Sign In

Одржана 167. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​Влада Републике Српске утврдила јe данас на, 167. сједници, у Бањалуци, Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о општем управном поступку.

Суштина доношења овог закона је унапријеђење постојећег управног поступања и стварање компатибилног, конзистентног и сигурног система који треба да осигура потпунију заштиту права свих физичких и правних лица као странака у управном поступку, уз успостављање максималне брзине „реаговања", економичност и ефикасност.

Овим законом се, у контексту реформе јавне управе, детаљније регулише електронска комуникација органа и странака, доношење и достављање рјешења електронским путем, прецизирају одређени рокови. Овим законом ће се омогућити да управни поступак буде ефикаснији, функционалнији, дјелотворнији, транспарентнији и окренут грађанима као крајњим корисницима услуга органа који примјењују овај закон кад рјешавају о њиховим правима, обавезама и правним интересима. Разлози за доношење овог закона огледају се и у потреби унапређења пословних процеса у оквиру органа, а који поступају у складу са одређеним процесним правилима. Тиме се жели постићи и повољнији услови за развој пословног окружења. Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби поједностављења процедура, увођењем јединственог управног мјеста и увођењем права на одрицање од жалбе, што ће утицати на скраћење трајања поступка и бржу провођење рјешења, у оквиру посебних управних поступака.

Влада Републике Српске утврдила јe Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о матичним књигама.

Предложене измјене и допуне одредби закона представљају наставак реформе у области матичних књига, које ће након пуне имплементације дати допринос даљем унапређењу електронске базе матичних књига, побољшању међусобне размјене података у матичним службама, поједноставити поступак уписа у матичне књиге, утицати на скраћење рокова, а услуге које матичне службе пружају грађанима учинити ефикаснијим.

Такође, разлози за доношење Закона о измјенама и допунама Закона о матичним књигама садржани су у потреби да се прецизирају и отклоне нејасноће појединих законских рјешења, које су уочене током примјене важећег Закона.

Овим законом уводи се обавеза матичним службама да међусобно комуницирају и службеним путем прибављају доказе из евиденција којима располажу, што представља олакшање за грађане јер неће имати обавезу да уз поднеске за упис у матичне књиге или исправку података достављају изводе или увјерења којима располажу матичне службе у Републици Српској. Тиме ће се смањити трошкови за грађане и повећати ефикасност у поступању матичних служби.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању, по хитном поступку.

Разлози за доношење Закона о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању садржани су у потреби да се отклоне поједине нејасноће уочене у примјени Закона о основном васпитању и образовању, те да се одређена питања дефинишу на исти начин као и у Закону о средњем образовању и васпитању. Законом о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању биће јасно и прецизно регулисано питање могућности да наставници, стручни сарадници који су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове који се односе на степен и врсту стручне спреме могу равноправно конкурисати и на расписани конкурс за директора школе. Приједлог да се Закон донесе по хитном поступку произилази и из потребе да се пропише колико износи накнада за полагање стручног испита, с обзиром на то да су се раније стручни испити полагали на високошколским установама, а од мајског испитног рока испити ће се полагати у Министарству просвјете и културе.

Влада Републике Српске донијела је Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању, по хитном поступку. Разлог за доношење овог закона по хитном поступку произлази из потребе спровођења одлука Уставног суда Републике Српске.

Одлуком Уставног суда („Службени гласник Републике Српске", број 5/17) утврђено је да је одредбом члана 147. став 4. нарушено начело равноправности и једнакости из члана 10. Устава Републике Српске. Суд сматра да је овом законском нормом једна група лица која има звање вишег асистента стављена у неравноправан положај за могућности реизбора у ово звање у односу на остале више асистенте на универзитету. Одлуком Уставног суда („Службени гласник Републике Српске", број 100/17) утврђено је да важеће норме Статута Универзитета у Бањој Луци нису у складу с Уставом Републике Српске и Законом о високом образовању. Наиме, Уставни суд је оспорио одредбу Статута, према којој се декан именује на период од четири године, са могућношћу једног реизбора, сматрајући да је то додатни посебни услов који би неко лице требало да испуњава да би било изабрано за декана, те да је истовремено и ограничење за лица која испуњавају посебне услове одређене Законом, јер у важећим одредбама Закона о високом образовању није дефинисано трајање мандата декана, као ни могућности реизбора. У складу с тим, Приједлогом закона се дефинише трајање мандата и могућност још једног избора декана. Још један од разлога јесте да се студентима продужи рок права преноса два предмета у наредне три године студија, односно највише 15 ECTS бодова.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о култури.

Ријеч је о закону који до сада није постојао у законодавству Републике Српске. Доношење Закона о култури је стварна потреба да се јасно дефинише начин остваривања општег интереса у култури и обављања културних дjелатности, права, обавезе и одговорности свих субјеката у култури, услови за обављање дјелатности у култури, услови и поступак за суфинансирање и финансирање дјелатности у култури, културна политика као и друга питања од значаја за културу.

