Sign In

Одржана 168. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске утврдила је данас, на 168. сједници одржаној у Бањалуци, Приједлог закона о измјенама Закона о оружју и муницији, по хитном поступку.

Разлог за доношење Закона о измјенама Закона о оружју и муницији садржан је у чињеници да је и након истека законског рока за подношење захтјева за издавање оружног листа 30. јуна 2017. године велики број власника оружја за личну безбједност којима је истекао рок важења оружног листа, а који испуњавају опште и посебне услове за набављање оружја, поднио захтјев за издавање оружног листа, као и у чињеници да и даље постоји велики број грађана који нису поднијели захтјев за замјену неважећег оружног лист, али су на више начина исказали интересовање и намјеру да задрже оружје, односно да добију нову могућност за замјену оружног листа без утврђивања прекршајне одговорности.

Поред наведеног, а имајући у виду да је циљ Закона о оружју и муницији, односно одредаба које се односе на замјену неважећег оружног листа, првенствено да се власницима таквог оружја који су пропустили претходне законске рокове омогући издавање оружног листа, а не прекршајно кажњавање, приступило се изради Закона о измјенама Закона о оружју и муницији по хитном поступку.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт Закона о споразумном вансудском финансијском реструктурирању. Овим законом уређују се услови за покретање и поступак споразумног вансудског финансијског реструктурирања привредних друштава и предузетника у Републици Српској.

Разлози за доношење Закона произлазе из потребе за извршењем обавеза утврђених у више докумената, укључујући Програм економских реформи Републике Српске за период 2017–2019. година, Реформску агенду, потписану од органа власти на БиХ нивоу, као и Писмо намјере према Међународном монетарном фонду.

Споразумно финансијско реструктурирање је добровољни, вансудски модел реструктурирања корпоративних дугова кроз редефинисање дужничко-повјерилачких односа између привредног друштва или предузетника у финансијским тешкоћама и његових повјерилаца, првенствено банака, али и других повјерилаца као што су значајнији добављачи, базиран на најбољим међународним искуствима и осмишљен да омогући спровођење преговора уз подршку Привредне коморе Републике Српске, као институционалног посредника. 

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о активностима које се на нивоу БиХ спроводе у вези са израдом Програма економских реформи БиХ.

Влада Републике Српске оцјењује као недопустиво вршење било каквих корекција у документу „Програм економских реформи БиХ за период 2018 – 2020 година", који је претходно усаглашен на свим нивоима власти у БиХ.

У случају чињења било каквих корекција у документу „Програм економских реформи БиХ за период 2018 – 2020 година" има се сматрати да исти не представља заједнички документ свих нивоа власти у БиХ, већ само и искључиво документ једног нивоа власти.

Влада Републике Српске оцјењује као недопустиве покушаје Савјета министара да из процеса будуће израде Програма економских реформи БиХ искључи ентитете јер се на тај начин дјелује противуставно, те чини огромна правна, политичка и економска штета Републици Српској и БиХ.

Влада Републике Српске захтјева да се свака будућа активност у вези са израдом Програма економских реформи БиХ врши искључиво кроз радна тијела успостављена системом координације процеса европских интеграција у БиХ, при чему би кључну улогу требало да има радна група за Економске критеријуме која је формирана у оквиру наведеног система.

Влада Републике Српске поново захтијева од привременог ДИПАК-а да, у сарадњи са именованим члановима Привременог ИПА 2 одбора, обезбиједи пуну примјену договореног система координације процеса европских интеграција у БиХ у процесу програмирања пакета акционих докумената за ИПА 2.

Влада Републике Српске задужује републичке представнике да, након испуњења захтјева везано за пуну примјену договореног система координације, у координацији Министарства за економске односе и регионалну сарадњу и уз досљедну примјену Одлуке о остваривању координације републичких органа управе у спровођењу активности из области европских интеграција и међународне сарадње, узму учешће у процесу израде пакета акционих докумената за ИПА 2.

Задужује се Министарство за економске односе и регионалну сарадњу да о овом закључку информише Кабинет предсједавајућег Савјета министара, Дирекцију за економско планирање БиХ, Дирекцију за европске интеграције БиХ, чланове Привременог ИПА 2 одбора и Делегацију Европске уније у БиХ.

