Sign In

Одржана 92. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

Влада Републике Српске утврдила је данас, на 92. сједници, одржаној у Бањој Луци, Приједлог Стратегије запошљавања Републике Српске 2016-2020. година.

Приједлог стратегије запошљавања припремељен је у складу са расправом о Нацрту ове стратегије вођеној на  12. сједници Народне скупштина Републике Српске одржаној 26. маја 2016. године и јавном расправома која је проведена у шест регионалних центара Републике Српске.

У циљу израде Стратегије урађене су детаљне анализе општих макроекономских кретања и стања привреде у Републици Српској, али и детаљне анализе стања у области запослености и незапослености, а на основу чега је извршена и SWOT анализа (анализа снага, слабости, могућности и пријетњи).


На основу урађених анализа формулисана су два стратешка циља и то:

1. Повећати запосленост и eкономску активност становништва у Републици Српској и

2. Одржати постојећа и креирати нова радна мјеста у привреди Републике Српске.

У оквиру првог стратешког циља Повећати запосленост и eкономску активност становништва у Републици Српској дефинисано је сљедећих шест оперативних циљева:

  • Осигурање веће повезаности система образовања са тржиштем рада,
  • Развијање културе рада и етике рада,
  • Обезбјеђење прецизних података о активној понуди радне снаге,
  • Унапређивање дјеловања и развој институција на тржишту рада,
  • Унапређивање запошљивости активних тражилаца посла и
  • Унапређивање запошљавања најрањивијих група незапослених лица (млади, лица са инвалидитетом, националне мањине, жене, лица која имају више од 50 година...).

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о мирном рјешавању радних спорова.

Овим законом уређују се начин и поступак мирног рјешавања индивидуалних и колективних радних спорова, избор, права и обавезе арбитара и миритеља, као и начин оснивања тијела за мирно рјешавање радних споровa, те друга питања од значаја за мирно рјешавање радних спорова.

Доношење новог Закона о раду који је општи пропис у овој области, основни је разлог за доношење овог закона.

Влада Републике Српске је у функцији Скупштине акционара донијела Правила о измјенама и допунама Правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука.

Имајући у виду отежано пословање привреде Републике Српске узроковано слабом ликвидношћу и у циљу побољшања понуде, Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука предлаже измјене и допуне Правила пласмана средстава по кредитним линијама и зајмовима у дијелу који се односи на намјену тј. увођење категорије рефинансирање обавеза. Увођењем рефинансирања финансијских обавеза ИРБ РС ће клијентима учинити доступна средства по нижој каматној стопи, дужим роковима отплате што би утицало на побољшање ликвидности самих корисника. Такође, за пласмане који су директно пласирани преко Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука уводи се могућност репрограма обавеза те закључење споразума о измирењу доспјелих неплаћених обавеза, а све у циљу постизања боље и извјесније наплате потраживања и растерећења привредних субјеката.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама Закона о високом образовању по хитном поступку.

Приједлогом закона о измјенама Закона о високом образовању по хитном поступку студентима који су започели студије по Закону о универзитету биће продужен рок за завршетак студија за двије године, а студентима који студирају по болоњским принципима а немају положене све испите, омогућен упис наредне године уз пренос 15 ECTS бодова.

Разлози за доношење Приједлога закона о измјенама Закона о високом образовању садржани су у неопходности продужавања важења одређених одредби Закона о високом образовању како би се могла несметано и на вријеме започети настава у академској 2016/2017. години и остварити могућност завршетка студија према одредбама раније важећег закона, с обзиром на протек рока за важење тих одредби према важећем Закону о високом образовању.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о преносу надлежности у области високог образовања.

Обавезују се чланови Управног одбора Агенције за развој високог образовања и осигурања квалитета БиХ из реда српског народа да не подрже усвајање докумената ''Одлука о нормама којима се одређују минимални стандарди у подручју високог образовања у БиХ'' и „Препоруке о процедурама за оснивање и затварање високошколских установа те за преструктурирање студијских програма и препоруке о критеријумима за лиценцирање високошколских установа и студијских програма у БиХ", с обзиром да се истима врши пренос надлежности у области високог образовања.

Влада Републике Српске прихватила Информацију о намјенском утрошку додијељених средстава гранта удружењима од јавног интереса у 2015. години.

Влада Републике Српске донијела је План активности на спровођењу мјера заштите и спасавања од већих сњежних падавина и снијега од интереса за Републику Српску у 2016/2017. години.

Влада Републике Српске донијела је Рјешење o давању сагласности на текст Меморандума о сарадњи између „Пошта Српске" а.д. Бања Лука и кинеске компаније „ZTE Corporation" у области развоја информационо комуникационих технологија.

Успостава стратешког партнерства са „ZTE Corporation" омогућиће „Поштама Српске" развој кроз стварање будућег државног кабловског и телеком оператера, који ће на бази савремених услуга одржати профитабилност и јачање државног предузећа „Пошта Српске".


Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.