Sign In

Одржана 28. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​​​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 28. сједници, одржаној у Бањалуци, Приједлог закона о личном имену.

Овим  законом  уређује  се  појам,  начин  одређивања,  коришћења  и  промјене  личног имена држављана Републике Српске и БиХ.
Важећи Закон о личном имену усвојила  је  Народна  скупштина  Републике  Српске,  на  сједници  одржаној  30.  децембра 1993. године, с тим да је у мањем обиму мијењан 2000. године.
Најзначајнија  новина  у  односу  на  важећи  Закон  садржана  је  у  томе  што  је  утврђено  да  се  овај  закон  односи  на  лица  која  посједују  држављанство  Републике  Српске  и  БиХ  и  уписана  су  у  матичне  књиге  рођених  у  Републици  Српској.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о шумама.
Измјенама и допунама се приступило како би се отклонили недостаци који су уочени приликом примјене Закона, како би се омогућила потпуна примјена Закона и ефикасније функционисање у овој области.
Измјене и допуне Закона о шумама имају за циљ прецизније дефинисање имовине јавног предузећа, дефинисање начина чувања шумских дрвних сортимената одузетих у инспекцијском надзору и проширење могућих пословних и организационих облика извођача радова у шумарству.
Током примјене важећег Закона о шумама уочени су проблеми у вези са промјеном намјене шумског земљишта, који су кроз предложене измјене прецизирани.
Такође, Савез општина и градова у досадашњем периоду инсистирао је на измјенама закона који су се односили на начин утрошка средстава које ЈПШ „Шуме Републике Српске“ уплаћују јединицама локалне самоуправе на име коришћења шумских ресурса, што је измјенама и допунама прихваћено.
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о шумама подразумијева измјену на начин да извођачи радова у шумарству, поред привредних друштава, могу бити и самостални предузетници, чиме се омогућава да физичка лица која испуњавају прописане услове у поступку лиценцирања могу вршити одређене послове у шумарству. 

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о измјенама о допунама Закона о штрајку.
Доношење новог Закона о раду, који је општи пропис у овој области, основни је разлог за доношење овог закона.
С обзиром на то да Закон о раду више не познаје појам „већински репрезентативни“ синдикат и удружење послодаваца организованих на нивоу Републике Српске, већ су овим законом, поред осталог, прописани услови за утврђивање репрезентативности синдиката и послодаваца на нивоу Републике, било је неопходно ускладити овај закон са Законом о раду.
Такође, потребно је ускладити одредбе Закона о штрајку са новим правним институтима прописаним Законом о мирном рјешавању радних спорова, којим се уређује поступак мирног рјешавања интересних и правних колективних радних спорова.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о Споразуму о финансирању државног програма активности за БиХ за 2018. годину између Европске уније, коју представља Европска комисија, и БиХ, коју представља Дирекција за европске интеграције Савјета министара БиХ. 
Влада Републике Српске није сагласна са Споразумом о финансирању државног програма активности за БиХ за 2018. годину, имајући у виду да су у процесу израде акционих докумената за 2018. годину уочена значајна процедурална одступања од одредби Одлуке о систему координације процеса европских интеграција у БиХ, те да нису у потпуности уважавани ставови надлежних институција Републике Српске у процесу израде појединих акционих докумената који чине саставни дио предметног Споразума.
Влада Републике Српске не прихвата било какве активности које би произилазиле из акционих докумената за ИПА 2 за 2018. годину, а које нису у складу са уставним рјешењима у БиХ, те са којима  се нису сагласиле надлежне институције Републике Српске.
Влада Републике Српске захтијева да се све будуће активности у вези са програмирањем државних пакета ИПА врше искључиво кроз радна тијела успостављена системом координације процеса европских интеграција у БиХ, при чему је неопходно и неизоставно правовремено учешће свих релевантних институција из Републике Српске у процесу програмирања путем радних тијела формираних у оквиру наведеног система, како би се омогућило ефикасно провођење пројеката у будућем периоду.
Влада је задужила Министарство финансија да у координацији са Министарством за европске интеграције и међународну сарадњу обавијести Министарство финансија и трезора БиХ о предметном Закључку.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о активностима на изради Програма економских реформи Републике Српске за период 2020-2022. године и координацији активности везаних за припрему Програма економских реформи БиХ за период 2020-2022. година.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству породице, омладине и спорта за период 01.01-30.09.2019. године, у укупном износу од 560.501,25 КМ.
Средства из ове одлуке се распоређују на сљедећи начин: 
Субвенција каматне стопе за стамбено кредитирање младих и младих брачних парова у износу 231.506,38 КМ, Текући грантови непрофитним удружењима  организацијама за афирмацију породице у износу 18.654,42 КМ, Текући грантови јавним установама и установама образовања за реализацију омладинских пројеката у износу 2.723,61 КМ, Текући грантови за реализацију програма дефинисаних Омладинском политиком РС и пројеката за унапређење и развој омладинског организовања у износу 41.262,62 КМ, Текући грантови младима и омладинским организацијама у руралним срединама у износу 6.809,00 КМ, Текући грантови за пројекте подршке међународне сарадње и мобилности младих у износу 12.256,22 КМ, Текући грантови за подршку активностима и пројектима за унапређење и развој волонтирања у износу 6.809,00 КМ, Текући грантови спортским организацијама у износу 149.798,25 КМ, Текући грантови спортским организацијама лица са инвалидитетом у Републици Српској у износу 11.575,32 КМ, Текући грантови за финансирање спортских клубова и спортских манифестација у Брчко Дистрикту БиХ у износу 17.022,53 КМ, Текући грантови за национална спортска признања Републике Српске у износу 32.683,26 КМ, Текући грантови врхунским и перспективним спортистима у Републици Српској у износу 23.150,64 КМ, Текући грантови удружењима од јавног интереса  6.250,00 КМ.
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство породице, омладине и спорта и Министарство финансија.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на план утрошка средстава за Основне школе за период од 01.01 – 30.09.2019. године, у укупном износу од 815.656,00 КМ, за издатке за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката у износу од 509.758,00 КМ и за издатке за набавку постројења и опреме у износу од 305.898,00 КМ.
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство просвјете и културе и Министарство финансија.

