Sign In

Одржана 12. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​Влада Републике Српске усвојила је данас, 19.3.2015. године, на 12. редовној сједници,  одржаној у Бањој Луци, Нацрт закона о измјенама и допунама закона о судовима Републике Српске.

Одредбама Закона о Граду Бијељина, Закона о Граду Приједор, Закона о Граду Добој и Закона о Граду Требиње („Службени гласник Републике Српске”, број 70/12), уређено је подручје, надлежности, органи и финансирање градова Бијељина, Приједор, Добој и Требиње, те је било потребно извршити измјену члана 26 (стварна надлежност основних судова) у наведеним тачкама, с обзиром на то да су поменути градови, до ступања на снагу предметних закона имали статус општина.

Одредбама Закона о оснивању Општине Станари („Службени гласник Републике Српске”, број 83/14), уређени су оснивање, подручје, надлежности, органи, избор органа и финансирање Општине Станари. С тим у вези, било је потребно извршити измјену члана 26. став 1, на начин да се у тачки е) наведеног члана, којим се дефинише стварна надлежност Основног суда у Добоју,  наведе и Општина Станари, поред Града Добој и Општине Петрово.

Закључком Народне скупштине Републике Српске, број 02/1-021-215/15 од 18. фебруара 2015. године, задужена је Влада Републике Српске да припреми измјене Закона о судовима Републике Српске у циљу равноправнијег распореда судова и њихове организације, а ради ефикаснијег остваривања права и обавеза грађана и привредника регије Приједор, која је овај статус добила измјенама и допунама Просторног плана Републике Српске до 2025. године.

Сходно наведеном закључку, било је потребно приступити измјенама чл. 28. и 29, на начин да је у њима додата нова тачка, којом се оснива Окружни суд и Окружни привредни суд у Приједору и дефинише њихова мјесна надлежност.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о поступку усаглашавања текста Стратегије о реформи сектора правде у БиХ за период 2014 – 2018 година.

Влада Републике Српске је опредијељена за усвајање Стратегије у циљу реформе сектора правде, а посебно у погледу финансијске помоћи намијењене  за реализацију Државне стратегије за рад на предметима ратних злочина.

Влада Републике Српске инсистира на хитности потребних радњи за усаглашавање текста Стратегије и задужује Министарство правде да редовно информише Владу о предузетим радњама у циљу реализације ових закључака.

Влада Републике Српске задужује министра правде да одмах по конституисању извршне власти у Федерацији БиХ и Савјета министара БиХ, иницира састанак са министром правде БиХ, министром правде Федерације БиХ, предсједником Високог судског и тужилачког савјета БиХ и предсједником Правосудне комисије Брчко Дистрикта БиХ, ради усаглашавања текста Стратегије, како би се створиле претпоставке ради њеног усваја у истовјетном тексту од стране Савјета министара, Владе оба ентитета, Правосудне комисије Брчко Дистрикта БиХ и Високог судског и тужилачког савјета БиХ.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству здравља и социјалне заштите, на План утрошка средстава, за период 01.01. – 31.03.2015.година,  у износу од 414.750,00 КМ.

Средства из ове Одлуке биће распоређена установама социјалне заштите.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на План утрошка средстава за ЈУ „Воде Српске“, у износу од 8.000.000,00 КМ.

Влада Републике Српске је разматрала Информацију о неусклађености закона БиХ и Републике Српске у областима сјемена и садног материјала, фитофармацеутских средстава и генетички модификованих организама и донијела закључке који иде у правцу потребе усаглашавања наведених законских рјешења.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији Стратегије развоја образовања Републике Српске 2010-2014. године.

У области предшколског васпитања и образовања је током претходног четворогодишњег периода дошло до значајног повећања обухвата дјеце Програмом припреме дјеце у години пред полазак у школу и проценат тог обухвата се кретао од 20 до 45 одсто, а Влада Републике Српске је за тај програм издвојила преко 860.000. КМ.

У основном образовању је успостављен систем професионалне оријентације – вођење ученичког досијеа. Уведен је проширени програм  - продужени боравак и јутарње чување, као облици организованог рада са ученицима у школи прије и/или након реализације наставе. Проводи се пројекат „Мобилни тимови за подршку инклузивном образовању ученика са сметњама у психофизичком развоју у редовним основним и средњим школама“. Програм „Доситеј“, који промовише интерактивно учење помоћу информационо-комуникационих технологија и улагање у вјештине 21. вијека, у примјени је у  125 од 187 основних школа. Опремљено је 718 е-учионица и наставници обучени за примјену информационих технологија у настави.

У средњем образовању се интензивно радило на модернизацији и развоју наставних програма за занимања која су потребна тржишту рада. При креирању уписне политике, Министартсво је активно сарађивало са свим друштвеним партнерима и користило примјере добре праксе из окружења, те радило на побољшању услова за организацију практичне наставе у предузећима.

У систему високог образовања Републике Српске у претходном периоду успостављене су све релевантне институције и тијела која треба да пруже подршку имплементацији реформе високог образовања у складу са болоњским  принципима. 

Правни и административни оквир у Републици Српској је успоставио законске основе за провођење реформе високог образовања, уз континуирано праћење примјене законских одредби. Болоњском декларацијом промовише се мобилност студената и академског особља у оквиру Европског простора високог образовања, као један од основних предуслова постизања међународне конкурентности европског високог образовања.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о реализацији Стратегије развоја културе Републике Српске 2010-2015. године.

Полазећи од циљева и приоритета Стратегије, Министарство просвјете и културе  је од 2010. проводило бројне активности унапређења домаће културне сцене, мобилности умјетника и приближавању и прилагођавању европским и правним инструментима, те културним токовима у сваком смислу.

У оквиру развоја информационих технологија у култури Републике Српске обезбијеђена су средства за имплементацију библиотечко-информационог система Кобис  као стратешког пројекта Владе Републике Српске. 

На пољу међународне и регионалне културне сарадње, најзначајније је уврштавање Змијањског веза на УНЕСКО репрезентативну листу нематеријалног насљеђа човјечанства прошле године, као првог нематеријалног културног добра из Републике Српске и БиХ, што је од изузетне важности, не само за област културе, већ и за сектор предузетништва, руралног развоја и туризма.

Влада Републике Српске усвојила је Извјештај о раду Савјета за развој високог образовања и осигурања квалитета за период од јула до децембра 2014. године и Извјештај о раду Савјета за дјецу Републике Српске за 2014. годину.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о раду и финансирању представништава Републике Српске у иностранству у 2014. години и Информацију о предложеним програмима и плановима рада са финансијским плановима представништава Републике Српске у иностранству у 2015. години.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.