Sign In

Одржана 187. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​Влада Републике Српске донијела је данас, на 187. сједници, Одлуку о одобравању средстава граду Бањалука, у износу од 1,5 милиона КМ, и граду Приједору у износу од 2 милиона КМ, за помоћ домаћинствима погођеним невременом за санацију грађевинских објеката.

Средства из Одлуке биће дозначена градовима Бањалука и Приједор, а градови ће средства уплатити домаћинствима према процјени штета.

Влада Републике Српске донијела је одлуку да ће у потпуности санирати Основну школу „Милутин Бојић", у Мишином Хану.

Након процјене градских комисија о штетама на пољопривредним засадима, Влада Републике Српске ће одобрити помоћ пољопривредницима из аграрног буџета.

Влада Републике Српске донијела је Уредбу о измјенама и допунама Уредбе о одређивању награда и накнада нотарима у Републици Српској.

Измјенама је, између осталог, прописано и право на ослобођење од обавезе плаћања награде нотару, у износу од 50% за посебно социјално осјетљиве категорије лица, и то за: лица која се налазе у стању социјалне потребе, а која су примаоци новчане помоћи, ратне војне инвалиде од I до IV категорије, чланове породице погинулих и несталих бораца Републике Српске, жртве ратне тортуре, цивилна лица са инвалидитетом која су корисници права на личну инвалиднину, лица која болују од ријетких болести и дјецу без родитељског старања.

Ово је само једна од олакшица која се односи на физичка, али и правна лица.

Закључком Народне скупштине Републике Српске од 6. јула 2017. године Народна скупштина Републике Српске затражила је од Владе Републике Српске да преиспита уредбу која регулише надокнаде нотара. Министарство правде извршило је анализу предметне уредбе, узимајући у обзир наведене закључке Владе Републике Српске и Народне скупштине Републике Српске, интересе грађана и њихово економско и социјално стање, али и интересе нотара и несметано обављање нотарске службе. Том приликом утврђено је и да поједина питања до сада нису била правно регулисана због чега је било неопходно обезбиједити једнообразност у наплати награда за одређене правне послове. Поред наведног, од Нотарске коморе Републике Српске затражено је да достави своје приједлоге за измјене и допуне ове уредбе. С тим у вези, Нотарска комора Републике Српске доставила је три дописа са различитим виђењима у вези са питањем измјена и допуна Уредбе. Такође, одржано је и више састанака са представницима Нотарске коморе Републике Српске о тој теми. Имајући у виду наведено, утврђено је да је неопходно приступити измјенама и допунама појединих одредаба, те се приступило доношењу ове уредбе о измјенама и допунама Уредбе о одређивању награда и накнада нотарима у Републици Српској.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о пројектној мјери „Санација пумпних станица" у оквиру пројекта Хитне помоћи и заштите од поплава у Републици Српској (ЕИБ бр.2010-0470).

Задужује се Јавна установа „Воде Српске" да одмах изврши анализу реализације Уговора о санацији пумпних станица са извођачем радова „ОCIDE" Шпанија и да о резултатима анализе путем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде информише Владу Републике Српске, у року од 30 дана. Задужује се Јавна установа „Воде Српске" и Тим за имплементацију пројекта да одмах  предузме све неопходне активности  у циљу реализације активности на санацији пумпних станица у оквиру пројекта Хитне помоћи и заштите од поплава у Републици Српској (ЕИБ бр. 2010-0470). Задужује се Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде  да прати активности и томе информише Владу Републике Српске.

Пројекат се реализује, према договору са ЕИБ у складу са процедурама банке, по пројектним мјерама којих је било у старту 134, а накнадно је одобрено и нових 10 мјера након поплава 2014. године. По одобреном плану набавке од стране Банке Пројекат ће се реализовати кроз 29 Тендерских група. Већина тендерских група је реализована са више лотова тако да је до сада  закључено  укупно 31 уговор седам уговора за пружање услуга и 24 за извођење радова.

Укупно је до сада активирано  83 мјере.

Укупна вриједност до сада уговорених радова је 90,421,375.97 KM, а укупни износ које је исплаћен извођачима радова (авансне и ситуације за радове ) је 55,554,937,47 KM.

