Sign In

Одржана 54. сједница Владе Републике Српске: Од 1. јануара пензије веће за 9,2 одсто

Објављено:

​Влада Републике Српске донијела је данас, на 54. сједници у Бањалуци, Одлуку о одређивању износа најниже пензије, с циљем побољшања материјалног положаја најугроженије категорије корисника права из пензијског и инвалидског осигурања, односно корисника којима је износ пензије одређен по општим прописима нижи од најниже пензије.

Износи најниже пензије од 1. јануара 2024. године, одређени су тако што су износи најниже пензије за децембар 2023. године, повећани за наведени проценат усклађивања пензија, односно за 9,20% и то:

-    до 15 година пензијског стажа - 300,61 КМ,   

-    за 15 година пензијског стажа и више, а мање од 20 година - 360,76 КМ,

-    за 20 година пензијског стажа и више, а мање од 30 година - 420,90 КМ,

-    за 30 година пензијског стажа и више, а мање од 40 година - 481,08 КМ,

-    за 40 година пензијског стажа и више - 601,35 КМ.

За реализацију ове одлуке Влада Републике Српске ће обезбједити додатна средства у износу од око 2.900.000 KM мјесечно, односно око 34.800.000 KM до краја 2024. године.

Чланом 83. став 1. Закона о пензијском и инвалидском осигурању прописано је да се пензије остварене до 31. децембра претходне године усклађују од 1. јануара сваке године, почев од 2013. године, према проценту који представља половину збира процента промјене просјечне нето плате и процента промјене потрошачких цијена на годишњем нивоу у Републици у претходној години.


Влада је усвојила Одлуку о одобрењу пласмана средстава за унапређење материјалног положаја бораца са навршених 65 година живота, кроз мјесечно новчано примање, за 2024. годину.

Ријеч је о одређеном виду новчане помоћи која се исплаћује као мјесечно новчано примање борцима са навршених 65 година, који не испуњавају услове за остваривање права на пензију, а који имају 15 и више година пензијског стажа. Почев од 2018. године, Влада Републике Српске сваке године доноси одлуку на основу које се наведеној категорији бораца врши исплата мјесечног новчаног примања које се одређује у висини најнижег нивоа најниже пензије. Висина мјесечног новчаног примања за 2024. годину износи 300,61 КМ, што је увећање у односу на претходну годину када је износило 242,55 КМ.


На данашњој сједници, Влада Српске усвојила је Информацију о уписаним студентима у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2023/24. години на високошколским установама у Републици Српској.

У прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2023/24. години уписано је укупно 5.968 студената. При томе на јавним високошколским установама у овој 2023/24. академској години у односу на претходну - остварен је већи упис на прву годину првог циклуса студија за 42 студента (3.252 уписаних у односу на 3.210), а смањен је упис на приватним високошколским установама за 191 студента (1.874 уписаних у односу на 2.065).

Влада Републике Српске од укупно уписаних 3.252 студента на прву годину првог циклуса студија на јавним високошколским установама, у пуном износу финансира 2.558 студената или 78,65 %, док 694 уписана студента или 21,35 % сами финансирају своје школовање. Такође, Влада Републике Српске од укупно уписаних 650 студената на прву годину другог циклуса студија на јавним високошколским установама, у пуном износу финансира 565 студената или 86,92 % уписаних студената у прву годину другог циклуса студија, док 85 уписаних студената или 13,08 % сами финансирају своје школовање. Јавни универзитети су на прву годину трећег циклуса студија уписали укупно 89 студената.


Влада је донијела Одлуку о Мрежи високошколских установа и студијских програма Републике Српске за период 2024 – 2025. година.

Одлуку о Мрежи високошколских установа и студијских програма Републике Српске доноси Влада Републике Српске на приједлог Савјета за високо образовање Републике Српске. Доношење Mрeже такође је предвиђено као јeдна од компоненти стратешких циљева, дефинисаних у важећим стратешким документима Републике Српске. Мрежа високошколских установа и студијских програма садржи податке о постојећем стању, о потреби за оснивањем нових високошколских установа и нових студијских програма. У овом документу дати су бројни подаци о постојећем систему високог образовања и о његовом окружењу. На закључцима насталих анализом ових података, креирана је и успостављена Мрежа, док свакако тиме нису исцрпљене могућности њихове даље анализе и трагања за одговорима на питања постављена пред доносиоце будућих одлука везаних за систем високог образовања, али и као предмет пажње истраживача, аналитичара, и јавности. Одлука о Мрежи високошколских установа и студијских програма Републике Српске доноси се за период од двије године, односно за период 2024 – 2025. година и објављује се у Службеном гласнику Републике Српске.


