Sign In

Фонд ПИО

Објављено:

 За остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања, као и утврђених потреба и интереса у области овог осигурања, Законом о пензијском и инвалидском осигурању оснива се Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске. Дјелатност Фонда је од посебног друштвеног интереса. Фонд се оснива за цијело подручје Републике. Фонд има својство правног лица и уписује се у регистар код надлежног суда. Сједиште Фонда утврђује се статутом Фонда. Фонд је обавезан да о свом раду обавјештава лица осигурана на пензијско и инвалидско осигурање и кориснике права из овог осигурања, као и надлежне органе у Републици.

Органи Фонда су управни одбор, надзорни одбор и директор. Фондом управља Управни одбор. Управни одбор Фонда састоји се од девет чланова, укључујући и предсједника. Пет чланова Управног одбора именује се из реда осигураника, а четири из реда корисника пензије.Управни одбор Фонда има права и дужности утврђене Законом и Статутом.Надзор над радом и пословањем Фонда, врши Надзорни одбор. Надзорни одбор Фонда састоји се од три члана, укључујући и предсједника.   Два члана Надзорног одбора именују се из реда осигураника, а један из реда корисника пензије. Директор Фонда заступа и представља Фонд у односима са трећим лицима, руководи радом и пословањем Фонда и радом стручне службе Фонда, одговара за законитост рада Фонда и обавља друге послове, у складу са законом и Статутом Фонда.

Директора Фонда предсједника и чланове Управног одбора и предсједника и чланова Надзорног одбора Фонда именује и разрјешава Влада путем јавног конкурса, према поступку прописаном законом. Именовање се врши на вријеме од четири године, с тим да могу бити разрјешени и пре истека  времена на које су именовани. Статутом Фонда ближе се уређују права и дужности органа Фонда.Управне, финансијске, административне и друге стручне послове Фонда обавља јединствена стручна служба Фонда.

Организација стручне службе Фонда уређује се статутом и Правилником о унутрашњој организацији Фонда. Надзор над законитошћу рада Фонда врши Mинистарство рада и борачко инвалидске заштите.Подијелите страницу

Copyright © 2014. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.