За имплементацију Пројекта задужена је Јавна установа „Воде Српске", који је и потписник Уговора. Реализацијом  Пројекта управља Тим који је основан од стране Владе Републике Српске, а чине га представници Министарства, пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства финансија, Министарства просторног уређења и Јавне установе „Воде Српске". Пројекат се реализује доста добро и у плану је да се до краја године уговоре сви послови у вриједности од 55.000.000,00 еура, што указује и добру оцјену од Европске Инвестиционе Банке за реализацију овог пројекта.

Овим пројектом биће урађена реконструкција насипа на дионицама гдје исти немају обезбијеђен ранг заштите на стогодишње воде на око 25 км. Осим планиране реконструкције насип поједине дионице савског насипа ће бити саниране у смислу санације клизишта, поправке круне насипа, сервисних путева и објеката на самом насипу у дужини од 30 км.

Влада Републике Српске усвојила је Извјештај реализацији Програма педолошких анализа земљишта за потребе породичних комерцијалних газдинстава у Републици Српској од 2014-2017. године.

Реализацијом Програма успостављена је системска контрола плодности и GIS база података о плодности земљишта и извршено узорковање 4944 лабораторијских анализа основних параметара плодности земљишта. Такође, дате су препоруке за употребу минералних и органских ђубрива, као и агротехничке препоруке за поправак плодности земљишта.

Укупан број газдинстава код којих је анализа извршена износи 2369, а корисници анализа добили су резултате анализе заједно са препорукама за поправку плодности и примјену ђубрива за двије културе по избору. 

Влада Републике Српске усвојила је Програм педолошких анализа земљишта у Републици Српској 2018-2021. година.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава за шуме за 2018. годину Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, субвенције нефинансијским субјектима у области шумарства, у укупном износу од 1.900.000,00 КМ.

Средства се распоређују на сљедећи начин:

Радови и активности у оквиру проширене репродукције шума - 1.767.000,00 КМ, набавку машине и опреме за деминирање шума - 452.000,00 КМ, остале радове и активности у оквиру проширене репродукције шума - 1.315.000,00 КМ, непланиране мјере заштите шума које могу да проузрокују посљедице ширих размјера, у износу од 95.000,00 КМ, развој ловства у Републици, у износу од 38.000,00 КМ.

Влада Републике Српске је усвојила „Информацију о изради Акционог плана Републике Српске за реализацију препорука Европске комисије са састанака пододбора за иновације, информационо друштво и социјалну политику између ЕУ и БиХ ".

Влада Републике Српске усвојила је „Информацију о изради Акционог плана Републике Српске за реализацију препоруке Европске комисије са састанака Пододобора за унутрашње тржиште и конкуренцију, укључујући заштиту здравља и потрошача између ЕУ и БиХ".

Влада Републике Српске усвојила је „Информацију о изради Акционог плана Републике Српске за реализацију препорука Европске комисије са састанака пододбора за транспорт, енергију, животну средину и регионални развој између ЕУ и БиХ".

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о давању сагласности Министарству за избјеглице и расељена лица на План утрошка средстава за период  01.01-30.09.2018. године,  у укупном износу од 172.000,00  КМ.

Средства су распоређена на сљедећи начин: Текући грантови организацијама и удружењима избјеглица и расељених лица, у износу од 13.000,00 КМ; Капитални грантови за рјешавање проблема интерно расељених лица, у износу од  31.000,00  КМ; Капитални грантови за финансирање повратка у Републику Српску, у износу од  100.000,00  КМ и Капитални грантови за финансирање повратка у Федерацију БиХ, у износу од  28.000,00  КМ.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење о давању сагласности Министарству за избјеглице и расељена лица за утрошак  новчаних средстава у укупном износу од 228.000 КМ.

Средства су распоређена на сљедећи начин: Дознаке за финансирање повратка у Републику Српску 53.000,00 КМ, и капитални грантови за финансирање повратка у Федерацију БиХ 175.000,00 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о разврставању јавних путева.

Овом одлуком, јавни путеви у Републици Српској, изузев локалних путева и улица у насељу, разврставају се у категорије: ауто-пут, брзи пут, магистрални пут првог и и другог реда и регионални пут првог и другог реда. Уз сваку категорију јавног пута, наведени су и путни правци који су обухваћени том категоријом пута.

Разврстано је 850 дионица путева.

Влада овом Одлуком задужује Јавно предузеће „Путеви Републике Српске", Јавно предузеће „Аутопутеви Републике Српске" и јединице локалне самоуправе да, свако у својој надлежности, изврше промјену категорије јавних путева и организују управљање путевима у складу са овом одлуком и другим прописима којима се регулише ова област.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.