, која су заједничка за све дјелатности из области културе,  те области у култури. Непостојање јасне дефиниције свих субјеката у култури Републике Српске као главних фактора у остваривању развоја културе, као и недостатака дефинисања културних потреба у складу са реализацијом стратегијe развоја културе кроз поступак креирања, подршке и суфинансирања програма и пројеката у култури препознају. Поред тога, овим Законом се дефинишу конкретни начини остваривања културне политике, гдје су документ стратегије развоја културе и институција јавног конкурса препознати као кључна средства у процесу испуњавања претходно утврђених и зацртаних културних потреба, које ће се реализовати првенствено кроз поступак креирања, подршке и суфинансирања програма и пројеката у култури, чиме ће се културна сцена значајно ојачати. Посебно треба истаћи да се овим законом први пут дефинише појам умјетника и стручњака у култури, те да се уводи Регистар умјетника и Регистар стручњака у култури што би према мишљењу обрађивача Закона, требало да допринесе јачању њихове позиције у култури Републике Српске. Користећи ову класификацију, као своју полазну тачку, а у циљу праћења и анализирања рада и доприноса удружења у култури, извршиће се и категоризација, односно процедура додјељивања одређеног статуса удружења, што је неопходно за профилисање и унапређење независне културне сцене. 


Влада Републике Српске утврдила је  Приједлог закона  о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске.

Потреба за израду овог закона садржана је, између осталог, због усклађивања досадашњег система извршења кривичних санкција са новим кривичним и прекршајним законодавством Републике Српске, усклађивања са појединим одредбама Закона БиХ о извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера, отклањања извјесних потешкоћа и нејасноћа у реализацији ранијих законских рјешења, примјена позитивних искустава стечених у пенолошкој пракси које је било неопходно уградити у законске оквире али и усклађивања са ратификованим и релевантним међународним актима, првенствено са Стандардним минималним правилима УН-а о поступању са затвореницима (Менделина правила), Европским затворским правилима, Стандардима ЦПТ-а као и препорукама Ервопског комитета за спречавање мучења и нечовјечног или понижавајућег поступања или кажњавања (ЦПТ) након посјета Босни и Херцеговини током 2015. године.

Тако се предложеним законским рјешењем прописује начин извршења казне затвора изречене у кривичном и прекршајном поступку, казне дуготрајног затвора, притвора, рада у јавном интересу, мјера безбједности обавезног психијатријског лијечења и чувања у здравственој установи и обавезног лијечења од зависности, кривичне санкције које изрекну страни судови као и организација и рад установа за извршење кривичних санкција и радно правни статус запослених у установама за извршење кривичних и прекршајних санкција а одредбе овог закона примјењиваће се на сва лица која се налазе у казнено-поправним установама Републике Српске, ако другим законом није другачије прописано.

Потреба за доношењем овог закона је и због тога што је једино законом могуће успоставити осјетљиву равнотежу између потребе да се друштво заштити од криминала и лица која се баве криминалом, а да се са друге стране испоштују међународни стандарди у области људских права затвореника (нарочито по документима Уједињених нација и Европској конвенцији о основним људским правима и слободама), као и уставне гаранције ових права.

Модел овог закона је у основи инспирисан законодавством из окружења и неких високоразвијених земаља Европе, али коригован и прилагођен нашим условима.

Влада Републике Српске усвојила је Приједлог закона о измјени Закона о библиотечко-информацијоној дјелатности, по хитном поступку.

Приједлог да се Закон донесе по хитном поступку у складу са чланом 221. став 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске произлази из потребе да се важећи Закон усклади са Законом о пореском поступку Републике Српске, којим је прописано у члану 4. став 3. да висина сваког пореског и непореског давања мора бити одређена или јасно одредива законом. Имајући у виду да је важећим законом утврђена обавеза стручног усавршавања радника заполених у библиотечко-информационој дјелатности, те да је повећан број поднесених захтјева неопходно је да се у што краћем року наведена област јасније уреди, у смислу прописивања износа накнаде за стицање виших стручних звања, као и висина накнаде за чланове комисије.  Уколико не бисмо прописали висину накнаде за стицање виших стручних звања, те извршили усклђивање са Законом о пореском поступку Републике Српске дошли бисмо у ситуацију да лица која су поднијела захтјев не би могла остварити своја права. 


Влада Републике Српске утврдила је приједлог закона о употреби знаковног језика, по хитном поступку.

