Sign In

Одржана 131. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске донијела је данас на 131. сједници, у Бањалуци, Одлуку о давању сагласности Министарству здравља и социјалне заштите на План утрошка средстава, за период 01.01-30.06.2017. година, у износу од 430.000,00 КМ.

Средства из тачке ове Одлуке распоређују се на следећи начин: Црвени крст Републике Српске (300.000,00 КМ), Организацији ампутираца УДАС Републике Српске (30.000,00 КМ) и Удружење дијализираних, трансплатираних и хроничних бубрежних болесника Републике Српске (100.000,00 КМ).

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о измјени Одлуке о расподјели неперспективних локација и осталих некретнина које су служиле за потребе система одбране на територији Републике Српске у Касарни „Лука Вукаловић" у Требињу.

Одлуком се даје овлашћење Републичкој дирекцији за обнову и изградњу да са Градом Требиње закључи Анекс број 1. Уговора о преношењу права располагања и коришћења од 25.03.2013. године, којим ће се детаљно утврдити права и обавезе уговорних страна.

Доношењем ове одлуке створиће се претпоставке да град Требиње на локацији коју је издвојио за стамбено збрињавање десет припадника пријашњег Министарства одбране Републике Српске и Војске Републике Српске, ријеши стамбено питање за нека од лица према којима има обавезу стамбеног збрињавања, те да у пословни дио објекта смјести нека од предузећа или установа чији је оснивач.

На овај начин ће се предметна грађевинска парцела искористити за изградњу објеката којим би се ријешило питање стамбеног збрињавања избјеглих и расељених лица, затим породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата, породица војних инвалида, породица бораца и др.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о вјештацима Републике Српске.

Закон о вјештацима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 16/05 и 65/08) у примјени је од 2005. године, а измјене и допуне наведеног Закона услиједиле су 2008. године.

Током примјене наведеног Закона, уочене су бројне неправилности, као и непрецизна законска рјешења која су доводила до отежане примјене у пракси.

С тим у вези, указала се потреба да се прецизније дефинишу области вјештачења, прецизирају општи и посебни услови за именовање вјештака, дефинишу права и обавезе вјештака, као и принцип утврђивања одговорности и надзора над радом вјештака, да би се омогућила досљедна примјена наведених одредби у пракси.

С обзиром на то да би поновне измјене и допуне, укључујући и измјене и допуне из 2008. године, обухватиле више од половине текста Закона, обрађивач Закона се опредијелио за припрему и израду текста новог Закона о вјештацима Републике Српске.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима Републике Српске.

Образлажући разлоге за доношење овог закона, обрађивач Закона је навео разлоге због којих се приступило изради Нацрта овог закона. У вези с тим, предметним законом предвиђено је да се и трошкови принудне наплате воде као дуг у регистру који води Пореска управа. Такође, признање окривљеног за учињени прекршај и његово прихватање одговорности плаћањем новчане казне додатно је разјашњен институт прихватања одговорности, те се у том смислу прописује да окривљени касније не може негирати одговорност, нити се жалити на висину казне или врсту било које санкције или трошкова. Осим тога, предметним законом предвиђена је и олакшица за окривљеног који прихвати одговорност за прекршај и у року од осам дана плати половину изречене новчане казне и у том случају се ослобађа плаћања друге половине изречене новчане казне.

Поред тога, одлучивање о жалби на другостепену одлуку суда предложеним законским рјешењем промијењена је и надлежност суда и то тако што је предложено да умјесто Врховног суда о жалби одлучује друго вијеће истог другостепеног суда. Овим законом, такође, врши се усклађивање са новим Кривичним закоником Републике Српске и са Законом о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ.

Влада Републике Српске усвојила је Приједлог стратегије развоја локалне самоуправе у Републици Српској  за период 2017-2021. година.

Имајући у виду да је локална самоуправа један од темеља уставног уређења Републике

Српске, Влада Републике Српске је, по истеку периода реализације претходне Стратегије, која је обухватала период 2009–2015. година, остала опредијељена да настави са реформом локалне самоуправе и стратешки усмјерава њен даљи развој. Другим ријечима, препозната је потреба да се донесе нови стратешки документ којим ће се дефинисати стратешки правци развоја, утврдити визија, циљеви и активности за даљи развој и реформу локалне самоуправе у Републици Српској. Доношење ове стратегије предвиђено је Програмом економских реформи за период 2017–2019. година.

Влада Републике Српске се упознала са Информацијом о Нацрту Закона о измјенама и допунама Закона о систему државне помоћи у Босни и Херцеговини.

Влада Републике Српске је оцјенила да, уз услов уважавања достављених коментара од стране Владе Републике Српске,  понуђени Нацрт Закона унапређује систем државне помоћи у Босни и Херцеговини не нарушавајући постојеће уставне и законске надлежности Републике Српске.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о разговорима у вези трасе аутопута  Сарајево – Београд.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о усвајању листе приоритетних задатака за деминирање у 2017. години.

Пројекат за деминирање „Стаза на Зеленгори код Доњих бара", површине 2.293,00м2 који се налази на територији Националног парка „Сутјеска", радиће Републичка управа цивилне заштите Републике Српске у оквиру својих надлежности, планираних и расположивих средстава.

 ​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.