Sign In

Одржана 83. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске утврдила је данас, 22.07.2016. године на 83. редовној сједници, одржаној у Бањој Луци,  Приједлог закона о локалној самоуправи. 

Овим законом уређују се систем локалне самоуправе, јединице локалне самоуправе, начин и услови њиховог формирања, послови локалне самоуправе, органи јединица локалне самоуправе, међусобни односи скупштине јединице локалне самоуправе и градоначелника, односно начелника општине, имовина и финансирање јединица локалне самоуправе, акти и јавност рада органа јединица локалне самоуправе, поступак надзора над радом органа јединица локалне самоуправе, облици непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи, сарадња органа јединица локалне самоуправе, однос републичких органа и органа јединице локалне самоуправе, заштита права локалне самоуправе, као и друга питања од значаја за остваривање права и дужности јединица локалне самоуправе.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

Овим законом уређују се права и дужности из радног односа службеника и намјештеника запослених у органима јединицелокaлне самоуправе.

На прaвa и дужнoсти из рaднoг oднoсa функционера у органима јединице локалне самоуправе примјењује сe пoсeбан закон,oсим aкo пojeдинa прaвa и дужнoсти нису урeђeнa oвим зaкoнoм.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију Радне групе за праћење имплементације донесених закључака Народне скупштине Републчике Српске и координирање активности у попису  у којој се констатује да се активности Владе Републике Српске  у вези са имплементацијом закључака Народне скупштине РС везано за попис становништва одвијају оптимално и да су створени услови да се добију валидни резултати пописа за Републику Српску.

Констатовано је и да је у складу са овим активностима упућена апелација Уставном суду БиХ.

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о правилима за одабир, оцјену и утврђивање приоритета пројеката јавних инвестиција Републике Српске.

Поступак одабирa, оцјенe и утврђивања приоритета пројеката одвија се кроз шест фаза: идентификација потенцијалних пројеката, утврђивање критеријума и рангирање пројеката у ПИМИС информационом систему, подношење обрасца „Информација о пројекту", сачињавање Прелиминарне листе приоритетних пројеката, анализа и утврђивање Јединствене листе приоритетних пројеката и усвајање Програма јавних инвестиција Републике Српске са Јединственом листом.

Уредба је усаглашена са Реформском агендом за БиХ 2015–2018. година, Економском политиком за 2016. годину, Акционим планом за реализацију Економске политике за 2016. годину и усвојеним Приједлогом програма јавних инвестиција Републике Српске за период 2016–2018. година.

Влада Републике Српске донијела је Oдлукu о расподјели акумулираног добитка Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике Српске" а.д. Соколац, исказане на дан 31.12.2015.године.

​Нераспоређени добитак ЈПШ„Шуме Републике Српске", а.д. Соколац из 2015. године у износу од 9.242.226,05 КМ биће распоређено на:

- покриће дијела губитка из ранијих година по организационим дијеловима, из добити 2015. године, у износу од 1.843.437,89 КМ,

- законске резерве, у износу од 464.045,09 КМ ,

- дивиденду, у износу од 5.000.000,00 КМ која ће се уплатити у буџет Републике Српске и

- нераспоређену добит у износу од 1.934.743,07 КМ.

Акумулираним добитком из ранијих година у износу од 32.733.694,95 КМ ће се покрити губитак из ранијих година по организационим јединицама у износу од 661.654,45 КМ , остатак добитка из 2015. остаје нераспоређен по организационим дијеловима у којим постоји тај добитак.

Акумулирани непокривени губитак у укупном износу од 33.688.135,82 КМ остаје непокривен по организационим дијеловима гдје постоји тај губитак.

Влада Републике Српске усвојила је Акциони план Стратегије развоја образовања Републике Српске за период 2016-2021. године, којим је прецизирана реализација стратешких циљева у образовању Републике Српске.

У складу са стратешким циљем који се односи на повећање обухвата дјеце предшколским васпитањем и образовањем до 30 одсто, предвиђено је да се ради на изградњи нових те обнови постојећих објеката предшколских установа и школа.

Предвиђено је јачање васпитне улоге школе кроз развијање образовних активности те унапређивање партнерства школе, породице и локалне заједнице првенствено кроз дефинисане обавезе, права и дужности школе, наставника и породице као најзначајнијег чиниоца у васпитању и бризи о дјетету/ученику. Посебан акценат је на унапређењу подршке надареним и талентованим ученицима, првенствено кроз формирање Центра за таленте те унапређивање садржаја и квалитета услуга за дјецу са сметњама у развоју.

Акционим планом прецизирано је успостављање Квалификационог оквира Републике Српске за средње стручно образовање, развијање стандарда занимања, заснованих на компетенцијама и исходима учења и јачање система усмјеравања и информисања при избора будућег занимања ученика. Од кључног ззначаја је повезивање стручног образовања и тржишта рада кроз планирање  уписне политике у складу са потребама привредног развоја јединице локалне самоуправе у којој стручна школа дјелује и потребама тржишта рада.

Акциони план дефинише реализацију стратешких циљева и у области високог образовања, прије свега, унапређење организационе структуре високог образовања, изградњу научноистраживачки оријентисаног високог образовања и повезивање високог образовања и тржишта рада те модернизацију студијских програма за иницијално образовање васпитача, наставника и стручних сарадника, као и унапређивање студентског стандарда.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о прихватању донаторских средстава Глобалног фонда за животну средину (GEF) и Посебног фонда за климатске промјене (SCCF) за финансирање регионалног Пројекта управљања водама у сливу ријеке Дрине на Западном Балкану.

Прихватају се донаторска средства Глобалног фонда за животну средину (GEF) и Посебног фонда за климатске промјене (SCCF), којим се финансира регионални пројекат управљања водама у сливу ријеке Дрине на Западном Балкану, у укупном износу 8.732.420,00 од чега око 2.100.000,00 USD за Републику Српску.

Влада је дала сагласност за потписивање Пројектног споразума и Субсидијарног споразума о прихватању донаторских средстава између Владе Републике Српске и Савјета министара БиХ и овластила министра пољопривреде, шумарства и водопривреде да, у име Владе Републике Српске, потпише Субсидијарни споразум.

Средства из ове одлуке, намијењена су за финансирање активности интегралног управљања водним ресурсима у сливу ријеке Дрине, на подручју Републике Српске, ФБиХ, БиХ, Србије и Црне Горе и реализоваће се путем Свјетске банке у складу са њеним важећим процедурама.

За реализацију компоненте 2 и компоненте 3 намјењене за Републику Српску, у износу 1.129.875 USD, задужује се Јединицa за координацију пољопривредних пројеката (APCU).​​​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.