Закључак ступа на снагу даном доношења. 

Влада Републике Српске је донијела закључак којим се обустављају активности у вези са набавком радара и безбједносних камера по принципу јавно – приватног партнерства и упућује на преиспитивање модела финансирања овог пројекта.

У циљу постизања безбједносних ефеката дефинисаних овим пројектом, набавка наведених уређаја и опреме биће проведена у складу са резултатима анализе која би требало да покаже који модел финансирања је најисплативији.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о утврђивању Почетног регистра пореских и непореских давања Републике Српске.

Почетни Регистар представља преглед свих појединачних врста пореских и непореских давања, која представљају порески систем Републике Српске, а утврђена су позитивним пореским прописима Републике Српске.

Почетни Регистар води Министараство финансија, а објављује се на интернет страници тог министарства.

У року од 60 дана од ступања на снагу ове одлуке обвезници пореских и непореских давања, надлежна министарства и институције могу доставити примједбе на Почетни Регистар у писаној форми или путем електронске поште Министарству финансија.

Министарство финансија, у додатном року од 60 дана од дана протека рока, врши неопходне измјене и допуне Почетног Регистра, а на основу достављених примједби.

По протеку рока, подаци у Почетном Регистру постају коначни, а Почетни Регистар постаје Регистар пореских и непореских давања Републике Српске.

Подаци у Регистру пореских и непореских давања мијењају се на начин и према поступку прописаном Законом о пореском систему Републике Српске и Правилником о успостављању и вођењу Регистра пореских и непореских давања Републике Српске.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о Проjeктном документу под називом  „Четврти извјештај Босне и Херцеговине и Трећи двогодишњи извјештај у складу са Оквирном конвенцијом Уједињених нација о климатским промјенамама (UNFCCC)". 

Задужује се Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, као контакт институција испред Босне и Херцеговине према Оквирној конвенцији УН-а о климатским промјенама-UNFCCC да настави са започетим активностима  у циљу израде Четвртог извјештаја Босне и Херцеговине у складу са Оквирном конвенцијом Уједињених нација о климатским промјенама (FNC) и Tрећег ажурираног извјештаја о емисијама гасова са ефектом стаклене баште у БиХ (TBUR)  до њиховог коначног прихватања од стране  Секретаријата UNFCCC  у  Бону, СР Њемачка.

Задужују се Министарство индустрије, енергетике  и рударства, Министарство саобраћаја и веза, Министарство здравља и социјалне заштите, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републички хидрометеоролошки завод,  Републички завод за статистику и Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност да учествују у реализацији пројектних активности узимајући у обзир уставну и законску надлежност  Републике Српске и Босне и Херцеговине у датој области.

Влада Републике Српске усвојила је „Информацију о изради Акционог плана Републике Српске за реализацију препорука Европске комисије са састанака пододборâ за правду, слободу и безбједност између ЕУ и БиХ" и „Акциони план Републике Српске за реализацију препорука Европске комисије са састанака пододборâ за правду, слободу и безбједност између ЕУ и БиХ". Влада је задужила републичке органе управе чији су представници именовани у Пододбор за правду, слободу и безбједност у оквиру Одбора за стабилизацију и придруживање између ЕУ и БиХ, да приступе реализацији мјера и активности које до сада нису реализоване, а које су утврђене Акционим планом, те да о истом извјештавају Министарство за економске односе и регионалну сарадњу.

Влада Републике Српске усвојила је„Информацију о реализацији мјера из Републичког акционог плана реализације препорука Европске комисије из Извјештаја о БиХ за 2016. годину за период од 1. јула до 31. децембра 2017. године".

Влада је усвојила Други полугодишњи извјештај о реализацији мјера из Републичког акционог плана реализације препорука Европске комисије из Извјештаја о БиХ за 2016. годину за период 1. јануар – 30. јун 2017. године.

