Sign In

Јавни конкурс за студентске пројекте

Објављено:

На основу члана 2. Правилника о суфинансирању програма и пројеката студентских организација („Службени гласник Републике Српске“ број 33/11), Министарство просвјете и културе Републике Српске расписује:

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској за 2013. годину

 

I

 

Расписује се јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа за 2013. годину, из сљедећих области:

            1. студентско организовање, међународна сарадња, организација међународних студентских скупова и сусрета, укључивање у међународне студентске асоцијације и учешће у заједничким активностима, посјета међународним студентским скуповима и сусретима,

            2. стручни програми, трибине и предавања, научно-стручни радови, пројекти и елаборати од интереса за систем високошколског образовања,

            3. спортске и културне активности и едукација,

            4. студентски медији и

            5. остали пројекти који доприносе унапређењу студентског рада и организовања, студентског стандарда, заступању интереса и права студената.

 

II

 

Право подношења пријаве на Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској, за 2013. годину из области наведених у тачки I имају:

1. студентска представничка тијела изабрана према Закону о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 73/10, 104/11 и 84/12),

2. студентске организације регистроване код надлежних органа у складу са важећим законским прописима,

3.  асоцијације студентских организација.

 

III

 

Средства за ове намјене предвиђена су у буџету Министарства просвјете и културе (организациони код 0813) на позицији 415200 – Текући грантови студентским организацијама. Након спроведене конкурсне процедуре, министар ће одобравати финансијска средства за текућу годину, у складу са мјесечно расположивим средствима на ставци грантови – текући грантови студентским организацијама, која су намијењена за помоћ студентским организацијама из тачке II овог конкурса.

 

IV

 

Студентске организације из тачке II овог конкурса, подносе  пријаве  на конкурс на обрасцу – Пријава (прилог број 1), који је одштампан уз овај конкурс и чини његов саставни дио.

Попуњене пријаве достављају се овјерене и потписане у штампаном примјерку и у електронском облику, са потребном документацијом, и обавезно садрже:

            1. опис програма или пројекта,

            2. обухваћене кориснике,

            3. циљеве програма или пројекта,

            4. очекиване резултате,

            5. индикаторе успјеха,

            6. традиција програма или пројекта,

            7. датум почетка и завршетка, односно вријеме трајања програма или пројекта,

            8. мјесто или мјеста извођења,

            9. финансијски план трошкова за извршавање предложеног програма или пројекта, са подацима о укупним трошковима извршења програма или пројекта, са назначеним средствима која ће се обезбједити из властитих и других извора, те назначеним износом средстава која се потражују од министарства.

Студентска представничка тијела високошколских установа уз Пријаву достављају статут, правила или други општи акт и потврду високошколске установе о свом статусу, као и препоруке дате од стране високошколских установа.

Студентске организације и асоцијације студентских организација уз Пријаву обавезно прилажу рјешење суда о регистрацији, увјерење о ЈИБ-у, обавјештење о разврставању Завода за статистику и препоруке дате од стране високошколске установе.

 

V

 

Образац пријаве може се преузети на шалтеру Министарства просвјете и културе, зграда Владе Републике Српске – ламела А, и на порталу Владе Републике Српске, страница Министарства просвјете и културе : www.vladars.net

VI

 

Пријаве са потребним документима могу се доставити лично на протокол министарства или путем поште, на адресу: Министарство просвјете и културе Републике Српске, Трг Републике Српске број 1, 78000 Бања Лука, са назнаком „Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката студентских организација високошколских установа у Републици Српској за 2013. годину“.

 

VII

 

Комисија за избор програма или пројеката извршиће вредновање и рангирање пријављених програма и пројеката, на основу општих критеријума и бодовне скале за оцјењивање - утврђених чланом 8. ст. 2. и 3. Правилника о суфинансирању програма и пројеката студентских организација.

Програми и пројекти ће се финансирати максимално до 80% њихове укупне вриједности.

 

VIII

 

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

 

IX

 

Јавни конкурс биће објављен у дневним новинама као и на порталу Владе Републике Српске, страница Министарства просвјете и културе : www.vladars.net

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава ће се рачунати од дана објављивања у дневним новинама.                                                                                                                                                                     Подијелите страницу

Copyright © 2014. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.