Sign In

Одржана 45. сједница Владе Републике Српске

Објављено:

​​​Влада Републике Српске утврдила је данас, на 45. сједници, у Бањалуци, по хитном поступку, приједлоге измјена и допуна више закона, с циљем поваћања плата за запослене који плате примају из буџета Републике Српске.


​Влада Републике Српске утврдила је: Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске, Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске, Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској, Приједлог закона о измјени и допуни Закона о платама запослених у области културе Републике Српске, Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о платама запослених у  области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске, те Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске. 

Разлог за доношење ових закона је увећање платних коефицијената и повећање плата за запослене у наведеним областима и то на начин да се платни коефицијенти до 5,00 увећавају за 20%; платни коефицијенти од 5,50-10,90 за 10%; платни коефицијенти од 11,15 до 19,05 за 7% и платни коефицијенти од 19,25 до 26,23 за 5%. На тај начин најниже плате процентуално ће се увећати за 20 %, а оне највише за 5%. Измјене ових закона представљају још једну у низу мјера Владе Републике Српске које доприносе привредном расту и повећању плата радника, што ће утицати и на повећање потрошње, а тиме и на побољшање цјелокупног пословног амбијента у Републици Српској.

Такође, било је потребно извршити и усклађивање одредаба ових закона са прописима којима је регулисана област добровољних пензијских фондова и пензијских планова.


Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима. 

Разлози за доношење измјена и допуна Закона садржани су у потреби да се поред постојеће законске могућности појединачног учлањења  запослених лица у добровољни пензијски фонд, створе правне претпоставке за њихово колективно укључивање. Према предложеном рјешењу, организатор пензијског плана закључује уговор са друштвом за  управљање добровољним пензијским фондом, којим се обавезује да ће за чланове плана, искључиво из сопствених средстава, вршити уплате пензијских доприноса на њихове индивидуалне рачуне. Предложено рјешење дозвољено је само под условом спремности послодавца да властитим средствима финансира пензијске доприносе својих запослених, не условљавајући такве доприносе додатним уплатама на терет запосленог.

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о трговини.

Овим законом уређују се планирање и развој трговине, права и обавезе трговаца, облици трговине, посебне тржишне институције, декларисање робе и  начин формирања  и  истицања  цијене  робе,  трговачка  евиденција,  праћење трговине и тржишта, непоштене трговачке радње, забрана ограничавања тржишта и привремене мјере ограничења тржишта, подстицање развоја трговине, управни и инспекцијски надзор и друга питања од значаја за обављање трговине.

 

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима.

Разлог за доношење Закона о измјенама и допунама Закона о геолошким  истраживањима је потпуније и прецизније дефинисање појединих одредаба Закона које су се у периоду примјене Закона показале као непрецизне и недовољно дефинисане, чиме ће се у знатној мјери олакшати тумачење и примјена закона у пракси. Такође, овим измјенама стварају се услови за јасније дефинисање услова и начина извођења геотехничких истраживања и испитивања. Предложеним измјенама ствара се позитиван амбијент будућим инвеститорима у области геологије.

 

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске.

Разлози за доношење овог закона садржани су потреби прилагођавањa пословних активности  Гарантног  фонда  потребама  и  условима  тржишта у циљу  јачања конкурентности привредних друштава, која би се остварила путем побољшања приступа финансијским средствима.

 

Влада Републике Српске утврдила је Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити.

Програмом  економских  реформи  Републике  Српске  за  период  2018 -2020. године и Меморандумом закљученим између Уније удружења послодаваца и Владе Републике Српске утврђена је обавеза Владе Републике Српске да у трогодишњем периоду у цијелости преузме  трошкове накнада бруто плате послодавцима, корисницима рефундације накнаде плате из важећег закона. Законом о дјечјој заштити послодавцима, корисницима права на рефундацију накнаде плате из овог закона у 2019. години рефундирало се у износу 80% бруто плате, након извршене исплате накнаде плате. Одредбама овог Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити прописано је ново  растерећење послодаваца и стварање бољих услова за рад и пословни  амбијент. Предложеним одредбама овог закона послодавцима, корисницима права на рефундацију из важећег Закона у 2020. години биће вршена рефундација накнаде плате у износу од 100% бруто плате, након извршене исплате накнаде  плате  раднику.  Оваквим  законским  рјешењем  смањиће  се  трошкови породиљског одсуства запослених радница свим послодавцима. Такође, овим законом је измијењен услов за остваривање права на матерински додатак за све незапослене породиље без обзира на ранији радни статус. Ако је у вријеме порода породиља незапослена и има пребивалиште у Републици Српској најмање годину дана прије рођења дјетета може остварити право на матерински додатак.​


Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о високом образовању Републике Српске.     

Овим законом уређују се: циљеви и принципи високог образовања у Републици Српској, нивои и врсте високог образовања, оснивање, организација и рад високошколских установа, општа начела у области обезбјеђења квалитета у високом образовању, образовна, научноистраживачка и умјетничка дјелатност високошколских установа, права и обавезе академског особља и студената, тијела у области високог образовања, финансирање високошколских установа, као и друга питања од значаја за обављање дјелатности високог образовања.

Разлог за доношење новог Закона о високом образовању лежи у неопходности усклађивања домаћег система високог образовања са промјенама у европском простору високог образовања које су, у периоду од усвајања важећег закона из 2010. године биле бројне, хетерогене и континуиране.

Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске.

Овим Законом се уређује статус, дјелатност, организација и финансирање Агенције за високо образовање Републике Српске,  те обезбјеђење квалитета у високом образовању, поступци почетне акредитације, акредитације, тематског вредновања и вањске независне периодичне процјене унутрашњег система обезбјеђења квалитета.

Основни циљеви Закона усмјерени су ка успостављању културе квалитета у високом образовању што дугорочно обезбјеђује једини сигуран пут развоја високог образовања Републике Српске.

Од 2011. године, послове акредитације у области високог образовања обављала је Агенција за акредитацију високошколских установа Републике Српске која овим Законом прераста у Агенцију за високо образовање Републике Српске са ширим надлежностима, конкретно у области лиценцирања високошколских установа, односно почетне акредитације која представља основ за издавање дозволе за рад, као и у области признавања страних високошколских исправа. Ријеч је о устаљеној пракси у већини земаља Европског простора високог образовања (European Higher Education Area – EHEA), стога се овим Законом омогућава усклађивање методологија вањског вредновања поступака лиценцирања, односно почетне акредитације и акредитације.


Влада Републике Српске утврдила је Нацрт закона о остваривању права на бесплатну правну помоћ у Републици Српској.

Остваривање права на правично суђење и једнак приступ правди свим лицима без обзира на имовинско стање представља темељно начело и загарантована права највишим актима и међународним конвенцијама. У том смислу, Законом о бесплатној правној помоћи, сваком физичком лицу које према свом имовинском стању није у могућности да оствари право пред судом или другим  органима без штете по нужно издржавање себе и своје породице, мора се обезбиједити бесплатна правна помоћ.

Имајући у виду да су до сада два пута вршене измјене и допуне постојећег закона, те да би потребне измјене прелазиле половину чланова основног текста закона приступило се изради и доношењу новог закона.


Влада Републике Српске прихватила је Информацију о захтјеву Удружења пензионера Републике Српске за бањску рехабилитацију.

Задужује се Министарство рада и борачко-инвалидске заштите да у оквиру буџета министарства за 2019. годину обезбиједи средства у износу од 200.000, КМ за бањску рехабилитацију чланова удружења пензионера Републике Српске.Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.