Влада је задужила надлежне републичке органе управе да, у циљу ефикасног испуњавања захтјева из процеса европских интеграција, у најскоријем року приступе реализацији мјера из Републичког акционог плана реализације препорука Европске комисије из Извештаја о БиХ за 2016. годину које до сада нису реализоване, те о истом благовремено извјештавају Министарство за економске односе и регионалну сарадњу.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о продаји билансних вишкова електричне енергије у 2017. години.

Количина електричне енергије која је испоручена по проведеним поступцима на седмичном,  мјесечном и годишњем нивоу у 2017. години износила је 125.760 MWh при чему је остварен приход од 10.529.988 КМ, уз просјечно остварену цијену од 83,73 КМ/MWh.

По основу Уговора о пословно - техничкој сарадњи са сусједним електропривредама, испоручена је количина од 123.624 MWh при чему је остварен приход од 9.493.660 КМ, уз просјечну остварену цијену од 76,79КМ/MWh.

По основу продаје електричне енергије на дневном (сатном) нивоу, МХ „ЕРС" МП а.д. Требиње је испоручило количину од 202.787 MWh и остварила приход од 16.180.609 КМ, уз просјечну остварену цијену од 79,79 КМ/MWh.

Према сва три претходно наведена начина продаје, у периоду 01.01.2017-31.12.2017. године укупно је испоручена количина од 736.949 MWh електричне енергије и остварен приход од 59.584.823 КМ, уз просјечну цијену од 80,85 KM/MWh.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о проблему функционисања и финансирања наставе у Одјељењу у Сребреници Правног факултета Пале, Универзитета у Источном Сарајеву.

Задужују се Министарство просвјете и културе и Министарство финансија да у циљу функционисања Одјељења у Сребреници Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву обезбиједе финансијска средства у износу од 150.000 КМ, у складу са преузетим обавезама приликом оснивања Одјељења. 

Влада Републике Српске усвојила је Извјештај о реализацији Програма рјешавања проблема расељених лица, повратника и избјеглица за 2017. годину.

У Извјештају је наведено да је за реализацију овог програма за 2017. годину Влада Српске издвојила средства у износу од 7.484.787,95 КМ која су искориштена као намјенска средства за директну помоћ повратницима, избјеглим и расељеним лицима, те за исплату личних примања, материјалних трошкова и набавку опреме.

Министарство за избјеглице и расељена лица је у 2017. години реализовало средства у износу од 3.632.70,76 КМ за рјешавање проблема повратника, избјеглица и расељених лица, док је 1.250.342,64 КМ исплаћено добављачима  за неизмирене овавезе из претходних година, а везане су за директну помоћ повратницима избјеглицама и расељеним лицима.

Један од најзначајнијих ефеката овог програма јесте то што обезбијеђен алтернативни смјештај за 2780 породица. Такође, обезбијеђена су финансијска средства и то за: здравствено осигурање 379 породица из реда избјеглица, расељених лица и повратника; обнову 38 вјерских објеката; изградњу 6 друштвених домова; 110 корисника као подршка пројектима из области занатства; 48 корисника као подршка одрживом повратку; стамбено збрињавање 33 породице изе реда реда избјеглица, расељених лица и повратника; 13 инфраструктурних пројеката као и за два финансијска субјекта која промовишу и пружају подршку реализацији планова одрживог повратка.

Министарство за избјеглице и расељена Републике Српске лица поред овог програма реализује и посебне пројекте-програме који се финансирају из кредитних, донаторских средстава и који нису обухваћени овим извјештајем, а динамику њихове реализације Влада Републике Српске и Народна скупштина Републике Српске разматрају кроз посебну информацију.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о прикупљању и утрошку намјенских средстава од водних накнада у 2017. години од стрaне Јавне установе „Воде Српске", општина/градова и Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске.

По основу водних накнада у прошлој години прикупљено је 17.858.461,18 КМ, те извршена сљедећа расподјела: на рачун посебних намјена за воде 10.444.964,97 КМ, на рачуни јединица локалне самоуправе 5.357.538,35 КМ и Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност  2.055.957,85 КМ.

Влада Републике Српске усвојила je Извјештај о реализацији Годишњег оперативног плана за равноправност полова у Републици Српској за 2017. годину у оквиру спровођења Гендер акционог плана БиХ 2013-2017.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.