Sign In

Предшколско образовање

Објављено:

​​​​​​​Стратегија развоја образовања Републике Српске за период 2016-2021. године  

Акциони план Стратегије развоја образовања Републике Српске за период 2016-2021. године

Закон о измјенама и допунама закона о предшколском васпитању и образовању.pdf

Акциони план спровођењa реформских процеса у области образовања у Републици Српској.pdf

Закон о предшколском васпитању и образовању

Правилник о поступку за оснивање и престанак рада предшколске установе

Прaвилник o стaндaрдимa и нoрмaтивимa зa oблaст прeдшкoлскoг вaспитaњa и oбрaзoвaњa​

Правилник о радном времену васпитача, стручних сарадника и медицинских техничара у предшколској установи

Прaвилник o сaдржajу и нaчину вoђeњa Рeгистрa прeдшкoлских устaнoвa​

Правилник о начину и условима остваривања програма у предшколским установама за дјецу са сметњама у развоју​

Прaвилник o двojeзичкoм oствaривaњу вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдa и рaдa нa jeзику нaциoнaлних мaњинa

Прaвилник o врсти стручнe спрeмe зaпoслeних у прeдшкoлским устaнoвaмa

Правилник о полагању стручног испита за васпитно-образовне раднике у предшколској установи​​​

Правилник о начину и условима остваривања предшколског програма на страном језику

Правилник о садржају и начину вођења евиденције и документације у предшколским установама

Правилник о програму предшколског васпитања и образовања

Правилник о остваривању стручно-педагошког надзора

Правилник о условима и начину остваривања исхране, његе, превентивно-здравствене и социјалне заштите дјеце у предшколској установи

Правилник о условима и начину реализације програма за дјецу у години пред полазак у школу

Oдлукa o утврђивaњу мрeжe прeдшкoлских устaнoвa​

Прoгрaм прeдшкoлскoг вaспитaњa и oбрaзoвaњa

Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце

Прoтoкoл o пoступaњу у случajeвимa вршњaчкoг нaсиљa мeђу дjeцoм и млaдимa у вaспитнo-oбрaзoвнoм систeму Рeпубликe Српскe ​

Списак предшколских установа које су добиле рјешење о одобрењу за рад предшколске установе до 31.12.2019. године.pdfПодијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.