Sign In

Одржана 58. сједница Владе Републике Српске: Усвојена Уредба о информационом систему за регистровање података о управљању отпадом

Објављено:

Влада Републике Српске донијела је данас, на 58. сједници, Уредбу о информационом систему за регистровање података о управљању отпадом, којом се уређују садржина, начин прикупљања података и вођење Информационог система о отпаду, методологија, структура, категорија података, као и начин управљања подацима.
Законом о управљању отпадом, који представља правни основ за доношење ове уредбе, прописано је да Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске успоставља, организује и води Информациони систем у Републици. Припрема, успостављање, вођење и одржавање Информационог система финансира се из средстава Фонда.
Овом уредбом је Информациони систем за регистровање података о управљању отпадом дефинисан као дио јединственог информационог система заштите животне средине, а  представља низ међусобно повезаних база података и извора података о свим врстама, количинама и категоријама отпада, као и о субјектима и инфраструктури система управљања отпадом. 
Циљ доношења овог подзаконског акта је остваривање бољег надзора над спровођењем мјера и активности заштите животне средине и праћење остварења циљева одрживог развоја у области управљања отпадом.
Успостављање Информационог система допринијеће унапређењу система прикупљања података и извјештавања о отпаду у Републици Српској на начин да ће сви субјекти извјештавања своју законску обавезу извјештавања моћи испунити на брз и једноставан начин. Такође, Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност, као и остали корисници Информационог система по његовом оперативном успостављању, биће у могућности да користе тачне и поуздане податке у области управљања отпадом.

Влада Српске прихватила је Информацију о Програму Гаранција за младе у Републици Српској.
У Информацији се наводи да је експертска радна група израдила Акциони план Гаранцијe за младе у Републици Српској за период 2024-2027. година, уз пилотирање у 2026. години и да је овај документ добио позитивно мишљење Међународне организације рада. Пилотирање Гаранцијe за младе, као и успостављање система финансираће се из редовних средстава Буџета Републике планираних за реализацију активности из стратешких докумената и из других извора финансирања (фондови ЕУ-ИПА, донаторска средства).
За ове намјене биће потребан износ од 21.850.400,00 КМ и то на начин да 81,9 % средстава буде обезбјеђено из Буџета Републике, а преосталих 18,1% средстава из других извора финансирања.
Акциони план Гаранција за младе у Републици Српској је саставни дио Плана имплементације Гаранције за младе у БиХ, заједно са Акционим планом Гаранције за младе за Федерацију БиХ и Акционим планом Гаранције за младе за Брчко Дистрикт. 
По обједињавању наведених акционих планова Министарство цивилних послова БиХ доставиће надлежним владама на мишљење План имплементације Гаранције за младе у БиХ.
Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу је задужено да прати рад експертске радне групе у даљој изради Акционог плана Гаранција за младе у Републици Српској, а Министарство рада и борачко-инвалидске заштите да настави са координацијом активности на изради Акционог плана Гаранција за младе у Републици Српској.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о плану расподјеле средстава за спровођење Програма за дјецу у години пред полазак у школу у 2024. години, а за који ће бити издвојено 526.029,75 КМ. Кроз овај програм до сада је oд 2011. године прошло 49.369 дјеце, a Влада Републике Српске je за реализацију истог издвојила средства у износу од 4.067.624,5 КМ.
Програм за дјецу у години пред полазак у школу у Републици Српској реализоваће се од 1. марта до 31. маја за 3517 дјеце која нису била обухваћена неким обликом предшколског васпитања и образовања и која нису похађала цјеловити развојни програм, а која по прописима којима се уређује област основног васпитања и образовања стичу услове за полазак у први разред основне школе у септембру текуће године. Ове године програм ће се реализовати у 37 предшколских установа, у 81 основнoj школи и у четири школе за дјецу са сметњама у развоју.
Програм ће реализовати дипломирани васпитачи предшколске дјеце који се налазе на евиденцији незапослених лица ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске, а у мјестима у којима нема незапослених васпитача на бироу биће ангажовани професори разредне наставе или дипломирани педагози. 
Сврха Програма за дјецу у години пред полазак у школу је подршка дјетету у погледу физичког здравља и физичке зрелости, когнитивног развоја, социјалне зрелости и емоционалне стабилности, кроз пружање основних знања која ће се надограђивати у школи, стицање радних навика, развијање љубави према учењу, оспособљавање за самосталан и креативан рад, развијање осјећаја одговорности, међусобне толеранције и учење правила понашања у групи. Програм за дјецу у години пред полазак у школу је посебно значајан у руралним, мање приступачним срединама, али и у урбаним срединама које немају прешколску установу јер се кроз наведени програм повећава обухват дјеце предшколским васпитањем и образовањем у Републици Српској кроз обухват дјеце која нису похађала цјеловити развојни програм.

