Sign In

Одржана 42. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске донијела је данас, на 42. сједници, у Бањој Луци, Одлуку о ванредном усклађивању општег бода и пензија.

Одлуком је предвиђено да се општи бод и пензије ванредно ускладе тако да се повећају за 2 % почев од 01. јануара 2014. године.

Основни разлог за доношење Одлуке је побољшање материјалног положаја корисника права из пензијског и инвалидског осигурања. Овом одлуком реализује се Протокол о побољшању материјалног положаја пензионера који су 16. новембра 2013. године потписали Влада Републике Српске и Удружење пензионера Републике Српске.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона o измјенама и допунама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком равоју.

Досадашња примјена Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју указала је на потребу да се одређена питања уређена Законом прецизније  дефинишу или да се дефинишу на другачији начин, с циљем да се створе што повољнији  услови и претпоставке за научноистраживачки рад и развој технологија Републике Српске.

У том смислу прецизирано је да ће се годишњим планом Министарства науке и технологије утврдити програми који ће бити подржани у тој години, а не правилником. Такође, прецизирано је да је, поред осталих, научноистраживачка организација и високошколска установа која је уписана у Регистар високошколских установа.

Ново у овом закону је прописивање надлежности Министарства да води базу података E-CRIS.RS, у коју се уписују организације у којима се обавља научноистраживачка и истраживачко-развојна дјелатност, као и лица која се баве научним и истраживачким радом, истраживачи и остали стручњаци који се баве истраживањем и развојем.

Ради подизања квалитета научног кадра у Републици Српској, потребно је изборе у научна звања ускладити са међународно признатим стандардима у овој области. Због тога су дефинисани критеријуми за стицање научних звања, у којима се, поред научног степена  доктор наук из одговарајуће научне области и проведеног изборног периода у одговарајућем научном звању, по први пут, уводи критеријум научне компетентности кандидата.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о активностима Републике Српске у области регионалне и институционалне сарадње.

Ова информација доставиће се Народној скупштини Републике Српске на разматрање и усвајање.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о анализи законодавства Републике Српске из области превоза опасних материја.
С циљем припреме измјене и допуне, или новог текста Закона о превозу опасних материја Републике Српске, формираће се интерресорна радна групу коју ће чинити представници сљедећих министарстава: Министарства унутрашњих послова, Министарства саобраћаја и веза, Министарства здравља и социјалне заштите, Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства индустрије, енергетике и рударства и Министарства за економске односе и регионалну сарадњу.

Задатак ове радне групе je да измјене и допуне, или нови текст Закона о превозу опасних материја Републике Српске припреми у складу са извјештајем радне групе за анализу постојећег законодавства Републике Српске из области превоза опасних материја, примарним и секундардним изворима права Европске уније и међународним споразума из ове области, најкасније до јула 2014. године.
За реализацију закључка задужује се Министарство унутрашњих послова.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о реализацији Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2012-2016. године, за период 01.08.2012-01.12. 2013. године.

На бази података Министарства науке и технологије, извјештаја добијених од високошколских институција и научноистраживачких организација (института), објављених информација Агенције за акредитацију ВШО РС и статистичких истраживања Републичког завода за статистику, може се закључити да се реализација Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске 2012 – 2016. године, у првој години њеног спровођења, тј. у периоду 01.08.2012. – 01.12.2013. године, одвијала успјешно.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о реализацији Акционог плана за имплементацију Стратегије развоја трговине Републике Српске за период до 2015. године.

Акциони план предвиђа реализацију низа активности на реализацији четири стратешка циља дефинисаних Стратегијом развоја трговине Републике Српске за период до 2015. године, и то: повећање квалитета, обима и разноврсности домаће производње, уапређење и развој конкурентости домаћих производа, развој трговачке мреже и трговинске структуре Републике Српске, успостављање ефикасног институционално - правног оквира за развој трговине Републике Српске.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о потреби формирања сталног тијела за подршку и унапређење спољнотрговинског пословања и заштиту домаће производње.

Да би се смањили негативни утицаји садашњег стања у спољнотрговинском пословању, а посебно са аспекта заштите домаће производње, неопходно је предузети низ конкретних потеза који би за резултат имали континуирано и свеобухватно праћење стања у овој области, правовремено предузимање неопходних мјера, стални контакт и усаглашавање активности са институцијама на нивоу заједничких органа БиХ, значајније учешће ентитетских институција у креирању привредних политика и активности, те значајнији утицај на доношење одговарајућих одлука, од значаја за спољнотрговинско пословање и заштиту домаће производње. Потребно је стално вршити анализу потреба привредника и грађана, пратити стање на унутрашњем тржишту, пратити кретање роба, дефинисати критичне периоде, одредити механизме и временске оквире дјеловања. Укратко речено потребно је знати стање на терену и на најбољи могући начин у корист грађана и привреде пренијети га у легалне оквире.

