Sign In

Одржана 5. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​​Влада Републике Српске донијела је данас, на 5. сједници, одржаној у Бањалуци, Одлуку о одобрењу пласмана средстава за унапређење материјалног положаја бораца са навршених 65 година живота кроз мјесечно новчано примање.

Одлуком се одобрава пласман средстава предвиђених Буџетом Републике Српске за 2019. годину у оквиру Министарства рада и борачко-инвалидске заштите, у износу од 1.352.500,00 КМ у сврху унапређења материјалног положаја бораца са навршених 65 година живота којима стаж осигурања заједно са посебним стажом у двоструком трајању, износи 15 или више година.
Унапређење материјалног положаја бораца обезбиједиће се кроз исплату мјесечног новчаног примања у износу од 187,84 КМ, који се остварује на начин и по поступку прописаном за остваривање мјесечних новчаних примања по Закону о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.
Исплата мјесечног новчаног примања у 2019. години у складу са овом одлуком, вршиће се борцима који су то примање остварили у 2018. години као и борцима који у 2019. години испуне услове, уколико не остварују новчана примања по неком другом основу, не рачунајући примања која се остварују по прописима из области борачко-инвалидске заштите, заштите цивилних жртава рата и социјалне заштите.
Захтјев за мјесечно новчано примање подноси се општинском/градском органу управе надлежном за борачко-инвалидску заштиту по мјесту пребивалишта подносиоца захтјева, који од надлежне организационе јединице Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске по службеној дужности прибавља податке о стажу осигурања и посебном стажу у двоструком трајању.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о платама запослених у области културе Републике Српске, Приједлог закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда, као и Приједлог закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској. 
Влада је приједлоге ових закона, по хитном поступку, утврдила имајући у виду Меморандум о заједничким мјерама за период од 2018. до 2020. године, закључен 18. децембра 2017. године између Владе Републике Српске и Савеза синдиката Републике Српске.
Овим законима се предлаже повећање платних коефицијената за све запослене распоређене на радна мјеста са високом стручном спремом у установама културе, за све наставнике, сараднике и остале запослене распоређене на радна мјеста са високом стручном спремом у високошколским установама и установама студентског стандарда, те за све наставнике и остале запослене распоређене на радна мјеста са високом стручном спремом у основним и средњим школама, ђачким домовима, школама за дјецу са сметњама у развоју и умјетничким, односно музичким и балетским школама, а с циљем изједначавања плата запослених са високом стручном спремом у поменутим областима са платама запослених у другим областима јавне управе.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о додјели концесије за изградњу и коришћење хидроелектране "Фоча" на ријеци Дрини, те Рјешење о давању сагласности на Уговор о концесији за изградњу и коришћење хидроелектране "Фоча" на ријеци Дрини. 
Концесија за изградњу и коришћење хидроелектране "Фоча" на ријеци Дрини додјељује се Привредном друштву Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ – Матично предузеће а.д. Требиње. Концесија се додјељује на период од 50 година, рачунајући од дана закључивања уговора о концесији. Концесионар је дужан прије закључења уговора о концесији уплатити у корист Буџета Републике Српске једнократну накнаду за уступљено право у износу од 1.163.718,85 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о додјели концесије за изградњу и коришћење хидроелектране "Паунци" на ријеци Дрини, као и Рјешење о давању сагласности на Уговор о концесији за изградњу и коришћење хироелектране "Паунци" на ријеци Дрини.
Концесија за изградњу и коришћење хидроелектране "Паунци" на ријеци Дрини додјељује се Привредном друштву Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ – Матично предузеће а.д. Требиње. Концесија се додјељује на период од 50 година, рачунајући од дана закључивања уговора о концесији.
Концесионар је дужан прије закључења уговора о концесији уплатити у корист Буџета Републике Српске једнократну накнаду за уступљено право у износу од 1.232.172,90 КМ.

Влада Републике Српске усвојила је Приједог плана послова премјера и оснивања катастра непокретности за 2019. годину.
Планoм за 2019. годину предвиђени су послови имплементације развојних програма за: основне геодетске радове, прeмјер и одржавање постојећих катастарских евиденција и катастра комуналних уређаја, картографије, развој и одржавање информационог и геоинформационог система и инфраструктуре геопросторних података, имовинско-правне послове, модернизацију прописа из области премјера, катастра и имовинско-правне области, управљање људским ресурсима, унутрашњу и вањску комуникацију, е-Управу и поступак експропријације непокретности за изградњу капиталних објеката и други капитални објекти од општег интереса.
Укупна процијењена потребна средства за извршење Плана за 2019. годину су утврђена у износу од 30.159.484,00 КМ, из редовних властитих и намјенских извора финансирања.
Средства су утврђена на основу цијена за извођење ових радова, а обезбјеђују се Законом о финансирању послова премјера и успостављања катастра непокретности и Законом о накнадама за вршење услуга премјера и коришћење података катастра непокретности и катастра земљишта.

Влада Републике Српске усвојила је План активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору у Републици Српској у 2019.години.
Задаци предвиђени овим планом произилазе из законских надлежности и обавеза органа и институција, а основни смисао његовог доношења је анимирање, ефикасност и координација, те додатно наглашавање обавеза и одговорности свих субјеката од непосредног значаја за предметну област.
Доношењем и спровођењем овог плана унаприједиће се и обезбиједити свестраније ангажовање свих релевантних субјеката и остварити виши ниво приправности и спремности са циљем унапређења ефикасности система заштите и спасавања и веће безбједности људи и материјалних добара од пожара.

Влада Републике Српске усвојила је Плана одбране од поплава у Републици Српској у 2019.години.
План одбране од поплава у Републици Српској у 2019. години је основни документ за координацију и спровођење додатних или посебних годишњих задатака и активности републичких органа, градова/општина, привредних друштава, других правних лица и удружења грађана која спроводе дјелатности од значаја за заштиту и спасавање од поплава.
План је израђен на основу анализе прикупљених података, достављених извјештаја о реализацији задатака током протеклих година, извјештаја о инспекцијском надзору, анализе тренутног стања, те мишљења и приједлога субјеката од непосредног значаја за ову област.
Доношењем и спровођењем овог плана унаприједиће се и обезбиједити свестраније ангажовање свих релевантних субјеката и остварити виши ниво приправности на заштити и спасавању људи и материјалних добара од поплава.
Републичка управа цивилне заштите надлежна је за координацију, усклађивање, праћење и усмјеравање свих активности везаних за спровођење овог плана.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о именовању чланова Економско-социјалног савјета Републике Српске испред Владе Републике Српске.
Имајући у виду да је дана 18. децембра 2018. године изабран нови сазив Владе Републике Српске, којом приликом је члановима Савјета именованим испред Владе Републике Српске престао мандат, било је неопходно донијети предложено рјешење о именовању нових чланова Економско-социјалног савјета Републике Српске испред Владе Републике Српске и њихових замјеника. 
За чланове Економско-социјалног савјета Републике Српске, као представнике  Владе Републике Српске и замјенике чланова, на период од четири године, именују се Душко Милуновић, члан и Мира Васић, замјеник члана; Зора Видовић, члан и Вјекослав Петричевић, замјеник члана; и Петар Ђокић, члан и Славица Богдановић, замјеник члана.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.