Овим законом се уређује право глувих особа на  употребу  и учење  знаковног језика као и обим и начин остваривања права на преводиоца знаковног језика, ради њиховог равноправног укључивања у животну и радну околину као и у све облике друштвеног живота у Републици Српској, те да се овим законом глувим особама омогућава остваривање њихових уставом загарантованих права.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о процесу ажурирања „Листе приоритетних пројеката за област саобраћаја у Босни и Херцеговини“.

Задужује се Министарство саобраћаја и веза да у сарадњи са Министарством за економске односе и регионалну сарадњу, а у складу са Одлуком о остваривању координације републичких органа управе у спровођењу активности у области европских интеграција и међународне сарадње, приступи формирању „Листе приоритетних пројеката за област саобраћаја у Републици Српској“ на основу које ће се ажурирати „Листа приоритетних пројеката за област саобраћаја у Босни и Херцеговини“.

Задужује се Министарство саобраћаја и веза да, у сарадњи са Министарством за економске односе и регионалну сарадњу, по завршетку израде ажуриране “Листе приоритетних пројеката за област саобраћаја у Босни и Херцеговини”  о истом информише Владу Републике Српске.

Задужује се Министарство за економске односе и регионалну сарадњу Републике Српске да са овим закључком упозна Министарство комуникација и транспорта Босне и Херцеговине, Дирекцију за европске интеграције Савјета министара и Делегацију Европске уније у Босни и Херцеговини.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију у вези Нацрта одлуке о дозволама за кориштење радиофреквентног спектра за пружање јавних електронских комуникациjских услуга путем мобилних приступних система.

Влада Републике Српске не прихвата понуђен текст Нацрта Одлуке о дозволама за кориштење радиофреквентног спектра за пружање јавних електронских комуникациjских услуга путем мобилних приступних система, и тражи да се иста  врати на дораду.

Влада Републике Српске тражи да у тексту Нацрта Oдлуке јасно треба да буде дефинисана расподјела средстава на име додијљене дозволе уз претходно прибављену сагласност Владе Републике Српске.

Задужује се Министарство саобраћаја и веза Републике Српске да, Министраству комуникација и транспорта Босне и Херцеговине достави мишљење по питању предложеног Нацрта Одлуке.

Задужује се Министарством за економске односе и регионалну сарадњу да у сарадњи са Министарство саобраћаја и веза Републике Српске обавијести представнике у заједничким институцијијама на нивоу Босне и Херцеговине о донесеном Закључку и потреби заштите интереса Републике Српске.

Влада Републике Српске усвојила је „Информацију о објављеном Извјештају о БиХ за 2018. годину“.

Усваја се „Извјештај о реализацији мјера из Републичког акционог плана реализације препорука Европске комисије из Извјештаја о БиХ за 2016. годину, за период 1. јануар 2017 – 28. фебруар 2018. године.

Задужују се републички органи управе да, у циљу ефикаснијег испуњавања захтијева процеса европских интеграција и благовремене заштите уставних надлежности Републике Српске, а у сарадњи са Министарством за економске односе и регионалну сарадњу, као републичким координатором процеса европских интеграција, активно и у пуном капацитету наставе активности које се односе на процес европских интеграција и ефикасно спровођење неопходних реформи у надлежним областима, на усклађивању законодавства са acquis-ем и на припреми и реализацији неопходних стратешких и планских докумената Републике Српске.


Влада Републике Српске донијела је Одлуку о суфинансирању пројеката неразвијених и изразито неразвијених општина, којом усваја приједлог Министарства управе и локалне самоуправе и одобрава суфинансирање пројеката неразвијених и изразито неразвијених општина. Суфинансирају се пројекти општина Језеро, Трново, Петрово и Ново Горажде. Пројекти из ове одлуке суфинансираће се са буџетске позиције Министарства управе и локалне самоуправе у износу од 62.526,50 КМ.

Подсјећамо да је Закључком Владе Републике Српске дата сагласност да се из Буџета Министарства управе и локалне самоуправе за 2018. годину, издвоје средства у износу од 300.000,00 КМ за суфинансирање пројеката неразвијених и изразито неразвијених општина. У складу са Закључком Владе Републике Српске, Министар управе и локалне самоуправе донио је Правилник о суфинансирању пројеката неразвијених и изразито неразвијених јединица локалне самоуправе у Републици Српској.

Након ступања на снагу Правилника, Министарству управе и локалне самоуправе обратило се девет јединица локалне самоуправе захтјевом за додјелу средстава за суфинансирање пројеката.

Након разматрања поднесених захтјева и приложене документације Комисија Министарства за оцјену пројеката утврдила је да услове за додјелу финансијских средства испуњава четири општине, и то општине: Језеро, Трново, Петрово и Ново Горажде.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.