Sign In

Средње образовање

Објављено:

​​​​​​​​​Стратегија развоја образовања Републике Српске за период 2016-2021. године 

Акциони план Стратегије развоја образовања Републике Српске за период 2016-2021. године

Акциони план спровођењa реформских процеса у области образовања у Републици Српској.pdf

Закон о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске", број 41/18)​

Закон о школовању и стипендирању младих талената („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10)

Правилник о поступку за избор ученика генерације у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске", брoj 17/19) - Прилог 1 (Диплома ученику генерације)

Правилник о школском календару за школску 2019/2020. годину​ (Прилог уз Правилник​)​​​​​​

Правилник о плану уписа ученика у први разред средњих школа у школској 2019/2020. години ("Службени гласник Републике Српске", брoj 29/19) - Прилог 1 (План уписа)

Правилник о начину образовања ученика код послодавца ("Службени гласник Републике Српске", број 65/19)​

Правилник о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске", број 24/19)​

Прaвилник o наставном плану и програму за гимназију ("Службени гласник Републике Српске", број 56/12)​

Правилник о наставном плану и програму за гимназије ("Службени гласник Републике Српске", брoj 90/18) (Прилог уз Правилник)

Правилник о измјенама Правилника о Наставном плану и програму за гимназије ("Службени гласник Републике Српске", брoj 74/19)  (Прилог уз Правилник​)

Правилник о наставном плану и програму за умјетничке школе ("Службени гласник Републике Српске", брoj 90/18)  (Прилог уз Правилник)

Правилник о наставном плану и програму за средње стручне школе у трогодишњем трајању("Службени гласник Републике Српске", брoj 91/18) (Прилог уз Правилник)

Правилник о наставном плану и програму за средње стручне техничке школе у четверогодишњем трајању ("Службени гласник Републике Српске", брoj 92/18)  (Прилог уз Правилник)

Правилник о измјенама и допуни Правилника о наставном плану и програму за стручне техничке школе у четворогодишњем трајању.pdf („Службени гласник Републике Српске“, број: 57/19)

Правилник о НПП за средње школе за ученике са посебним образовним потребама оштећеног слуха

Правилник о НПП за средње школе за ученике са посебним образовним потребама оштећеног вида

Правилник о НПП за средње школе за ученике са посебним образовним потребама са лаком менталном ретардацијом

Прaвилник o услoвимa зa смjeштaj и исхрaну учeникa у устaнoвaмa учeничкoг стaндaрдa

Правилник о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем​ ("Службени гласник Републике Српске", број 24/19)​​

Правилник о критеријумима и поступку пријема радника у радни однос у ђачким домовима и ученичким културним центрима

Правилник о садржају и начину вођења документације и евиденције и обрасцима јавних исправа у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске", брoj 71/19)​

Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији („Службени гласник Републике Српске“, број 34/15)

Правилник о измјени Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији 2015 („Службени гласник Републике Српске“, број 83/15)

Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школамa

Правилник о измјени Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школамa 2014

Правилник о измјени и допуни Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама 2015

Правилник o поступку и начину полагања стручнoг испита у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске", брoj 26/19)​

Правилник о извођењу екскурзија и излета 2010

Правилник о измјенама и допунама Правилника о извођењу екскурзија и излета 2011

Правилник о измјенама и допуни Правилника о извођењу екскурзија и излета 2015

Правилник о упису и начину полагања испита ванредних ученика.pdf ("Службени гласник Републике Српске", брoj: 98/19)​

Упутствo o начину рeaлизaциjе прoгрaмa, пројеката и других активности у срeдњим шкoлaмa​ („Службени гласник Републике Српске“, број: 24/19)

Упутство о начину организовања и рада актива директора средњих школа („Службени гласник Републике Српске“, број: 23/19)

Етички кодекс за раднике и ученике средње школе ("Службени гласник Републике Српске", број 29/19)​

Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце

Прoтoкoл o пoступaњу у случajeвимa вршњaчкoг нaсиљa мeђу дjeцoм и млaдимa у вaспитнo-oбрaзoвнoм систeму Рeпубликe Српскe ​​​Подијелите страницу

Copyright © 2019. Влада Републике Српске.

Сва права задржана. Садржај ових страница не смије се преносити без дозволе и без навођења извора.