Овим законом први пут се дефинише појам умјетника и стручњака у култури и уводи Регистар умјетника и Регистар стручњака у култури, што би требало да допринесе јачању њихове позиције у култури Републике Српске. Предмет овог Закона је такође уређивање материјалноправног, процесног и организационог статуса удружења у култури, које је Министарство препознало као веома важног партнера у развоју културе. Овим законом се прописију облици извора финансирања културе у Републици Српској и дефинишу конкретни начини остваривања културне полтике, гдје су документ стратегије развоја културе и институција јавног конкурса препознати као кључна средства у процесу испуњавања претходно утврђених и зацртаних културних потреба.

Влада Републике Српске донијела је Рјешења о давању сагласности на закључивање Меморандума о разумијевању између Владе Републике Српске, ЈП"Аутопутеви Републике Српске"д.о.о. Бања Лука и кинеске компаније Sinochem Capital Co, Пекинг, како би се истражила могућност заједничког пројекта изградње дионице аутопута Вукосавље-Добој у дужини од 40 km у Републици Српској. Овлашћује се министар саобраћаја и веза Неђо Трнинић да потпише Меморандум.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о капиталним пројектима и другим инвестицијама у здравственом систему Републике Српске за 2017. годину. Укупна средства реализована у 2017. години на капиталним пројектима и другим инвестицијама у јавном сектору здравства износе  68.435.276,85  КМ.    

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске очекује да ће реализацијом капиталних улагања повећати доступност здравствене заштите, смањити број пацијената лијечених у иностранству и повећати ефикасност здравственог система уз унапређење квалитета рада.              

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о предузетим мјерама и стању болести квргаве коже говеда и болести плавог језика у 2017. години.

Задужује се Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске да спроведе вакцинацију говеда против болести квргаве коже у зони А и свих преживара против болести плавог језика, преко ветеринарских организација и да благовремено информише Владу Републике Српске о току и ефектима свих предузетих мјера.

Влада Републике Српске усвојила је Извјештај о реализацији програма сузбијања и искорјењивања бруцелозе, класичне куге свиња и инфективне анемије копитара у Републици Српској у 2017. години. Задужује се Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде да настави започете активности и у 2018. години, реализујући програме Класичне свињске куге, бруцелозе и инфективне анемије копитара.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о молби Привредне коморе Републике Српске за суфинансирање представљања привреде Републике Српске на 21. Међународном сајму привреде Мостар 2018.

Задужује се Министарство за економске односе и регионалну сарадњу да Привредној комори Републике Српске обезбиједи финансијска средстава у износу од 17.000,00 КМ, а у сврху учешћа и представљања привреде Републике Српске на 21. Међународном сајму привреде Мостар 2018, који се одржава у периоду од 10.04. до 14.04.2018. године.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласност  на Програм рада Јавне установе Пољопривредни институт Рапублике Српске, Бања Лука за 2018. годину са финансијским планом.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на Одлуку о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде од банака за обављање послова Агенције за банкарство Републике Српске. Овом Одлуком о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде од банака за обављање послова Агенције за банкарство Републике Српске предвиђено је смањење накнаде за: издавање дозволе за оснивање и рад банака и филијале страних банака, издавање сагласности на статусну промјену банке, издавање сагласности страној банци за оснивање представништва у Републици Српској, издавање сагласности банци за отварање представништва, сагласност за укључивање инструмената капитала у ставке капитала и за отплату инструмената капитала или субординисаног дуга прије доспијећа, као и сагласност за откуп властитих акција и одобрење за стицање власничких удјела у другим правним лицима. Одлуком су уведене и нове накнаде и то: за издавање сагласности за доброљну ликвидацију банке, за купопродају пласмана, те сагласност за продају имовине и обавеза банке или спајање банке у принудној ликвидацији, а које сагласности Агенција за банкарство Републике Српске издаје на основу нових законских рјешења.

Влада Републике Српске донијела је рјешење о давању сагласности на Приједлог Уговора о финансирању жељезничке инфраструктуре у 2018. години у износу од  17.580.000 КМ и Приједлог Уговора о суфинансирању жељезничког путничког саобраћаја од интереса за Републику Српску  за 2018. годину у износу 7.420.000 КМ, а који ће се закључити између Владе Републике Српске и „Жељезница Републике Српске" а.д. Добој. Наведени уговори се закључују у складу са Законом о финансирању жељезничке инфраструктуре и суфинансирању жељезничког саобраћаја од интереса за Републику Српску („Службени гласник Републике Српске", број 34/06).

Од  2011. године износ субвенције за Жељезнице Републике Српске износи 25.000.000,00 КМ, а сваке године се потписују уговори о начину подјеле тог износа намијењеног за финансирање жељезничке инфраструктуре и за суфинансирање путничког саобраћаја. Субвенција се исплаћује на мјесечном нивоу.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о давању сагласности на Приједлога Уговора о финансијској подршци „Аеродомима Републике Српске" у 2018. години, а који ће се закључити између Владе Републике Српске и „Аеродрома Републике Српске". Влада Републике Српске Предузећу за пружање услуга у ваздушном саобраћају „Аеродроми  Републике Српске" одобрава субвенцију у износи 1.900.000,00 КМ, а субвенција је намијењена за обезбјеђење редовног пословања и одржавање ваздушног саобраћаја са јединог међународног аеродрома у Републици Српској.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.