На данашњој сједници, Влада је усвојила и Одлуку о изради Стратегије развоја аудио-визуелних дјелатности и њима комплементарних дјелатности у Републици Српској за период од 2025-2032. године. 
Носилац израде Стратегије биће Министарство просвјете и културе и ЈУ Аудио-визуелни центар Републике Српске, односно радно тијело које именује министар просвјете и културе. Рок за израду Стратегије развоја аудио-визуелних дјелатности и њима комплементарних дјелатности у Републици Српској за период 2025-2032. године је крај 2024. године. 
Разлози за доношење Стратегије развоја аудио-визуелних дјелатности и њима комплементарних дјелатности у Републици Српској за период од 2025-2032. године произилазе, прије свега, из чињенице да је Влада Републике Српске 2021. године основала ЈУ Аудио-визуелни центар Републике Српске, чија је надлежност финансирање, односно суфинансирање и развој аудио-визуелних дјелатности у Републици Српској. Оснивањем Центра значајно су увећана средства за развој дјелатности, а доношењем Закона о аудио-визуелној дјелатности 2022. године олакшано је дјеловање филмских радника и умјетника. Све ово је наметнуло потребу израде стратешког документа који ће важити до краја 2032. године, а доноси се први пут у Републици Српској. 
Један од основних циљева Стратегије, односно ЈУ Аудио-визуелни центaр Републике Српске као главног носиоца активности, у наредном периоду би требало да буде подизање стваралачких квалитета и нивоа умјетничке продукције домаћег кадра који је наш највећи потенцијал. Такође, од изузетног значаја је очување континуитета, слободе и разноврсности аудио-визуелног стваралаштва с циљем очувања и промоције културног идентитета Републике Српске, подстицање међународне промоције домаћег филмског стваралаштва у европске и свјетске програме развоја, подстицање културне разноликости у области аудио-визуелних дјелатности, подршка представљању и промоцији домаћег аудио-визуелног дјела на значајним међународним манифестацијама, као и повећање доступности аудио-визуленог дјела лицима са инвалидитетом. Важни циљеви који се желе остварити су и сузбијање свих видова неовлашћеног коришћења аудио-визуелног дјела, стварање услова за подршку младим и талентованим ствараоцима, подстицање производње иностраног аудио-визуелног дјела у Републици Српској и обезбјеђивање савремених техничких и технолошких услова за обављање аудио-визуелних дјелатности.

Влада Републике Српске усвојила је Одлуку о допуни Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из Буџета у 2024. години, са расподјелом средства, којом ће бити финансирано укупно 12 пројеката у износу 58,3 милиона КМ. Измјеном одлуке у приоритетне пројекте, које је Влада раније утврдила, је уврштен и наставак финансирања пројекта “Адаптација постојећих и изградња нових смјештајних и терапијских капацитета у ЈЗУ СБФМР "Мљечаница" Козарска Дубица - наставак финансирања“, у износу од пет милиона КМ.
У току 2023. године су започети пројекти изградње спортских терена, изградња објекта вешераја, радови проширења ресторана, уградња агрегатске јединице са инсталацијом, као и асфалтирање саобраћајница унутар комплекса, а за завршетак наведених радова неопходна су средстава у износу од 4 милиона КМ. 
У току 2024. године планирана је изградња вјештачких језера са шеталишним зонама у вриједности око 6.000.000,00 КМ, те новог смјештајног објекта вриједности око 7.000.000,00 КМ. 
С тим у вези је ова здравствена установа упутила приједлог да нови пројекти буду уврштени у Програм јавних инвестиција Републике Српске, те да се одобре средства у износу од 9.000.000,00 КМ од чега је 4.000.000,00 КМ за завршетак започетих пројеката, а 5.000.000,00 КМ за нове пројекте. 
На основу наведеног одобрено је да се за пројекат „Адаптација постојећих и изградња нових смјештајних и терапијских капацитета у ЈЗУ СПФМР "Мљечаница" Козарска Дубица - наставак финансирања“ обезбједе средства  на позицији „Јавне инвестиције“ у 2024. години у износу од пет милиона КМ.
На основу ранијих одлука Владе, на приоритетној листи пројеката који ће бити финансирани из средстава јавних инвестиција су “Санација објекта ЈУ ОШ „Никола Тесла“ Дервента“, у укупном износу од 5,2 милиона КМ и средстава за пројекат изградње основне школе у Источном Новом Сарајеву, у износу од милион КМ. Из јавних инвестиција ће са три милиона КМ бити суфинансиран и пројекат „Изградња спортске дворане“ у Добоју. Такође, из јавних инвестиција су планирана и средстава за изградњу објекта за потребе Полицијске управе Источно Сарајево у износу од четири милиона КМ, планирана су и средства за наставак радова на уређењу и санацији водопривредних објеката на територији слива Саве, у укупном износу од 9,3 милиона КМ, док је два милиона КМ планирано за прву фазу доградње и проширења система противградне заштите Републике Српске.

Влада Српске упознала се и прихватила усмену Информацију о реализацији међусобне сарадње у области пољопривреде између Републике Српске и Бјелорусије.
Задужују се Министарство финансија и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде да обезбиједе финансијска средства и предузму активности на доношењу неопходних подзаконских аката за пружање подршке пољопривредним произвођачима за набавку пољопривредене механизације произведене у Бјелорусији.

Влада Република Српска донијела је Одлуку о давању сагласности на план утрошка средстава за период 01.01. - 31.03.2024. године у износу од 3.000.000,00 КМ. Средства из ове одлуке додјељују се на позицију субвенција предузећу „Жељезнице Републике Српске“.

                                                                                                  Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.