Влада  Републике  Српске  усвојила је Информацију  о  пројекту  „Одрживи  повратак  и интеграција  расељених особа  и избјеглица у БиХ, Црној Гори и Србији”.
Републички секретаријат за расељена лица и миграције Републике Српске, рјешавајући стамбене и друге проблеме расељених лица, избјеглица и повратника реализује Регионални Програм стамбеног збрињавања (РСП) који се финансира из донаторских средстава.
Програмом је предвиђено да се посебна пажња посвети стамбеном збрињавању, усељивости и економској одрживости корисника за шта је ангажован ЦРС (Catholic Releif Services).
У току протекле 3 године су кроз овај пројекат као и пројекат комплементарне подршке РСП‐у који је подржан од Швајцарске Владе обухваћене 42 општине, а подржано је укупно 433 корисника РСП‐а.
Циљ пројекта Одрживог повратака и интеграције расељених особа и избјеглица у БиХ, је наставак успјешног повратка или интеграције корисника Регионалног стамбеног пројекта у 12 циљних општина, на начин да је успостављена њихова економска одрживост и обезбјеђен модел социјалног становања.
Републички секретаријат ће да удружи средства са ЦРС-ом у оквиру овог пројекта, за реализацију напријед наведеног циља треће компоненте у износу од 30.000,00 КМ, при чему укупна вриједност пројекта у 2019. години износи 609.909,00 КМ од чега Канцеларију за популацију, избјеглице и миграције Владе САД учествује са 515.614,00 КМ, а ЦРС са 64.295,00 КМ.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на Правила наградне игре „10 рачуна изброји и стан освоји“.
Наградна игра се приређује на територији Републике Српске у периоду од 15.07.2019. године до 13.10.2019. године.
Сврха приређивања Наградне игре је подизање свијести грађана и привреде о значају сузбијања сиве економије, стимулације безготовинског плаћања као инструмента сузбијања сиве економије и мотивације за поштовање прописа и побољшање примјене Закона о фисканлним касама.
Наградна игра ће бити организована у сарадњи са Удружењем економиста „SWOT“ Бања Лука.
Влада Републике Српске прихватила је Информацију о реализацији поступка набавке станова у циљу обезбјеђивања наградног фонда за потребе наградне игре „10 рачуна изброји и стан освоји“.​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.