Закључком Владе Републике Српске задужују се: Министарство трговине и туризма, Министарство финансија, Министарство за економске односе и регионалну сарадњу и Министарство индустрије, енергетике и рударства да у року од 3 дана од дана доношења овог закључка доставе Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде своје приједлоге за чланове Сталног тијела за подршку и унапређење спољнотрговинског пословања и заштиту домаће производње које ће именовати Влада.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о обнови регистрације  пољопривредних газдинстава и разврставању породичних пољопривредних газдинстава на комерцијална и некомерцијална газдинства.

Влада Републике Српске у цјелости подржава мјере и активности које предузима Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде које су усмјерене на успостављање функционалног информационог система у пољопривреди, који ће обезбиједити ажурне податке за планирање и динамизирање текућег и дугорочног развоја аграрног сектора Републике Српске.

Задужује се Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде да почевши од 01. јануара 2014. године, за обрачун захтјева за подстицаје користи искључиво базу података новог  регистра пољопривредних газдинстава и регистра корисника подстицајних средстава,  о чему ће обавијестити све кориснике истог.

Задужује се Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, да у координацији са Агенцијом за посредничке, информатичке и финансијске услуге а.д. Бања Лука и надлежним административним службама градова и општина у Републици Српској, интензивира активности на промоцији обнове регистрације пољопривредних газдинстава и упису у регистар корисника подстицајних средстава.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о коригованим финансијским плановима, представништава Републике Српске у иностранству за 2013. годину.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о учешћу и оствареним резултатима спортиста и спортских организација из Републике Српске на званичним међународним такмичењима у 2013. години.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији програма подршке развоја међународне сарадње у 2013. години, чији је предлагач Министарство породице, омладине и спорта.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о реализацији пројекта опремања Завода за форензичку психијатрију Соколац.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о пројекту „Активности за омогућавање правовременог дјеловања при имплементацији Стокхолмске конвенције о постојаним органиским загађивачима (POPs) у Босни и Херцеговини“.

Влада Републике Српске подржава Пројекат и задужује Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Министарство индустрије, енергетике и рударства, Министарство здравља и социјалне заштите, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарство науке и технологије, као и републичке институције у њиховом саставу, да учествују у наставку реализације дефинисаних пројектних активности.

Влада сматра да документ Национални план имплементације (НИП) чија је израда предвиђена кроз пројектне активности, у структуралном, методолошком и садржинском смислу мора да почива на модуларном принципу, посредством којег ће на одговарајући начин бити представљене Уставом и законима дефинисане надлежности, те заступљене потребе Републике Српске у предметној области.

Обавезује се Министарство здравља и социјалне заштите да поменути документ достави Влади Републике Српске на разматрање.

Обавезују се корисници пројекта да редовно извјештавају Министарство за економске односе и регионалну сарадњу о провођењу пројектних активности.

Влада Републике Српске дала је сагласност на Измјене програма рада и финснијског плана Јавне установе „Воде Српске“ за 2013. годину.

Влада Републике Српске дала је сагласност на Програм рада и Финансијског плана ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске за 2014. годину.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о одобравању средстава ДОО „Екофарм“ Омарска у износу од 30.000,00 КМ за модернизацију и унапређење производње бројлера.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности Министарству породице, омладине и спорта (организациони код 3710) на План утрошка средстава за период 01.01-31.12.2013. године у укупном износу од 122.000,00 КМ.

Средства ће бити распоређена на сљедећи начин: капитални грантови непрофитним организацијама за изградњу, реконструкцију и санацију спортских објеката (20.000,00 КМ) и финансирање пројеката и програма у складу са Законом о играма на срећу (102.000,00 КМ).

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о усвајању Плана пословања "Гас-рес" д.о.о Бања Лука за 2014. годину.

План пословања "Гас-рес" д.о.о Бања Лука за 2014. годину представља план припремних активности за реализацију инвестиционог програма за изградњу гасовода и термоенергетских објеката пројекта „Јужни ток“.

Реализацијом пројекта „Јужни ток“ у Републици Српској биће испуњени услови за обављање регистрованих дјелатности Друштва и оставривање значајних прихода у наредном периоду.

Влада Републике Српске донијела је Закључак према којем на дан 14.01.2014. године у Републици Српској неће радити: републички органи и организације, органи јединица локалне самоуправе, јавна предузећа, установе и други који Нову годину обиљежавају по јулијанском календару.

Руководиоци ових органа обавезни су до краја 2014. године организовати рад ради остваривања пуног годишњег фонда радних дана.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.