Влада Републике Српске донијела је и Програм о коришћењу обновљивих извора енергије.

Законски основ за доношење Програма садржан је у Закону о обновљивим изворима енергије из 2022. године, а којим је прописано да се циљеви Републике Српске о учешћу енергије из обновљивих извора по годинама, количине предвиђене за подстицај по технологијама, преглед врста и начин остваривања подстицаја, као и друга питања, уређују Програмом о коришћењу обновљивих извора енергије, који доноси Влада Републике Српске. Програмом су дефинисани циљеви Републике Српске до 2030. године.

Доношење Програма је неопходно ради испуњења обавезе из Закона о обновљивим изворима, Уговора о Енергетској заједници и наставка функционисања система подстицаја, а исти је сачињен на основу процјене о могућности реализације пројеката.

Програм садржи процјене очекиване бруто финалне потрошње електричне енергије, енергије гријања и хлађења и енергије у транспорту, затим секторске циљеве, односно удјеле енергије из обновљивих извора у електричној енергији, гријању и хлађењу и транспорту, максималне укупне инсталисане капацитете по годинама и технологијама и максималне годишње количине планиране производње електричне енергије за велика и мала постројења те заједнице обновљиве енергије. Поред тога, Програмом је дефинисан и начин утврђивања услова и обима аукција, као и доприноси који се очекују од купаца – произвођача електричне енергије.

Повећање удјела енергије из обновљивих извора у области електричне енергије очекује се, прије свега, изградњом хидроелектрана, соларних електрана и вјетроелектрана велике инсталисане снаге те малих соларних електрана. Програмом је предвиђено да ће остварењу овог циља у сектору гријања и хлађења највећи допринос дати кориштење биомасе и примјена топлотних пумпи, а у транспорту кориштење течних биогорива и електричне енергије из обновљивих извора.


Влада је донијела Рјешење о одобравању уплате доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за осигуранике у бившим државним предузећима, акционарским друштвима у већинском власништву Републике Српске и земљорадничким задругама, који са стажом осигурања за који ће бити уплаћен допринос, испуњавају услове за остваривање права на старосну пензију до 31.12.2024. године.

Уплата доприноса извршиће се из средстава за социјално збрињавање радника, након усаглашавања износа између Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске и Министарства рада и борачко-инвалидске заштите.

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске је задужен да за уплатиоце доприноса, правне сљедбенике, односно осигуранике ако нема уплатилаца доприноса, објави јавни позив за коришћење наведених средстава.


Влада Републике Српске упознала се са Информацијом о активностима у вези прикупљања података за потребе СИГМА извјештаја процјене стања у јавној управи у 2024. години и исту подржава.

Влада је сагласна да надлежне институције Републике Српске прикупе податке и прибаве тражену документацију за процјену стања у јавној управи у Републици Српској, коју ће за потребе Европске уније, Републике Српске и БиХ извршити СИГМА у складу са Принципима јавне управе, под условом да у предметном извјештају буде видљиво учешће сваког управног нивоа власти у БиХ, у складу са њеном уставном надлежношћу.

Задужује се Министарство управе и локалне самоуправе да координише све активности око прикупљања података за потребе СИГМА извјештаја процјене стања у јавној управи у 2024. години.

Задужују се сви органи управе и друге институције са нивоа Републике Српске, у чијем су дјелокругу послова тражени подаци, да одреде особе одговорне за прикупљање података и о истом обавијесте Министарство управе и локалне самоуправе.


Влада Српске усвојила је Информацију о активностима у вези са приоритизацијом и евентуалном ревизијом Акционог плана Стратешког оквира за реформу јавне управе у БиХ 2018-2027. године.

Влада подржава реформу јавне управе у БиХ и задужује именоване чланове и замјенике чланова надзорних тимова за провођење процеса реформе јавне управе из Републике Српске, да учествују у активностима које се односе на процес прикупљања података, приоритизацију и евентуалну ревизију Акционог плана за реформу јавне управе, под условом да се реализација наведених активности проводи у складу са уставно-правним уређењем БиХ и Републике Српске. Задужује се Министарство управе и локалне самоуправе да, у складу са Одлуком о остваривању координације републичких органа управе у спровођењу активности у области европских интеграција и међународне сарадње („Службени гласник Републике Српске”, број 119/18), све потребне радње спроводи у координацији са Министарством за европске интеграције и међународну сарадњу. Задужује се Министарство управе и локалне самоуправе да о проведеним активностима овог процеса путем информације обавијести Владу Републике Српске.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.